Návod k použití PHILIPS 40449-60-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 40449-60-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 40449-60-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 40449-60-16.


PHILIPS 40449-60-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 40449-60-16 BROCHURE (833 ko)
   PHILIPS 40449-60-16 QUICK START GUIDE (2086 ko)
   PHILIPS 40449-60-16 BROCHURE (806 ko)
   PHILIPS 40449-60-16 QUICK START GUIDE (2086 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 40449-60-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Regulace teploty Otevírání /zavírání víka Ovládací panel Zmrazování Balení a umísování potravin Obsah Koe UITEÈNÉ RADY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 str. Uchovávání Zmrazování Rozmrazování Pøísluenství ÚDRBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 str. Odmrazování Jak truhlicovou mraznièku èistit Kdy se mraznièka nepouívá KDY NÌCO NEFUNGUJE SPRÁVNÌ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 str. ZÁRUÈNÍ PODMÍNKY A SERVIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 str. TECHNICKÁ SPECIFIKACE Model Obsah (btto) Uiteèný obsah Výka íøka Hloubka Hmotnost Spotøeba el. [. . . ] Kdy se chcete zbavit starého spotøebièe, tøeba i bez chlorofluorouhlovodíkù, vdy pouívejte k tomu urèená sbìrná místa. 23 INSTALACE POSTAVENÍ NA MÍSTO Postavte mraznièku na pevný povrch, aby spoèívala na vech ètyøech plastikových nokách. K vyrovnání výstupkù a prohlubenin tohoto povrchu pouijte døevìný palík. Místnost by mìla být suchá a pøimìøenì vìtraná. Jestlie teplota v místnosti pøesahuje 32°C, nebo klesá pod bod mrazu, mraznièka nebude fungovat tak, jak by mìla. Neumisujte mraznièku do blízkosti zdrojù tepla, radiátorù, komínù a pod. , ani ji nestavte na místa, kam pøímo dopadají sluneèní paprsky. Jestlie pøi manipulaci byla mraznièka postavena na bok, mìla by se pøed zapnutím nechat stát v normální poloze asi 12 hodin. Ujistìte se prosím, e v místì, kde je spotøebiè instalován, servisní technik bude mít snadný pøístup v pøípadì poruchy. ELEKTRICKÉ POADAVKY Pøed zapnutím se pøesvìdète, e napìtí ve vaí elektroinstalaci je totoné s hodnotou napìtí uvedenou na typovém títku spotøebièe. VÝSTRAHA Tento spotøebiè musí být opatøen ochranou proti nebezpeènému dotykovému napìtí. ZAPNUTÍ Pøed zapnutím by se mraznièka mìla uvnitø vyèistit. Pøed prvním vkládáním potravin nechte mraznièku nìkolik hodin bìet. 24 JAK SPOTØEBIÈ POUÍVAT REGULACE TEPLOTY Instalovaný termostat zaruèuje, e uvnitø mraznièky bude udrována poadovaná teplota. Pouijte k tomu minci, která se hodí do dráky knoflíku. Natáèením smìrem ke znaèce 7 se teplota v mraznièce sniuje (vìtí chlad), kdeto natáèením smìrem ke znaèce 1 se zvyuje (mení chlad). Správné nastavení naleznete pomocí mìøení teploty navrchu horního balíèku uprostøed mraznièky. Typový títek je umístìn uvnitø na víku. Dùleité Uvedený zmrazovací výkon lze vyuívat naplno k pøíleitostnému zmrazování velkých mnoství èerstvých potravin. Jestlie se vak mraznièka plní velkým mnostvím potravin ke zmrazování kadý den, uvedený zmrazovací výkon je tøeba asi o tøetinu sníit. ZMRAZOVACÍ VÝKON KOE Koe jsou navreny k uchovávání potravin, které ji jsou zmrazeny. Dradla koù lze umístit do dvou poloh, jak znázoròuje obrázek. Koe lze vloit do mraznièky, nebo zavìsit za hranu skøínì. 26 UITEÈNÉ RADY UCHOVÁVÁNÍ Zmrazené potraviny lze uchovávat uvnitø mraznièky kdekoli, ale ne výe jak 5 mm pod horní hranou. U koupených zmrazených potravin nikdy nepøekraèujte maximální dobu uchovávání. Kdy si koupíte zmrazené potraviny, pøesvìdète se, e byly skladovány pøi správné teplotì. Nekupujte výrobky, které mají vlhký nebo pokozený obal. Koupené výrobky vkládejte do své mraznièky co nejrychleji. Pro pøepravu takových výrobkù domù doporuèujeme pouívat izolovaný vak. Nikdy do mraznièky nevkládejte láhve, teplé pøedmìty nebo umivé nápoje. [. . . ] Vyobrazení na této stránce ukazují, kolik koù lze umístit do rùzných modelù mraznièek. Zmìøte si délku své mraznièky a vyhledejte pøísluné vyobrazení. Èíslo nad kadým vyobrazením udává délku pøísluné mraznièky v milimetrech. 27 ÚDRBA ODMRAZOVÁNÍ Tvoøení námrazy uvnitø mraznièky se nelze vyhnout. Námraza se tvoøí v okamiku, kdy vlhkost obsaená ve vzduchu pøijde do styku s chladným povrchem mraznièky. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 40449-60-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 40449-60-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag