Návod k použití PHILIPS 40543-12-13

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 40543-12-13. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 40543-12-13 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 40543-12-13.


PHILIPS 40543-12-13 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 40543-12-13 BROCHURE (1415 ko)
   PHILIPS 40543-12-13 QUICK START GUIDE (1026 ko)
   PHILIPS 40543-12-13 BROCHURE (1384 ko)
   PHILIPS 40543-12-13 QUICK START GUIDE (1026 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 40543-12-13

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] UjistÏte se, ûe mûete sdÏlit model a seriovÈ ËÌslo spot¯ebiËe. Tyto informace naleznete na datovÈm ötÌtku p¯Ìstroje. Origin·lnÌ n·hradnÌ dÌly lze koupit od autorizovanch st¯edisek servisu AEG. Vjimky - tato z·ruka se nevztahuje na: poökozenÌ nebo poûadavky vzniklÈ v dsledku p¯epravy, nespr·vnÈho pouûitÌ nebo nedbalosti, vmÏny û·rovek a snÌmatelnch Ë·stÌ ze skla nebo plastickch hmot n·klady spojenÈ s poûadavky na odstranÏnÌ z·vad spot¯ebiËe, kter je nespr·vnÏ instalov·n spot¯ebiËe, kterÈ jsou pouûÌv·ny v komerËnÌm prost¯edÌ vËetnÏ pronajÌmanch zemÏ EvropskÈho spoleËenstvÌ. Lze pouûÌt standardnÌ z·ruku, ale zajiötÏnÌ, ûe spot¯ebiË splÚuje normy platnÈ v p¯ÌsluönÈ zemi, kam byl spot¯ebiË dopraven, je na zodpovÏdnosti a na n·klady vlastnÌka. [. . . ] u vnÏjöÌho obalu a s·Ëk uvnit¯ chladniËky >PS< - oznaËenÌ pro pÏnov polystyren, nap¯. u utÏsÚovacÌch Ë·stÌ obalu (v û·dnÈm p¯ÌpadÏ neobsahuje freony) KartonovÈ Ë·sti obalu jsou vyrobeny z recyklovanÈho papÌru a mÏli byste je odvÈzt do sbÏrny nebo kontejneru se starm papÌrem. teplota v chladicÌm, p¯Ìp. mrazicÌm prostoru nenÌ dostateËn· Likvidace starch spot¯ebiË Z ekologickch dvod musejÌ bt chladicÌ spot¯ebiËe odbornÏ zlikvidov·ny. PlatÌ to pro vaöi dosavadnÌ chladniËku, stejnÏ jako pro v·ö nov spot¯ebiË, aû jednoho dne doslouûÌ. JeötÏ p¯ed likvidacÌ vyslouûilÈ starÈ chladniËky zajistÏte jejÌ nepouûitelnost. Vyt·hnÏte z·strËku ze z·suvky, od¯ÌznÏte p¯ÌvodnÌ, p¯ÌpadnÏ odstraÚte nebo zniËte z·padkovÈ z·mky dve¯Ì. Tak zabr·nÌte tomu, aby se dÏti p¯i h¯e v chladniËce nezav¯ely (hrozÌ jim nebezpeËÌ uduöenÌ!), nebo se nedostaly do jinch ûivotu nebezpeËnch situacÌ. chladniËka p¯Ìliö chladÌ po uvedenÌ do provozu nebo p¯i zmÏnÏ nastavenÌ teploty se ihned nerozbÏhne kompresor - 24 5 Likvidace Pokyny pro likvidaci: ChladniËka se nesmÌ dostat ani do bÏûnÈho domovnÌho odpadu, ani do bÏûnÈho sbÏru surovin. ChladicÌ okruh, zvl·ötÏ sr·ûnÌk Ëili vmÏnÌk tepla na zadnÌ stÏnÏ spot¯ebiËe, nesmÌ bt poökozen. Informace o moûnostech likvidace chladniËky v·m poskytnou firmy zabvajÌcÌ se odbornou ekologickou likvidacÌ odpad. - NÏkterÈ l·tky mohou poökodit plastovÈ dÌly. TakovÈ l·tky mohou bt obsaûeny v potravin·ch (nap¯. r ChladniËku vypnÏte, vyt·hnÏte z·strËku ze z·suvky, nebo vypnÏte jistiË, p¯ÌpadnÏ vyöroubujte pojistky. r Plastovou ökrabku pouûijte pro zachycenÌ vody z tajÌcÌ n·mrazy, nasaÔte ji do z·¯ezu pod odkap·vacÌ ûl·bek a postavte pod ni n·dobu (obr. 15). ChladniËka pot¯ebuje vzduch Vzduch se p¯iv·dÌ pode dve¯mi a odv·dÌ se za zadnÌ stÏnou chladniËky smÏrem nahoru (obr. Tyto vÏtracÌ otvory nikdy nezakrvejte, aby vzduch mohl cirkulovat. pod z·vÏsnou kuchyÚskou sk¯ÌÚkou, musÌ bt mezi jejÌ hornÌ hranou a sk¯ÌÚkou zavÏöenou nad nÌ dodrûena minim·lnÌ vzd·lenost 10 cm (obr. 15 r Po odmraûenÌ mrazicÌ prostor vËetnÏ vnit¯nÌho vybavenÌ dkladnÏ vymyjte (viz kapitola "»iötÏnÌ a drûba"). Rada: PrbÏh odmrazov·nÌ mûete urychlit, kdyû postavÌte do mrazicÌho prostoru hrnec s teplou vodou a zav¯ete dve¯e. OdpadlÈ kousky ledu kromÏ toho odebÌrejte jiû p¯ed definitivnÌm odmraûenÌm. »iötÏnÌ a drûba Z hygienickch dvod by se mÏl vnit¯ek chladniËky vËetnÏ vnit¯nÌho vybavenÌ pravidelnÏ vymvat. - P¯i mytÌ nesmÌ bt chladniËka p¯ipojena do sÌtÏ. P¯ed mytÌm chladniËku vypnÏte a vyt·hnÏte z·strËku ze z·suvky, nebo vypnÏte jistiË, p¯ÌpadnÏ vyöroubujte pojistku. - Z bezpeËnostnÌch dvod chladniËku nikdy neËistÏte parnÌmi ËisticÌmi p¯Ìstroji. [. . . ] r Vnit¯ek dkladnÏ vymyjte (viz kapitola "»iötÏnÌ a drûba"). r Dve¯e pak nechte otev¯enÈ, abyste zabr·nili tvo¯enÌ z·pachu. 10 a regul·tor teploty (termostat) a p¯Ìdavn p¯epÌnaË pro pokojovou teplotu pod 16C Vnit¯nÌ vybavenÌ Ukl·dacÌ plochy a roöty ChladniËka je vybavena podle modelu buÔ ukl·dacÌmi plochami ze skla Ëi plast nebo ukl·dacÌmi roöty. Modely se sklenÏnmi ukl·dacÌmi plochami r Jednu ukl·dacÌ plochu zasuÚte bezpodmÌneËnÏ do nejspodnÏjöÌch dr·ûek nad misky s ovocem a zeleninou. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 40543-12-13

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 40543-12-13 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag