Návod k použití PHILIPS 40588-11-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 40588-11-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 40588-11-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 40588-11-16.


PHILIPS 40588-11-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 40588-11-16 BROCHURE (783 ko)
   PHILIPS 40588-11-16 QUICK START GUIDE (1325 ko)
   PHILIPS 40588-11-16 BROCHURE (816 ko)
   PHILIPS 40588-11-16 QUICK START GUIDE (1325 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 40588-11-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Informace oznaãená tímto symbolem podává doplÀující informace a praktické rady pro pouÏití spotfiebiãe. Rady a informace o úsporném a ekologicky nezávadném pouÏití spotfiebiãe jsou oznaãeny tímto symbolem. Ná pfiíspûvek k ochranû Ïivotního prostfiedí: pouÏíváme recyklovan papír. 42 Obsah Upozornûní Likvidace Rady pro ochranu Ïivotního prostfiedí Technické vlastnosti Instalace Vybalení Hydraulické pfiipojení Vyrovnání Pfiipojení k elektrické síti 44-45 45 45 46 47-48 47 47 48 48 ÚdrÏba Úkony ãitûní Zásuvka na ãistící prostfiedky âitûní drenáÏní oblasti Vodní filtr v pfiítokové hadici Nouzové vyputûní vody Ochrana pfied zamrznutím 58 58 58 58 59 59 59 Nûco nefunguje? 60-61 CESKY Vae nová praãka Popis spotfiebiãe Zásuvka na prací prostfiedek 49 49 49 PouÏití Kontrolní panel Kontrolky Pokyny pro praní Rozdûlení prádla Teploty Pfied uloÏením prádla Maximální náplÀ Hmotnost prádla OdstraÀování skvrn Prací a pfiídavné prostfiedky MnoÏství pouÏitého pracího prostfiedku Mezinárodní znaãení pro oetfiování pradla Pracovní postup Prací programy 50 50 50 51 51 51 51 51 51 51 52 52 53 54-55 56-57 43 Upozornûní Následující upozornûní jsou uvádûny v zájmu obecné bezpeãnosti. Pfied samotnou instalací spotfiebiãe si je musíte pozornû pfieãíst. Instalace · Vnitfiní obalové prvky musí bt pfied pouÏitím spotfiebiãe odstranûny. Spotfiebiã anebo okolní zafiízení by mohly bt váÏnû pokozeny, kdyby nedolo ke celkovému odstranûní ochrannch pfiepravních prvkÛ. [. . . ] Tabulka s programy PomÛÏe vám pfii volbû nejvhodnjího pracího programu pro vae prádlo. 6. Knoflík pro volbu teploty Tento voliã umoÏÀuje zvolit teplotu pracího cyklu v závislosti na typu prádla, které budete prát. Otáãejte knoflíkem, dokud se hodnota poÏadované teploty neobjeví u rysky. Na tabulce programÛ najdete nevhodnûjí teploty pro kaÏd druh praní. Po nastavení symbolu bude jakkoliv program pracovat se studenou vodou. Tato volba zaruãí úsporu elektrické energie. 2. Tlacítko Zatlacte, chcete-li snízit otácky odstredování z 800 na 400 ot. /min. 3. Tlaãítko pro ZADRÎENÍ VODY V BUBNU (UsnadÀuje Ïehlení. JestliÏe stlaãíte toto tlaãítko, prádlo se vám bude pozdûji lépe Ïehlit. ) Po zatlaãení tohoto tlaãítka souãasnû s volbou programu pro jemné prádlo zÛstane voda po skonãení pracího cyklu v bubnu. Zatlaãte znovu, jestliÏe chcete vypustit vodu a vyjmout prádlo. 7. Voliã programÛ Chcete-li navolit pozadovany program, otácejte volicem ve smTMru pohybu hodinovych rucicek na pozadovany program. Pokud pri tomto nastavení prekrocíte pozadovany program, NIKDY NEOTÁCEJTE VOLICEM PROTI SMÈRU POHYBU HODINOVYCH RUCICEK. Prací prostfiedek a jakkoliv pfiídavn prostfiedek musí bt umístûn do odpovídající pfiihrádky v zásuvce pro prací prostfiedky pfied zapnutím pracího programu. JestliÏe pouÏíváte koncentrované prací práky nebo tekuté prací prostfiedky, je tfieba navolit programy bez pfiedpírky. Praãka je vybavena obûhovm systémem, kter umoÏÀuje lepí pouÏití koncentrovanch pracích prostfiedkÛ. Nalijte tekut prací prostfiedek do pfiihrádky zásuvky na prací prostfiedky znaãené pfied tím, neÏ zapnete prací program. Jakékoliv aviváÏní a krobící prostfiedky musí bt nasypány do zásuvky oznaãené pfied tím, neÏ zapnete prací program. Bûlící prostfiedky (chlór) mohou bt pouÏívány pouze pro bílé a barevné nepoutûjící bavlnûné a lnûné prádlo. 52 Stupnû tvrdosti vody Stupnû StupeÀ Vlastnosti Nûmecké °dH Francouzské °T. H. 1 2 3 4 mûkká stfiední tvrdá velmi tvrdá 0- 7 8-14 15-21 více neÏ 21 0-15 16-25 26-37 více neÏ 37 i MEZINÁRODNÍ ZNACENÍ PRO OSETOVÁNÍ PRÁDLA ÚSPORNÉ PRANÍ Tyto symboly se objevují na visackách textilu, aby vám pomohly zvolit nejlepsí zpsob osetení vaseho prádla. 95 Max. prací teplota 30°C Rucní praní Vbec neprat JEMNÉ PRANÍ 60 40 40 30 BLENÍ Blit ve studené vod Neblit ZEHLENÍ Horká zehlicka max. 200°C Teplá zehlicka max. 150°C Vlahá zehlicka max. 110°C Nezehlit A SUCHÉ CISTNÍ Cistní za sucha ve vsech prostedcích P Cistní za sucha v perchloru, benzinu, cistém alkoholu, R111 a R113 F Cistní za sucha v benzinu, cistém alkoholu a R113 Necistit za sucha pi vysoké teplot pi nízké teplot SUSENÍ Rozlozené na plocho Na se Na vsáku V bubnové susicce Nesusit v bubnové susicce 53 CESKY 4. Volba teploty Pracovní postup Pfied prvním praním prádla ve vaí nové praãce doporuãujeme spustit jednou prací program pro bavlnu pfii 60°C s prázdnou praãkou, aby se tak odstranily jakékoliv zbytky z vroby v bubnu a trubkách. Do hlavní prací pfiihrádky dejte poloviãní dávku pracího prostfiedku a uveìte praãku do provozu. Otáãejte knoflíkem na poÏadované hodnoty. 30° 40° 50° R0032S1 1. UloÏte prádlo do bubnu, kus po kuse a co nejvíce je pfiitom protfiepejte. [. . . ] Nouzové vyputûní vody JestliÏe voda nevytéká, (odpadové ãerpadlo je zablokované, filtr nebo drenáÏní hadice jsou ucpané), pfiistupte k vyprázdnûní spotfiebiãe podle tohoto postupu: · Vytáhnûte zásuvku ze zástrãky el. · V pfiípadû potfieby poãkejte, dokud horká voda nezchladne. · Otevfiete dvífika drenáÏního prostoru. · Umístûte vaniãku na sbûr vody · Vyjmûte nouzovou odpadovou hadici, umístûte do vaniãky a odstraÀte klobouãek. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 40588-11-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 40588-11-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag