Návod k použití PHILIPS 40552-93-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 40552-93-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 40552-93-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 40552-93-16.


PHILIPS 40552-93-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 40552-93-16 BROCHURE (857 ko)
   PHILIPS 40552-93-16 QUICK START GUIDE (1102 ko)
   PHILIPS 40552-93-16 BROCHURE (925 ko)
   PHILIPS 40552-93-16 QUICK START GUIDE (1102 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 40552-93-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Informace oznaãená tímto symbolem podává doplÀující informace a praktické rady pro pouÏití spotfiebiãe. Rady a informace o úsporném a ekologicky nezávadném pouÏití spotfiebiãe jsou oznaãeny tímto symbolem. Ná pfiíspûvek k ochranû Ïivotního prostfiedí: pouÏíváme recyklovan papír. 52 Obsah Upozornûní Likvidace Rady pro ochranu Ïivotního prostfiedí Technické vlastnosti Instalace Vybalení Hydraulické pfiipojení Vyrovnání Pfiipojení k elektrické síti 54-55 55 55 56 57-58 57 57 58 58 ÚdrÏba Úkony ãitûní Zásuvka na ãistící prostfiedky âitûní drenáÏní oblasti Vodní filtr v pfiítokové hadici Nouzové vyputûní vody Ochrana pfied zamrznutím 72 72 72 72 73 73 73 Nûco nefunguje? 74-76 CESKY Vae nová praãka Popis spotfiebiãe Zásuvka na prací prostfiedek 59 59 59 PouÏití Kontrolní panel Kontrolky Pokyny pro praní Rozdûlení prádla Teploty Pfied uloÏením prádla Maximální náplÀ Hmotnost prádla OdstraÀování skvrn Prací a pfiídavné prostfiedky MnoÏství pouÏitého pracího prostfiedku Mezinárodní znaãení pro oetfiování pradla Pracovní postup Prací programy 60-62 60-62 60-62 63 63 63 63 63 63 63 64 64 65 66-68 69-71 53 Upozornûní Následující upozornûní jsou uvádûny v zájmu obecné bezpeãnosti. Pfied samotnou instalací spotfiebiãe si je musíte pozornû pfieãíst. Instalace · Vnitfiní obalové prvky musí bt pfied pouÏitím spotfiebiãe odstranûny. Spotfiebiã anebo okolní zafiízení by mohly bt váÏnû pokozeny, kdyby nedolo ke celkovému odstranûní ochrannch pfiepravních prvkÛ. [. . . ] Buìte opatrní v pfiípadû skvrn, které jsou starího data, neboÈ celulózová struktura se ãasto naruí a prádlo se snadno prodûraví. Blátûné skvrny: pouÏijte bûliãku, dobfie vymáchejte (pouze bílé a barevné, nepoutûjící prádlo). Tuk: lehce namydlete a pouÏijte bûliãku (pouze bílé a barevné, nepoutûjící prádlo). Skvrny od kuliãkového pera a lepidla: potfiete acetonem (*), nechejte odûv na mûkké látce a skvrnu vyklepejte. ve, pak oãistûte skvrny metylátovmi destiláty. Zbvající skvrny odstraÀte z obleãení bûliãkou. Pfied uloÏením prádla Nikdy neperte bílé a barevné prádlo pohromadû. Bílé prádlo by se mohlo pfii praní zabarvit. Nové barevné odûvy je moÏné prát poprve, i kdyÏ by mûly bt poprve prány oddûlenû. Ujistûte se, Ïe v odûvech nezÛstaly Ïádné kovové pfiedmûty (napfi. Zapnûte knoflíky na pefiinovch povlecích, zavfiete zipsy, sepnûte spony a patenty. Zvlátû upinûná místa potfiete speciálními ãistícími prostfiedky. Jakékoliv aviváÏní a krobící prostfiedky musí bt nasypány do zásuvky oznaãené pfied tím, neÏ zapnete prací program. Bûlící prostfiedky (chlór) mohou bt pouÏívány pouze pro bílé a barevné nepoutûjící bavlnûné a lnûné prádlo. 64 Stupnû tvrdosti vody Stupnû StupeÀ Vlastnosti Nûmecké °dH Francouzské °T. H. 1 2 3 4 mûkká stfiední tvrdá velmi tvrdá 0- 7 8-14 15-21 více neÏ 21 0-15 16-25 26-37 více neÏ 37 i MEZINÁRODNÍ ZNACENÍ PRO OSETOVÁNÍ PRÁDLA ÚSPORNÉ PRANÍ Tyto symboly se objevují na visackách textilu, aby vám pomohly zvolit nejlepsí zpsob osetení vaseho prádla. 95 Max. prací teplota 30°C Rucní praní Vbec neprat JEMNÉ PRANÍ 60 40 40 30 BLENÍ Blit ve studené vod Neblit ZEHLENÍ Horká zehlicka max. 200°C Teplá zehlicka max. 150°C Vlahá zehlicka max. 110°C Nezehlit A SUCHÉ CISTNÍ Cistní za sucha ve vsech prostedcích P Cistní za sucha v perchloru, benzinu, cistém alkoholu, R111 a R113 F Cistní za sucha v benzinu, cistém alkoholu a R113 Necistit za sucha pi vysoké teplot pi nízké teplot SUSENÍ Rozlozené na plocho Na se Na vsáku V bubnové susicce Nesusit v bubnové susicce 65 CESKY Pracovní postup Pred praním vasí první náplnTM prádla, vám doporucujeme vykonat naprázdno jeden cyklus pro praní bavlny pri teplotTM 60° C, s cílem odstranit vsechny zbytky vyrobního procesu z bubnu a z vany. Do prihrádky pro hlavní praní dávkovace pracích prostredk nasypte polovici z bTMzného mnozství pracího prostredku a zapnTMte pracku. 1. Vlození prádla do bubnu Otevrte dvírka potáhnutím za vnTMjsí rukojet. Pokladte prádlo do bubnu, jedno po druhém, a co mozná nejvíc jej natrásejte. Volba pozadovaného programu Pretocte volic program do polohy odpovídající pozadovanému programu. P0004 2. Dávkování pracího prostredku VytáhnTMte dávkovac pracích prostredk az na doraz. OdmTMrte pozadované mnozství pracího prostredku, nasypte jej do prihrádky pro hlavní praní a do prihrádky oznacené (v prípadTM, ze jste zvolili prací program s PREDPÍRKOU (PRE-WASH)). 5. Volba rychlosti odstredování anebo VYLOUCENÍ ODSTREDOVÁNÍ (NO SPIN) anebo funkce STOP VE VODÈ (RINSE HOLD). Otocte volic rychlosti odstredování do pozadované polohy. [. . . ] · Zkontrolujte, zda-li se nevyskytují netTMsnosti ve spojkách prívodních hadic. V nTMkterych prípadech není únik vody z hadice bezprostrednTM viditelny. · Doslo k poskození vypoustTMcí hadice anebo k jejímu umístTMní zpsobem, ktery nezarucuje její vodotTMsnost. · Doslo k ucpání dávkovace pracích prostredk. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 40552-93-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 40552-93-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag