Návod k použití PHILIPS 40542-12-13

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 40542-12-13. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 40542-12-13 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 40542-12-13.


PHILIPS 40542-12-13 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 40542-12-13 BROCHURE (1418 ko)
   PHILIPS 40542-12-13 QUICK START GUIDE (1024 ko)
   PHILIPS 40542-12-13 BROCHURE (1387 ko)
   PHILIPS 40542-12-13 QUICK START GUIDE (1024 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 40542-12-13

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] · Pøed kazdým èistìním krájeèe a pøed výmìnou noze vrat'te dorazovou desku do základní polohy (0) a vytáhnìte zástrèku ze zásuvky. · Krájeè nesmí pøijít do styku s vodou, nikdy ho do vody neponoøujte. Dodrzujte pokyny k èistìní krájeèe. Upozornìní: · Po vypnutí krájeèe se kruhový nùz jestì chvíli toèí. [. . . ] Pøi pøípadné opravì zahrnující výmìnu pøívodního kabelu je nutné zaslat pøístroj do odborného obchodu, ve kterém jste ho zakoupili, nebo do nì-kterého ze zákaznických servisù AEG. Opravy elektrických pøístrojù smí provádìt pouze odbornì vyskolení pracovníci. Neodborné opravy mohou pro uzivatele pøedstavovat znaèné nebezpeèí. V pøípadì, ze je pøístroj vyuzíván k jiným úèelùm, nebo je pouzíván nevhodným zpùsobem, nemùze výrobce pøevzít odpovìdnost za pøípadné skody. Pøed uvedením do provozu · Ze schránky na kabel (K) v dolní èásti spotøebièe odviòte potøebnou délku kabelu (L) (obr. · Zkontrolujte, zda krájeè pevnì stojí a zasuòte zástrèku do sít'ové zásuvky. · Silným tlakem na zadní plochu zatlaète posunovaè krájeného produktu (C) do vodicí drázky krájeèe (obr. · Drzák zbytkù (H) nasuòte drzadlo posunovaèe produktu (obr. · Nastavte pozadovanou síøku krájení. Otoète koleèkem k nastavení síøky (D) smìrem doleva (obr. Mùzete plynule zvolit síøku plátkù od slabých az do asi 22 mm. Stupnice pro nastavení síøky neznázoròuje milimetry, ale slouzí pouze jako orientaèní pomùcka. Pøi dalsích krocích nezapomínejte: Kruhový nùz je velmi ostrý!Pomocí mince vysroubujte utahovací sroub noze (celkový pohled/J a obr. 9) otoèením smìrem doprava (levý závit). Kruhový nùz uchopte ve støedu otáèení, zezadu lehce pøitlaète a vyjmìte ho (obr. Umyjte ho v teplé vodì v døezu, nemyjte ho v myèce nádobí. Tìleso krájeèe (F) za nozem otøete suchou utìrkou nebo stìtcem. Likvidace krájeèe Pøi likvidaci starého pøístroje odøíznìte pøívodní kabel a pøístroj odevzdejte do ekologického likvidaèního centra, napø. sbìrného dvora. 2 Zivotní prostøedí Obalový materiál nevyhazujte s domácím odpadem. Dodrzujte prosím následující pokyny: · Obal z lepenky mùzete odevzdat do sbìrny starého papíru. Dalsí materiály: · Umìlohmotný sáèek z polyetylénu (PE) odevzdejte ve sbìrném místì k recyklaci. · Vycpávky z pìnového polystyrénu (PS) neobsahují freony; odevzdejte je na pøíslusné sbìrné místo (do recyklaèní sbìrny). Adresu místní sbìrny recyklovatelných materiálù zjistíte na obecním úøadì. Nasazení kruhového noze Kruhový nùz (G) nasaïte popø. [. . . ] Über diese Nachbesserung hinausgehende Ansprüche werden durch diese Garantie dem Verbraucher nicht eingeräumt. Im Garantiefall ist das Gerät vom Verbraucher an die für seinen Wohnort zuständige AEG-Zentralwerkstatt zu versenden, wobei das Gerät gut zu verpacken ist und die vollständige Anschrift des Verbrauchers zusammen mit einer kurzen Fehlerbeschreibung in das Paket zu legen ist. Zum Nachweis des Garantie-Anspruchs ist der Sendung der Original-Kaufbeleg (Kassenzettel, Rechnung) beizufügen. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der Garantiezeit für dieses Gerät; ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum über. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 40542-12-13

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 40542-12-13 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag