Návod k použití PHILIPS 40546-06-13

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 40546-06-13. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 40546-06-13 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 40546-06-13.


PHILIPS 40546-06-13 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 40546-06-13 BROCHURE (1386 ko)
   PHILIPS 40546-06-13 QUICK START GUIDE (1264 ko)
   PHILIPS 40546-06-13 BROCHURE (1354 ko)
   PHILIPS 40546-06-13 QUICK START GUIDE (1264 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 40546-06-13

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] PomocÌ tohoto varovnÈho trojhelnÌku a/nebo upozorÚujÌcÌch slov (Varov·nÌ!, UpozornÏnÌ!, Pozor!) jsou zdraznÏny pokyny, kterÈ jsou dleûitÈ pro Vaöi bezpeËnost nebo spr·vnÈ fungov·nÌ spot¯ebiËe. Tento symbol V·s bude krok za krokem doprov·zet p¯i obsluze spot¯ebiËe. Za tÌmto symbolem n·sledujÌ doplÚujÌcÌ informace o obsluze a praktickÈm pouûitÌ spot¯ebiËe. Jetelov lÌstek oznaËuje rady a pokyny k hospod·rnÈmu a ekologickÈmu provozu spot¯ebiËe. [. . . ] (viz takÈ kapitola "Co dÏlat, kdyû. . . ") ï Pouze u obou indukËnÌch plotnek se zobrazujÌ n·sledujÌcÌ pÌsmena a funkce: F = ukazatel poruchy Blik· v p¯ÌpadÏ, je-li plotnka zapnut· a - nestojÌ na nÌ û·dn· varn· n·doba nebo - bylo na nÌ pouûito nevhodnÈ varnÈ n·dobÌ P = funkce zvöenÈho vkonu svÌtÌ, kdyû je aktivov·n zvöen vkon. Funkce zvöenÈho vkonu poskytuje neobyËejnÏ vysok vkon. Zvöen vkon je moûno p¯ipojit u plotnky 1 s prmÏrem 210 mm vp¯edu vlevo. BezpeËnostnÌ pokyny pro instalatÈra ï V elektroinstalaci je nutno za¯adit za¯ÌzenÌ s minim·lnÌm rozev¯enÌm kontakt 3 mm, kterÈ umoûÚuje odpojit vöechny pracovnÌ vodiËe vöech pÛl od sÌtÏ. Za vhodn· za¯ÌzenÌ pro p¯eruöenÌ pracovnÌch vodiË se povaûujÌ nap¯. vypÌnaËe LS, pojistky (z·vitovÈ pojistky je nutno vyöroubovat z objÌmky), spÌnaËe FI a stykaËe. ï Z hlediska ochrany p¯ed nebezpeËÌm poû·ru odpovÌd· tato varn· deska typu Y (IEC 335-2-6). Pouze spot¯ebiËe tohoto typu smÏjÌ bt postaveny jednou stranou k vedle stojÌcÌm vysokm sk¯ÌnÌm nebo stÏn·m. ï Pod varnou deskou nesmÏjÌ bt namontov·ny z·suvky kuchyÚskÈ linky. ï VestavÏnÌm varnÈ desky musÌ bt zaruËena ochrana p¯ed nebezpeËnm dotykem. ï Stabilita vestavnÈ sk¯ÌÚky musÌ odpovÌdat normÏ DIN 68930. ï Vöechny ¯eznÈ neupravenÈ plochy vy¯Ìznutch Ë·stÌ je nutno na ochranu proti vlhkosti opat¯it vhodnm tÏsnÌcÌm materi·lem. ï Mont·û a p¯ipojenÌ novÈ varnÈ desky smÌ prov·dÏt pouze odbornÌk s p¯Ìsluönm opr·vnÏnÌm. NeodbornÈ opravy mohou pro v·s znamenat znaËnÈ nebezpeËÌ. V p¯ÌpadÏ, ûe je nutno varnou desku opravit, se proto obraùte na servis. Tyto pokyny laskavÏ dodrûujte, protoûe jinak v·m v p¯ÌpadÏ poökozenÌ odpad· n·rok na z·ruku. ï VestavenÈ varnÈ desky se smÏjÌ uv·dÏt do provozu aû po vestavÏnÌ do vhodnch sk¯ÌnÏk a pracovnÌch desek, odpovÌdajÌcÌch norm·m. Tak bude zajiötÏna ochrana elektrickch spot¯ebiË proti nebezpeËnÈmu dotyku, vyûadovan· odpovÌdajÌcÌmi p¯edpisy. ï V p¯ÌpadÏ, ûe se na varnÈ desce objevÌ poruchy, trhliny nebo praskliny: - vypnÏte vöechny plotnky, - vypnÏte jistiË varnÈ desky, p¯ÌpadnÏ vyöroubujte pojistky. Velikost varnch n·dob IndukËnÌ plotnka se aû po urËitou hranici automaticky p¯izpsobÌ velikosti prmÏru dna varnÈ n·doby. Dno n·doby vöak musÌ mÌt vûdy podle velikosti plotnky urËit minim·lnÌ prmÏr. PrmÏr plotnky 14, 5 cm: prmÏr dna n·doby minim·lnÏ 12 cm PrmÏr plotnky 18 cm: prmÏr dna n·doby minim·lnÏ 14, 5 cm PrmÏr plotnky 21 cm: prmÏr dna n·doby minim·lnÏ 18 cm UpozornÏnÌ: P¯i koupi varnch n·dob si vöÌmejte prmÏru jejich dna, neboù vrobci n·dob ud·vajÌ vÏtöinou prmÏr hornÌho okraje n·doby. AutomatickÈ rozpozn·v·nÌ varnch n·dob P¯i pouûitÌ nevhodnch n·dob indukËnÌ plotnka nefunguje. Zapnete-li plotnku, na nÌû stojÌ nevhodn· varn· n·doba, pak blik· na digit·lnÌm ukazateli p¯ÌsluönÈ plotnky symbol . zah¯Ìv·nÌ n·doby s vyva¯enou vodou) nebo . [. . . ] nejd¯Ìve je t¯eba se dotknout uzamykacÌho tlaËÌtka, a teprve potom je moûno zapÌnat jednotlivÈ plotnky. Aktivov·nÌ funkce zvöenÈho vkonu Abyste mohli funkci zvöenÈho vkonu zapnout (* je k dispozici pouze u p¯ednÌ levÈ plotnky 1 s prmÏrem 210 mm), musÌ bt plotnka zvolena (na ukazateli se objevÌ desetinn· teËka). Na ukazateli senzorovÈho pole "P¯i¯azenÌ vÌceËelovÈ plotnky" se objevÌ pÌsmeno P a funkce zvöenÈho vkonu je nynÌ aktivnÌ. Funkce zvöenÈho vkonu mûe bt aktivov·na po dobu maxim·lnÏ 10 minut. V p¯ÌpadÏ, ûe je funkce zvöenÈho vkonu plotnky 1 aktivnÌ, je moûno na plotnce 4 (indukËnÌ plotnka s prmÏrem 145 mm vp¯edu vpravo) pracovat maxim·lnÏ se stupnÏm vkonu 7. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 40546-06-13

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 40546-06-13 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag