Návod k použití PHILIPS 42220-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 42220-31-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 42220-31-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 42220-31-16.


PHILIPS 42220-31-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2916 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 42220-31-16 BROCHURE (1405 ko)
   PHILIPS 42220-31-16 BROCHURE (1378 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 42220-31-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] PomocÌ tohoto varovnÈho trojhelnÌku a/nebo upozorÚujÌcÌch slov (Varov·nÌ!, UpozornÏnÌ!, Pozor!) jsou zdraznÏny pokyny, kterÈ jsou dleûitÈ pro vaöi bezpeËnost nebo spr·vnÈ fungov·nÌ spot¯ebiËe. Tento symbol v·s bude krok za krokem doprov·zet p¯i obsluze spot¯ebiËe. Za tÌmto symbolem n·sledujÌ doplÚujÌcÌ informace o obsluze a praktickÈm pouûitÌ spot¯ebiËe. Jetelov lÌstek oznaËuje rady a pokyny smϯujÌcÌ k hospod·rnÈmu a ekologickÈmu provozu spot¯ebiËe. [. . . ] (Tuto noûiËku lze nastavit do 5 poloh. ) UvedenÈ doby a teploty grilov·nÌ jsou jen orientaËnÌ a z·visejÌ na druhu, vlastnostech a mnoûstvÌ potraviny. Grilov·nÌ je vhodnÈ zvl·ötÏ u plochch porcÌ masa a ryb. Pokud nenÌ jinak uvedeno, platÌ daje v tabulce pro vkl·d·nÌ potravin do studenÈho oh¯ÌvacÌho prostoru. PlochÈ porce masa staËÌ obr·tit jednou, vÏtöÌ kulatÈ kusy masa se musejÌ obracet vÌckr·t. Ryby pokl·dejte vedle sebe na roöt st¯ÌdavÏ hlavou k ocasu a naopak. 36 9 UmÌstÏnÌ a p¯ipojenÌ Tabulky a rady K dokonalÈmu odvÏtr·nÌ musÌ bt kolem mikrovlnnÈ trouby zajiötÏny minim·lnÌ vzd·lenosti: naho¯e: vzadu: zboku: 14 cm 10 cm 5 cm TestovacÌ pokrmy (mikrovlnn vkon 900 watt) Kvalitu a funkci mikrovlnnch spot¯ebiË testujÌ zkuöebny podle speci·lnÌch pokrm. DIN Ë. 44 566 Ë·st 2 rybÌ filÈ rozmraûenÌ a p¯Ìprava vkon doba (min) 7-9 doba st·nÌ (min) 3 pozn·mka 1) 900 W Mikrovlnn· trouba musÌ bt p¯ipojena do z·suvky s ochrannm vodiËem, jiötÏnÈ automatickm jistiËem 16 A nebo pomalou tavnou pojistkou 16 A! Zakrt; po uplynutÌ poloviny doby p¯Ìpravy obr·tit tak, aby vnit¯nÌ rohy byly vnÏ. Po opeËenÌ prvnÌ strany dozlatova obr·tit. Vestavn· mikrovlnn· trouba P¯i vestavbÏ do vysokÈ kuchyÚskÈ sk¯ÌÚky pouûijte p¯Ìsluön vestavn r·m. ÿiÔte se p¯itom odpovÌdajÌcÌmi daji v mont·ûnÌm n·vodu p¯iloûenÈm k r·mu. Mikrovlnn· trouba musÌ bt p¯itom p¯ipojena do z·suvky s ochrannm vodiËem, jiötÏnÈ automatickm jistiËem 16 A nebo pomalou tavnou pojistkou 16 A!P¯i instalaci mikrovlnnÈ trouby musÌ bt v danÈm elektrickÈm obvodu za¯ÌzenÌ s minim·lnÌ vzd·lenostÌ kontakt 3 mm, kterÈ umoûÚuje odpojenÌ vöech pracovnÌch vodiË spot¯ebiËe od sÌtÏ. Za vhodn· za¯ÌzenÌ p¯eruöujÌcÌ pracovnÌ vodiËe jsou povaûov·ny jistiËe, pojistky a proudovÈ chr·niËe. grilov·nÌ toastu (na roötu) grilov·nÌ 2 steak (na roötu) grilov·nÌ ku¯ete 1200 g GP3 GP3 450 W GP3 2-4 22-24 33-35 - IEC 705 vkon doba (min) 16-18 doba st·nÌ (min) 120 pozn·mka 1) ölehan· vejce (test A) (750 g) piökot (test B) sekan· peËenÏ (test C) rozmraûenÌ sekanÈ peËenÏ 350 W 900 W 900 W 150 W 5-6 11-13 12-14 5 5 5 Zakrt. - VÏtöÌ kusy po uplynutÌ asi poloviny doby oh¯evu obracejte. Zeleninu kr·jejte pokud moûno na stejnÏ velkÈ kusy. Rozmrazov·nÌ masa, drbeûe a ryb - VybalenÈ mraûenÈ potraviny poloûte na obr·cen tal̯ek a pod nÏj umÌstÏte n·dobu, nebo na rozmrazovacÌ roöt Ëi na plastovÈ sÌto, aby voda z rozmrazov·nÌ mÏla kam odtÈkat. - Po uplynutÌ poloviny doby rozmrazov·nÌ potraviny obraùte, a pokud je to moûnÈ, tak je rozporcujte a rozmraûenÈ Ë·sti oddÏlte. Rozmrazov·nÌ m·sla, kousk dortu a tvarohu - Nerozmrazujte je v mikrovlnnÈ troubÏ plnÏ, ale Ë·steËnÏ i p¯i pokojovÈ teplotÏ. P¯ed rozmrazov·nÌm odstraÚte beze zbytku jakÈkoliv hlinÌkovÈ a jinÈ kovovÈ obaly. Rozmrazov·nÌ ovoce a zeleniny - Ovoce a zeleninu, kterÈ se majÌ d·le zpracov·vat v syrovÈm stavu, nerozmrazujte v mikrovlnnÈ troubÏ plnÏ, ale Ë·steËnÏ i p¯i pokojovÈ teplotÏ. - Ovoce a zeleninu, kterÈ se majÌ d·le va¯it, mûete ihned zaËÌt va¯it p¯Ìmo na vyööÌ vkon a nemusÌte je p¯edem rozmrazovat. 12 33 Tabulky a rady Popis 1) Va¯enÌ zeleniny Druh potraviny SklopnÈ grilovacÌ tÏleso vkon doba (W) (min) doba st·nÌ (min) pozn·mky/rady mnoûstvÌ p¯idat (g) tekutinu SklopnÈ grilovacÌ tÏleso m· dvÏ rznÈ funkËnÌ polohy: 1. vodorovn· poloha kvÏt·k brokolice mraûen· ûampiÛny, houby mraûen hr·öek s mrkvÌ mrkev brambory Ëern ko¯en paprika pÛrek 500 300 250 300 250 250 250 250 250 1/8 l 1/8 l 900 900 8-10 7-9 4-6 7-9 6-8 4-6 6-8 4-6 4-6 7-9 6-8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 û·dnou 900 1/2 ö·lku 900 2-3 lû. Nakr·jet na pl·tky. Je urËena ke grilov·nÌ plochch pokrm, nap¯. svisl· poloha SnadnÏjöÌ ËiötÏnÌ stropu oh¯ÌvacÌho prostoru umoûnÌ sklopenÌ grilovacÌho tÏlesa dol do svislÈ polohy. 1/2 ö·lku 900 û·dnou 900 1/2 ö·lku 900 1/2 ö·lku 900 1/2 ö·lku 900 Nakr·jet na nudliËky nebo na pl·tky. [. . . ] Pokud je automatick program rozmrazov·nÌ zvolen po p¯edch·zejÌcÌm grilov·nÌ, lze hmotnost pokrmu nastavit aû po f·zi ochlazenÌ v dÈlce 15 minut. 20 2) P¯i kaûdÈm stisknutÌ tlaËÌtka GRIL se na displeji postupnÏ objevÌ stupeÚ grilov·nÌ , , . Po dalöÌm stisknutÌ tlaËÌtka se objevÌ znovu dennÌ Ëas, resp. Pokud stisknete za provozu tlaËÌtko GRIL, snÌûÌ se stupeÚ grilov·nÌ na . Po dalöÌm stisknutÌ tlaËÌtka grilu se mikrovlnn· trouba vypne a zaznÌ t¯i tÛny. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 42220-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 42220-31-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag