Návod k použití PHILIPS 40549-11-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 40549-11-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 40549-11-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 40549-11-16.


PHILIPS 40549-11-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 40549-11-16 BROCHURE (902 ko)
   PHILIPS 40549-11-16 QUICK START GUIDE (1267 ko)
   PHILIPS 40549-11-16 BROCHURE (796 ko)
   PHILIPS 40549-11-16 QUICK START GUIDE (1267 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 40549-11-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Abyste omezili riziko pozáru, výbuchu, úrazu elektrickým proudem nebo zranní osob pi pouzívání pracky, dodrzujte tato základní bezpecnostníopatení: VAROVÁNÍ POZOR PED PRVNÍM POUZITÍM SPOTEBICE POZOR Balicí materiály mohou být nebezpecné pro dti. Ulozte veskerý balicí materiál (plastické obaly, polystyrén atd. ) zcela mimo dosah dtí. Spotebic je urcen výhradn pro pouzití v domácnosti. Pipojení k vodovodu a k elektrické síti by mli provést kvalifikovaní technici podle pokyn výrobce (viz cást , , Instalace pracky") a místních bezpecnostních pedpis. [. . . ] Spotebic je vybaven síovým kabelem, který obsahuje zemnicí vodic pro pipojení k zemnicí svorce síového kabelu. Zástrcka musí být zapojena do síové zásuvky, která je ádn namontována a uzemnna. * Dráty v tomto síovém kabelu jsou barevn odliseny následujícím zpsobem: · Zluto-zelená: uzemnní · Modrá: nula · Hndá: fáze · Vzhledem k tomu, ze barvy vodic v síovém kabelu tohoto MODRÁ HNDÁ spotebice NEMUSÍ odpovídat barevnému oznacení svorek v zástrcce, postupujte takto: · Pipojte zluto-zelený vodic ke svorce v zástrcce oznacené VAROVÁNÍ písmenem E nebo symbolem uzemnní ( ), pípadn ke Ped pouzitím se ujistte, ze svorce oznacené zelen ci zluto-zelen. zástrcka ani napájecí kabel · Pipojte modrý vodic ke svorce oznacené písmenem N nejsou poskozené. z njakého dvodu vyjmuli · Pipojte hndý vodic ke svorce oznacené písmenem L nebo tvarovanou zástrcku z tohoto oznacené cervenou barvou. spotebice, okamzit vyjmte * V pípad pochybností se obrate na kvalifikovaného pojistku a zástrcku zlikvidujte. Za zádných okolností Výrobce pracky nenese zádnou odpovdnost za zranní nezapojujte takovou zástrcku osob ci poskození spotebice zpsobené nedodrzením do zásuvky, protoze by mohlo tchto pokyn. dojít k úrazu elektrickým Uvnit pracky nejsou zádné díly, které by mohl uzivatel proudem. Pokud je poskozen síový kabel tohoto spotebice, mze jej vymnit pouze kvalifikovaný servisní OKRUHY pracovník autorizovaný výrobcem, protoze k oprav je teba Pracka by mla být napojena pouzít speciální nástroje. V opacném pípad by mohlo dojít k vypadnutí jistice nebo spálení pojistky okruhu. ZLUTOZELENÁ 13A POJISTKA 8_ Instalace pracky praní dávky prádla USPOÁDÁNÍ OVLÁDACÍHO PANELU A 02 Praní dávky prádla 1 2 3 4 5 6 7 8 Tento návod je pouze vseobecný. Prádlo lze vyjmout az po spustní programu , , Odsteování". Praní dávky prádla _11 praní dávky prádla TIPY A RADY PRO PRANÍ Tídní prádla:Prádlo roztite podle následujících vlastností: · Podle symbolu pro osetování prádla: Roztite prádlo na bavlnu, smísené vlákno, syntetické vlákno, hedvábí, vlnu a umlé hedvábí. · Podle barvy: Oddlte bílé a barevné prádlo. · Podle velikosti: Zaazení kus prádla rzných velikostí do stejné dávky zlepsí úcinnost praní. · Podle citlivosti: Jemné prádlo perte zvlás a pouzijte setrný program pro novou cistou vlnu, záclony a hedvábné prádlo. Zkontrolujte stítky na kusech prádla nebo nahlédnte do informací o osetování jednotlivých materiál v dodatku. Vyprázdnní kapes: Mince, zavírací spendlíky a podobné pedmty mohou poskodit tkaninu, buben pracky a nádrz na vodu. Uzavení zapínání: Zapnte zipy a knoflíky nebo hácky; volné pásky a stuhy by mly být svázány k sob. Urcení kapacity dávky: Nepetzujte pracku, jinak se prádlo nemusí vyprat nálezitým zpsobem. Pomocí grafu níze urcete kapacitu dávky pro praný typ prádla. Kapacita dávky Typ materiálu WF-J1462/ J1262/ J1062/J862 7, 0 kg 7, 0 kg 3, 0 kg 2, 0 kg WF-B1462/ B1262/ B1062/B862 6, 0 kg 6, 0 kg 3, 0 kg 2, 0 kg WF-R1262/ R1062/R862 5, 2 kg 5, 2 kg 2, 5 kg 1, 5 kg WF-F1262/ F1062/F862 4, 5 kg 4, 5 kg 2, 5 kg 1, 5 kg WF-S1062/ S862 3, 5 kg 3, 5 kg 2, 0 kg 1, 0 kg Bavlna Dtská bavlna Syntetické materiály Vlna Tipy k pracím prostedkm: Vhodný typ pracího prostedku vychází z typu materiálu (bavlna, syntetické materiály, vlna), barvy, prací teploty, stupn a typu znecistní. Vzdy pouzívejte prací prostedky , , s nízkou mírou pnní", které jsou urceny pro automatické pracky. Pi urcování mnozství pracího prostedku je dlezité vzít v úvahu doporucení jeho výrobce, která jsou uvedena na obalu, a také hmotnost a typ prádla, jeho znecistní a tvrdost vody v dané oblasti. [. . . ] Zkuste problém odstranit (viz cást , , Odstraování závad" na této stran). Pokud porucha petrvává, obrate se na poprodejní servis a popiste závadu. 14_ Odstraování závad tabulka program TABULKA PROGRAM ( uzivatelská volba) Max. nápl (kg) WFWFWFWFJ1462/ B1462/ WFR1262/ F1262/ J1262/ B1262/ S1062/ R1062/ F1062/ J1062/ B1062/ S862 R862 F862 J862 B862 7, 0 7, 0 6, 0 6, 0 5, 2 5, 2 4, 5 4, 5 3, 5 3, 5 Prací prostedky a písady Rychlost odsteování (MAX) ot. /min WFJ862/ B862/ R862/ F862/ S862 Odlození spustní Cyklus Doba (min) Program TeploWFWFta J1062/ WF- J1462/ (MAX) B1062/ Praní Zmkcovadlo J1462/ B1262/ °C R1062/ B1462 R1262/ F1062/ F1262 S1062 ano ano 95 60 1400 1400 1200 1200 05 Tabulka program Pedpírka Bavlna Dtská bavlna Syntetické materiály 1000 800+ 1000 800+ 126 98 3, 0 2, 0 2, 0 3, 0 2, 0 2, 0 2, 5 1, 5 1, 5 2, 5 1, 5 1, 5 2, 0 1, 0 1, 0 ano ano ano 60 40 40 800 400 400 800 400 400 800 400 400 800 400 400 73 42 37 Vlna Rucní praní Rychlý program 3, 0 3, 0 2, 0 2, 0 1, 5 ano 60 1400 1200 100 800+ 28 Program Bavlna Dtská bavlna Syntetické materiály Rucní praní Vlna Rychlý program Druh praní Prmrn nebo mírn znecistná bavlna, lozní prádlo, stolní prádlo, spodní prádlo, rucníky, kosile apod. Stedn nebo mírn znecistná dtská bavlna, lozní prádlo, stolní prádlo, spodní prádlo, rucníky, kosile atd. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 40549-11-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 40549-11-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag