Návod k použití PHILIPS 42938-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 42938-31-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 42938-31-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 42938-31-16.


PHILIPS 42938-31-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 42938-31-16 BROCHURE (759 ko)
   PHILIPS 42938-31-16 QUICK START GUIDE (1459 ko)
   PHILIPS 42938-31-16 BROCHURE (779 ko)
   PHILIPS 42938-31-16 QUICK START GUIDE (1459 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 42938-31-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Tips and information about economical and ecological use of the machine are marked with this symbol. Our contribution to the protection of the environment: we use recycled paper. 2 Contents Warnings Disposal 4-5 5 Maintenance Bodywork Detergent dispenser drawer Cleaning of the drainage area Water inlet filter Emergency emptying out Frost precautions 22-23 22 22 22 23 23 23 Tips for environmental protection 5 Technical specifications Installation Unpacking Hydraulic connection Levelling Electrical connection 6 7-8 7 7 8 8 Something not working? 24-26 Your new washing machine Description of the appliance Detergent dispenser drawer 9 9 9 Use Control panel Controls Washing hints Sorting the laundry Temperatures Before loading the laundry Maximum loads Laundry weights Removing stains Detergents and additives Quantity of detergent to be used International wash code symbols Operating sequence Washing programmes 10 10 10-12 13 13 13 13 13 13 13 14 14 15 16-18 19-21 3 ENGLISH Warnings The following warnings are provided in the interests of overall safety. You must read them carefully before installing or using the appliance. Installation · All internal packing must be removed before using the appliance. Serious damage may be caused to the machine or adjacent furniture if the protective transit devices are not removed or are not completely removed. · Any electrical work required to install this appliance must be carried out by a qualified electrician. [. . . ] Vyberte prádlo z bubnu a opatrnTM zkontrolujte, zda-li byl zcela vyprázdnTMn. V prípadTM, ze nehodláte vkládat do pracky dalsí prádlo, zavrete uzavírací ventil prívody vody. Ponechte dvírka pootevreny, aby se zabránilo vzniku plísní a tvorbTM nepríjemnych zápach. V prípadTM, ze byla zvolena funkce STOP VE VODÈ (RINSE HOLD), dojde k rozsvícení kontrolky KONEC poukazující na potrebu vypustTMní vody pred otevrením dvírek. Pri vypoustTMní vody vykonejte tyto tri úkony: A) Otocte volic program do polohy "O". B) Zvolte program "Q" (VYPOUSTÈNÍ "DRAIN") anebo "R" (ODSTREDOVÁNÍ "SPIN"). START/PAUZA 68 Tabulka program Prací programy pro praní bavlny a lenu Náplñ: 5 kg. Poloha volice Prací program program Druh prádla a stupeñ znecistTMní Popis Pouzitelné volitelné funkce anebo A BÍLE PRÁDLO SilnTM znecistTMné bílé prádlo. S PREDPÍRKOU Predpírka Praní pri -90°C 3 máchání Odstredování B CástecnTM znecistTMné bílé bavlnTMné prádlo, napr. pracovní BÍLE PRÁDLO odTMvy, plachty, lnTMné prádlo, spodní prádlo, rucníky. Praní pri -90°C 3 máchání Odstredování anebo C DENNÍ PREPÍRÁNÍ BÍLÉHO PRÁDLA Denní prepírání bílého bavlnTMného prádla. Praní pri -90°C 3 máchání Odstredování anebo D RYCHLÉ PRANÍ Rychly prací cyklus pro praní BÍLÉHO bílého bavlnTMného prádla. PRÁDLA Praní pri -90°C 3 máchání Odstredování anebo F ECO PROGRAM PRO PRANÍ BÍLÉHO PRÁDLA (**) Úsporny cyklus umozñující dokonale vyprat bílé bavlnTMné prádlo. Praní pri -90°C 3 máchání Odstredování anebo O -- Vynulování probíhajícího programu anebo vypnutí pracky. V prípadTM, ze bylo zvoleno pouzití funkce STOP VE VODÈ (RINSE HOLD), voda z posledního máchání nebude vypustTMna, aby se zabránilo zmackání prádla. Zásuvka na ãistící prostfiedky Po urãité dobû zanechávají prací a doplÀkové prostfiedky v zásuvce usazeniny. Oãistûte zásuvku ãas od ãasu vypláchnutím pod tekoucí vodou. K vytaÏení zásuvky z praãky zatlaãte tlaãítko v levém rohu. Pro usnadnûní ãitûní je moÏné odejmout vrchní ãást pfiihrádky pro doplÀující prostfiedky. P1114 R0072 C0073 P1115 Prací prostfiedek se mÛÏe usazovat rovnûÏ ve dráÏkách zásuvky. Po vyãitûní vraÈte zásuvku na pÛvodní místo. · Pokraãujte tak, Ïe odroubujete víãko na diaframu otáãením ve smûru pohybu hodin a vytaÏením. · Vyjmûte pfiedmûty jako knoflíky, mince a chuchvalce, které se nahromadily v oblasti ãerpadla a brání v jeho otáãení. · Pfiiroubujte víãko otáãením proti smûru hodin a pfiesvedãte se, zda je dobfie utaÏeno. · VraÈte zpût nouzovou odpadovou hadici do pÛvodní pozice a uzavfiete dvífika drenáÏního prostoru. P0038 P1116 P1117 72 4. Vodní filtr v pfiítokové hadici JestliÏe se prodluÏuje ãas potfiebn na naputûní praãky, mÛÏe to bt zpÛsobeno ucpáním vstupního filtru. Odroubujte pfiipevÀovací matici na vstupní hadici. Vyndejte filtr z elektroventilu, oãistûte tvrdm kartáãkem a vraÈte zpût. [. . . ] · Ellenorizze, hogy nincs·e szivárgás a befolyócso valamelyik szorítógyurujénél. Ez nem könnyu, mivel a víz a csövön lefolyik; ellenorizze ezért, hogy nem nedves-e a cso. · A kifolyó cso sérült vagy nem megfeleloen van elhelyezve a szivárgások megelozéséhez. · A mosószertartó fiók eltömodött. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 42938-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 42938-31-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag