Návod k použití PHILIPS 42PFL5008T

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 42PFL5008T. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 42PFL5008T bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 42PFL5008T.


PHILIPS 42PFL5008T : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1903 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 42PFL5008T QUICK START GUIDE (1311 ko)
   PHILIPS 42PFL5008T (1751 ko)
   PHILIPS 42PFL5008T QUICK START GUIDE (1311 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 42PFL5008T

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Register your product and get support at www. philips. com/welcome PFL50x8H/12 PFL50x8K/12 PFL50x8T/12 PFL50x8T/60 PFL50x8M/08 CS Uţivatelská příručka Obsah 1 Důleţité informace Bezpečnost Údrţba Právní Udrţitelnost Nápověda a podpora 3 3 5 6 8 10 6 Řešení problémů Obecné problémy Problémy s kanály Problémy s obrazem Problémy se zvukem Problémy s připojením Problémy se sí tí Kontaktování společnosti Philips 71 71 72 72 73 73 74 74 2 Pouţití televizoru Ovládacíprvky televizoru Sledovánítelevize Zobrazení programového průvodce Sledování v reţimu 3D Ambilight Přehrávání multimediálních souborů Smart TV Interaktivnítelevizor 11 11 13 17 19 20 21 25 27 7 Specifikace Napájení a příjem signálu Obraz a zvuk Rozlišení displeje Multimédia Moţnosti připojení Verze nápovědy 75 75 75 75 76 78 78 3 Širší vyuţití televizoru Pozastavit TV Nahrávání televizních pořadů Pouţívání sluţby Skype™ Hraníher Prohlíţení teletextu Nastavení zámku a časovače 28 28 29 32 36 37 38 8 Rejstřík 79 4 Změny nastavení televizoru Obraz a zvuk Videokanály Nastavení satelitních kanálů Nastaveníjazyka Univerzální nastavení přístupu Další nastavení Aktualizace softwaru Resetování všech nastavení 41 41 43 46 48 49 50 50 52 5 Připojení televizoru Informace o kabelech Připojení antény Připojení zařízení Připojení více zařízení Sledování připojených zařízení Nastavení zařízení EasyLink Připojení k sí a Internetu ti Připojení modulu CAM (Conditional Access Module) 53 53 54 54 60 63 64 67 70 CS 2 1 Důleţité informace Bezpečnost Bezpečnostní opatření Před pouţitím televizoru si pozorně přečtěte všechny pokyny. Pokud v důsledku neuposlechnutí těchto pokynů dojde k poškození přístroje, záruka na přístroj zanikne. Nebezpečí poţáru nebo úrazu elektrickým proudem! Televizor nikdy nevystavuje dešti nebo jinému působení vody. [. . . ] Hlasovou poštu můţete přijímat pouze tehdy, máte-li pro svůj účet sluţby Skype aktivovánu funkci hlasové pošty – tuto aktivaci je moţno provést pouze prostřednictvím počítače. Přehrávání zpráv hlasové pošty 1. V nabí Skype vyberte moţnost dce [Historie] a poté stiskněte tlačítko OK. Vyberte moţnost [Voicemails] a poté stiskněte tlačítko OK. Vyberte zprávu hlasové pošty a přehrajte ji stisknutím tlačítka OK. Vyberte zprávu hlasové pošty ze seznamu a stiskněte tlačítko OPTIONS. Vyberte moţnost [Smazáníhlasové zprávy], poté stiskněte tlačítko OK. CS 35 Čeština Nastavení sluţby Skype Funkce Skype Credit Pomocí funkce Skype Credit můţete z televizoru uskutečňovat volání na pevné telefonnílinky a na mobilnítelefony. Chcete-li si sluţbu Skype Credit zakoupit, musíte se přihlásit ke svému uţivatelskému účtu z počítače. Částka, kterou budete mít v rámci zakoupené sluţby Skype Credit k dispozici, se po přihlášení k uţivatelskému bude zobrazovat na obrazovce televizoru. V nabídce Skype vyberte moţnost [Nastavení a poté stiskněte tlačítko OK. Vyberte moţnosti [Obecná nastavení > ] [Přihlásit mne při spuštění Skype], a poté stiskněte tlačítko OK. V nabí Skype vyberte své jméno dce uţivatele sluţby Skype a poté stiskněte tlačítko OK. Vyberte moţnost [Obrázek k profilu], poté stiskněte tlačítko . Vyberte obrázek, vyberte moţnost [Pouţít] a poté stiskněte tlačí OK. V nabídce Skype vyberte moţnost [Nastavení a poté stiskněte tlačítko OK. Vyberte moţnost [Změnit Heslo], poté stiskněte tlačítko . Podle pokynů na obrazovce zadejte své staré a nové heslo. Po dokončení vyberte moţnost [Pouţít] a stiskněte tlačítko OK. Hraníher Jaké jsou moţnosti Na televizoru můţete hrát hry pro jednoho i dva hráče, a to v reţimu celé obrazovky a s optimalizovanými nastavení obrazu pro mi hry. Co je potřeba   K televizoru připojte herní konzoli. Další informace najdete v části Připojení televizoru > Připojení zařízení > Herní konzole (Strana 57). Sada pro dva hráče, PTA436 (prodává se samostatně) podporující hraní dvou hráčů v reţimu celé obrazovky. Sada obsahuje dva páry herní brýlí ch . Zahájeníhraníher 1. Vyberte herní konzoli a poté stiskněte tlačítko OK. [. . . ]  Optimálnírychlost procházeníinternetu zajistíte tak, ţe aktualizujete software televizoru na nejnovější verzi. Vaše síť je pomalá: Pokud se k počítači připojujete bezdrátově, zlepšete kvalitu signálu mezi směrovačem a televizorem dle pokynů v dokumentaci směrovače. Bezdrátová síť je rušena nebo nebyla nalezena.  Zkontrolujte, zda není bezdrátová síť rušena mikrovlnnými troubami, telefony DECT nebo jinými zařízeními Wi-Fi v okolí . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 42PFL5008T

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 42PFL5008T bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag