Návod k použití PHILIPS 42549-17-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 42549-17-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 42549-17-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 42549-17-16.


PHILIPS 42549-17-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 42549-17-16 BROCHURE (982 ko)
   PHILIPS 42549-17-16 QUICK START GUIDE (964 ko)
   PHILIPS 42549-17-16 BROCHURE (951 ko)
   PHILIPS 42549-17-16 QUICK START GUIDE (964 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 42549-17-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 5 P¯ipojenÌ do elektrickÈ sÌtÏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 »iötÏnÌ vnit¯ku chladniËky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 VmÏna zavÌr·nÌ dve¯Ì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 N·vod k pouûitÌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] StanoviötÏ chladniËky by nemÏlo bt na p¯ÌmÈm slunci. Na zadnÌ stÏnÏ chladniËky musÌ bt zajiötÏna dostateËn· cirkulace vzduchu. Je t¯eba se vyhnout jakÈmukoliv poökozenÌ chladicÌho okruhu. JEN PRO MRAZNI»KY (s vjimkou vestavnch spot¯ebiË): optim·lnÌm stanoviötÏm je sklep. INSTALACE Pokud bude tato chladniËka s magnetickm uz·vÏrem dve¯Ì slouûit jako n·hrada za star spot¯ebiË, kter byl jeötÏ vybaven z·padkovm z·mkem, zniËte tento z·mek jeötÏ d¯Ìve, neû chladniËku odstavÌte nebo ji odvezete k likvidaci. Zabr·nÌte tak tomu, aby se do nÌ zav¯ely hrajÌcÌ si dÏti, a dostaly se tak do nebezpeËÌ ûivota. Z·ruka, servis a n·hradnÌ dÌly P¯eËtÏte si tento n·vod k obsluze a dodrûujte v nÏm uvedenÈ rady a pokyny. V mnoha p¯Ìpadech si budete moci vyjasnit jakÈkoli pochybnosti sami a tudÌû vyhnout se zbyteËnm vol·nÌm do servisu. P¯edchozÌ Ë·st nazvan· "ServisnÌ sluûba . . . " obsahujÌ doporuËenÌ, co by se mÏlo zkontrolovat d¯Ìve, neû zavol·te servisnÌho technika. Jestliûe po tÏchto kontrol·ch z·vada st·le existuje, zavolejte vaöe nejbliûöÌ autorizovanÈ servisnÌ st¯edisko AEG. UjistÏte se, ûe mûete sdÏlit model a seriovÈ ËÌslo spot¯ebiËe. Tyto informace naleznete na datovÈm ötÌtku p¯Ìstroje. Origin·lnÌ n·hradnÌ dÌly lze koupit od autorizovanch st¯edisek servisu AEG. Vjimky - tato z·ruka se nevztahuje na: poökozenÌ nebo poûadavky vzniklÈ v dsledku p¯epravy, nespr·vnÈho pouûitÌ nebo nedbalosti, vmÏny û·rovek a snÌmatelnch Ë·stÌ ze skla nebo plastickch hmot n·klady spojenÈ s poûadavky na odstranÏnÌ z·vad spot¯ebiËe, kter je nespr·vnÏ instalov·n spot¯ebiËe, kterÈ jsou pouûÌv·ny v komerËnÌm prost¯edÌ vËetnÏ pronajÌmanch zemÏ EvropskÈho spoleËenstvÌ. Tento spot¯ebiË odpovÌd· smÏrnici EvropskÈho spoleËenstvÌ Ë. F 61/84, tkajÌcÌch se odruöenÌ, jakoû i »SN. Tento spot¯ebiË odpovÌd· n·sledujÌcÌm smÏrnicÌm EvropskÈho spoleËenstvÌ: 73/23/EWG z 19. 2. 1973 (nÌzkÈ napÏtÌ) a n·sledujÌcÌ zmÏny 89/336/EWG z 3. 5. 1989 (elektromagnetick· sn·öenlivost) a n·sledujÌcÌ zmÏny. Pokud poruchu nedok·ûete lokalizovat sami a neumÌte si sami pomoci, obraùte se na nejbliûöÌ servisnÌ sluûbu. Uv·dÏjte p¯itom vûdy model a typovÈ ËÌslo chladniËky. Tyto daje naleznete na z·ruËnÌm listÏ nebo na typovÈm ötÌtku, kter se nach·zÌ vlevo dole na vnit¯nÌ stranÏ chladniËky. Obr. 2 - »iötÏnÌ vnit¯ku chladniËky Neû uvedete chladniËku do provozu, odstraÚte z nÌ typick "z·pach novoty", a to nejlÈpe vymytÌm vnit¯nÌch Ë·stÌ vlaûnou vodou a neutr·lnÌm ËisticÌm prost¯edkem. NepouûÌvejte û·dnÈ ËisticÌ nebo abrazivnÌ prost¯edky, kterÈ by mohly chladniËku poökodit. 12 5 ZmÏna otvÌr·nÌ dve¯Ì P¯ed zmÏnou strany, na kterou se otvÌrajÌ dve¯e, vypnÏte chladniËku vyt·hnutÌm z·strËky ze z·suvky ve zdi. P¯ednÌ Ë·st lednice podloûte (prkÈnkem, krabiËkou nebo nÏËÌm podobnm), aby se chladniËka naklonila dozadu. Pak postupujte n·sledujÌcÌm zpsobem: - Odöroubujte destiËku se spodnÌm pantem (3), odstraÚte Ëep (1) a noûiËku (2). [. . . ] V chladniËce zÌsk·te vÌce mÌsta, kdyû p¯ednÌ Ë·st m¯Ìûek p¯eklopÌte (obr·zek 7). P¯emÌstÏnÌ dve¯nÌch box Prostor mezi boxy ve dve¯Ìch mûeme p¯izpsobit vlastnÌm poûadavkm. Postupujte p¯itom n·sledujÌcÌm zpsobem: Vytahujte box postupnÏ smÏrem, kter je naznaËen öipkami, dokud ho zcela neuvolnÌte. Pak ho p¯emÌstÏte do poûadovanÈ vöky. Pro snadnÈ ËiötÏnÌ lze hornÌ dve¯nÌ box odstranit tak, ûe ho posunete ve smÏru öipek, a po vyËiötÏnÌ ho opÏt d·te na svÈ mÌsto. MraûenÌ Ëerstvch potravin V p¯ihr·dce mraz·ku oznaËenÈ mûete buÔ uchov·vat hlubokomraûenÈ produkty nebo zamrazovat ËerstvÈ potraviny. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 42549-17-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 42549-17-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag