Návod k použití PHILIPS 40546-17-13

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 40546-17-13. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 40546-17-13 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 40546-17-13.


PHILIPS 40546-17-13 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 40546-17-13 BROCHURE (1384 ko)
   PHILIPS 40546-17-13 QUICK START GUIDE (1264 ko)
   PHILIPS 40546-17-13 BROCHURE (1353 ko)
   PHILIPS 40546-17-13 QUICK START GUIDE (1264 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 40546-17-13

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] PomocÌ tohoto varovnÈho trojhelnÌku a/nebo upozorÚujÌcÌch slov (Varov·nÌ!, UpozornÏnÌ!, Pozor!) jsou zdraznÏny pokyny, kterÈ jsou dleûitÈ pro vaöi bezpeËnost, nebo spr·vnÈ fungov·nÌ spot¯ebiËe. Za tÌmto symbolem n·sledujÌ doplÚujÌcÌ informace o obsluze a praktickÈm pouûitÌ spot¯ebiËe. KvÏtinou jsou oznaËeny rady a pokyny smϯujÌcÌ k hospod·rnÈmu a ekologickÈmu provozu spot¯ebiËe. Pro p¯Ìpad, ûe by doölo k poruöe spot¯ebiËe, obsahuje n·vod k pouûitÌ takÈ pokyny k tomu, jak ji samostatnÏ odstranit; viz kapitola "Co dÏlat, kdyû. . . ". Pokud s tÏmito pokyny nevystaËÌte, je v·m kdykoliv k dispozici n·ö servis. 2 27 Obsah BezpeËnostnÌ pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] 1989 (vËetnÏ smÏrnice o zmÏn·ch 92/31/EWG) - smÏrnice EMV a »SN. OdstranÏnÌ ochrannch prvk pro transport ChladniËka a jednotlivÈ Ë·sti vnit¯nÌho vybavenÌ jsou p¯i transportu chr·nÏny. ï St·hnÏte lepicÌ p·sky na levÈ a pravÈ vnÏjöÌ stranÏ dve¯Ì. ï OdstraÚte vöechny lepicÌ p·sky a utÏsnÏnÌ zevnit¯ chladniËky. 6 23 porucha moûn· p¯ÌËina chladniËka nestojÌ rovnÏ odstranÏnÌ nastavit p¯ednÌ noûiËky Instalace UmÌstÏnÌ chladniËky ChladniËka by mÏla st·t v dob¯e vÏtranÈ a suchÈ mÌstnosti. Na jejÌ spot¯ebu elektrickÈ energie psobÌ okolnÌ teplota. Proto by chladniËka: - nemÏla bt vystavena p¯ÌmÈmu sluneËnÌmu z·¯enÌ; - nemÏla st·t u tÏles st¯ednÌho topenÌ, vedle kamen nebo jinch zdroj tepla; - mÏla st·t jen na mÌstÏ, jehoû okolnÌ teplota odpovÌd· klimatickÈ t¯ÌdÏ, pro niû je chladniËka vybavena. /daj o klimatickÈ t¯ÌdÏ najdete na vrobnÌm ötÌtku, kter se nach·zÌ na levÈ vnit¯nÌ stranÏ chladniËky. Podle toho, jakÈ zavÌr·nÌ dve¯Ì pot¯ebujete, Ëep na jednÈ stranÏ z kloubovÈho z·vÏsu vyt·hnÏte. BÏhem vmÏny zavÌr·nÌ dve¯Ì nesmÌ bt chladniËka zapojena do sÌtÏ. Vyt·hnÏte proto p¯edem z·strËku ze z·suvky. RozmÏry niky vöka hloubka ö̯ka chladniËka p¯Ìliö chladÌ je nastavena p¯Ìliö nÌzk· teplota nenÌ spr·vnÏ nastavena teplota delöÌ dobu byly otev¯enÈ dve¯e potraviny jsou p¯Ìliö teplÈ 1780 mm 550 mm 560 mm nefunguje vnit¯nÌ osvÏtlenÌ bÏhem poslednÌch 24 hodin bylo uloûeno vÏtöÌ mnoûstvÌ teplch potravin chladniËka stojÌ vedle zdroje tepla vadn· û·rovka nahlÈdnout do kapitoly "UmÌstÏnÌ chladniËky" nahlÈdnout do kapitoly na "VmÏnu û·rovky" tÏsnÏnÌ dve¯Ì na netÏsnch mÌstech opatrnÏ nah¯·t fÈnem (p¯i teplotÏ do 50C), z·roveÚ zah¯·tÈ tÏsnÏnÌ v rukou zformovat, aby znovu p¯ilÈhalo Pokyny k integrovanÈ vestavbÏ ZasuÚte chladniËku do niky tak, aby se jejÌ krycÌ liöta (A) dotkla spodnÌ hrany hornÌch sk¯ÌnÏk. tvo¯Ì se hodnÏ n·mrazy, p¯Ìp. takÈ na tÏsnÏnÌ dve¯Ì tÏsnÏnÌ dve¯Ì nenÌ tÏsnÈ (p¯Ìp. MrazicÌ prostor musÌte p¯ed mytÌm odmrazit (viz kapitola "Odmrazov·nÌ"). ChladniËku vypnÏte a vyt·hnÏte z·strËku ze z·suvky, nebo vypnÏte jistiË, p¯ÌpadnÏ vyöroubujte pojistky. ChladniËku pak vËetnÏ p¯ÌsluöenstvÌ vymyjte hadrem a vlaûnou vodou. Do vody mûete p¯idat nÏjak bÏûn prost¯edek na mytÌ n·dobÌ. Pak je t¯eba chladniËku vymt jeötÏ jednou Ëistou vodou a dosucha vyt¯Ìt. Prach usazen na sr·ûnÌku sniûuje chladicÌ vkon a zvyöuje spot¯ebu energie. Proto sr·ûnÌk na zadnÌ stÏnÏ chladniËky jednou za rok opatrnÏ vyËistÏte mÏkkm kart·Ëem, nebo vysajte vysavaËem. Zkontrolujte odtokov otvor na vodu z tajÌcÌ n·mrazy na zadnÌ stÏnÏ chladicÌho prostoru. Teprve kdyû jsou vöechny Ë·sti opÏt suchÈ, uveÔte chladniËku znovu do provozu. 10 19 4. 5. Plastovou ökrabku si uloûte k pozdÏjöÌmu pouûitÌ. Po ukonËenÌ odmrazov·nÌ zasuÚte znovu z·strËku do z·suvky a regul·tor teploty nastavte do poûadovanÈ polohy. [. . . ] ï P¯ed uvedenÌm do provozu si na vrobnÌm ötÌtku chladniËky ovϯte, zda p¯Ìkon spot¯ebiËe a druh proudu odpovÌd· hodnot·m elektrickÈ sÌtÏ v mÌstÏ, kde je chladniËka umÌstÏna. napÏtÌ 220 aû 240 volt st¯ÌdavÈho proudu frekvence 50 hertz) VrobnÌ ötÌtek se nach·zÌ na levÈ vnit¯nÌ stranÏ chladniËky. UvedenÌ do provozu a regulace teploty chladicÌho prostoru ï ZasuÚte z·strËku do z·suvky. P¯i otev¯enÌ dve¯Ì se rozsvÌtÌ vnit¯nÌ osvÏtlenÌ. OtoËn regul·tor teploty se nach·zÌ v chladicÌm prostoru vpravo. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 40546-17-13

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 40546-17-13 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag