Návod k použití PHILIPS 40514-17-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 40514-17-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 40514-17-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 40514-17-16.


PHILIPS 40514-17-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 40514-17-16 BROCHURE (983 ko)
   PHILIPS 40514-17-16 QUICK START GUIDE (1110 ko)
   PHILIPS 40514-17-16 BROCHURE (951 ko)
   PHILIPS 40514-17-16 QUICK START GUIDE (1110 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 40514-17-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Regulace teploty Otevírání /zavírání víka Zmrazování Balení a umísování potravin Obsah Koe UITEÈNÉ RADY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 str. Uchovávání Zmrazování Rozmrazování ÚDRBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 str. Odmrazování Jak truhlicovou mraznièku èistit Kdy se mraznièka nepouívá KDY NÌCO NEFUNGUJE SPRÁVNÌ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 str. ZÁRUÈNÍ PODMÍNKY A SERVIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 str. TECHNICKÁ SPECIFIKACE Model Obsah (btto) Uiteèný obsah Výka bez/s koleèkami íøka Hloubka Hmotnost Spotøeba el. [. . . ] PS< znaèí pìnový polystyrén, napø. podloky; ádné z tìchto materiálù neobsahují chlorofluorouhlovodíky. Èásti z kartonu jsou vyrobeny z recyklovaného papíru a mìly by se vyhodit na místì sbìru odpadového papíru, urèeného k recyklaci. Vyøazení starých spotøebièù do odpadu Z dùvodù ivotního prostøedí se vechny chladicí spotøebièe musí do odpadu vyøazovat v souladu s místními pøedpisy. To se týká vaeho starého spotøebièe a jakmile vá nový spotøebiè jednou dospìje na konec své ivotnosti, platí to také pro nìj. Pøed vyøazováním starých spotøebièù do odpadu proveïte úkony, aby tyto spotøebièe byly nefunkèní. Odpojte spotøebiè ze zásuvky, odøíznìte pøívodní kabel, demontujte nebo zniète jakoukoli dveøní západku nebo zámek. Tím se vylouèí nebezpeèí, e by se do spotøebièe uzavøely hrající si dìti (hrozí nebezpeèí zaduení!), nebo se jinak ohrozily na ivotì. VYØAZENÍ DO ODPADU Spotøebiè nelze vyøazovat spoleènì s domovním èi komunálním odpadem. Informace, týkající se pravidel sbìru, nebo sbìrných míst lze získat u místních úøadù nebo u zastupitelstva. 23 INSTALACE POSTAVENÍ NA MÍSTO Postavte mraznièku na pevný povrch, aby spoèívala na vech ètyøech plastikových nokách. K vyrovnání výstupkù a prohlubenin tohoto povrchu pouijte døevìný palík. Místnost by mìla být suchá a pøimìøenì vìtraná. Kdy se má zmrazovat více jak 3-4 kg potravin: Natoète knoflík termostatu na nejchladnìjí nastavení ("7"). Mraznièka bude nyní nepøetritì pracovat a vytváøet dostateènou rezervu pro poadovanou teplotu. 6 a 24 hodin pøed vloením nových potravin do mraznièky natoète knoflík termostatu podle toho, jaké mnoství potravin se má zmrazovat. Mraznièka se vrátí na normální teplotu uchovávání. Kdy knoflík termostatu zapomenete v nastavení na maximum, mraznièka se chodem po urèitou limitovanou dobu pøi nastavení na maximum nepokodí, ale spotøeba energie bude zbyteènì vysoká. KOE Koe jsou navreny k uchovávání potravin, které ji jsou zmrazeny. 25 UITEÈNÉ RADY UCHOVÁVÁNÍ Zmrazené potraviny lze uchovávat uvnitø mraznièky kdekoli, ale ne výe jak 5 mm pod horní hranou. U koupených zmrazených potravin nikdy nepøekraèujte maximální dobu uchovávání. Kdy si koupíte zmrazené potraviny, pøesvìdète se, e byly skladovány pøi správné teplotì. Nekupujte výrobky, které mají vlhký nebo pokozený obal. Koupené výrobky vkládejte do své mraznièky co nejrychleji. Pro pøepravu takových výrobkù domù doporuèujeme pouívat izolovaný vak. Nikdy do mraznièky nevkládejte láhve, teplé pøedmìty nebo umivé nápoje. [. . . ] Námraza se tvoøí v okamiku, kdy vlhkost obsaená ve vzduchu pøijde do styku s chladným povrchem mraznièky. Proto by se víko mìlo otevírat opravdu jen v pøípadì nutnosti a nikdy by se nemìlo nechávat nezavøené. Tenká vrstvièka ledu nebo námrazy nemùe funkci mraznièky nepøíznivì ovlivnit a lze ji odstranit opatrným pouitím pøiloené krabky. Dùleité Nikdy k odstraòování námrazy nepouívejte nù ani jiný ostrý pøedmìt. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 40514-17-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 40514-17-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag