Návod k použití PHILIPS 40447-60-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 40447-60-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 40447-60-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 40447-60-16.


PHILIPS 40447-60-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 40447-60-16 BROCHURE (753 ko)
   PHILIPS 40447-60-16 QUICK START GUIDE (1047 ko)
   PHILIPS 40447-60-16 BROCHURE (719 ko)
   PHILIPS 40447-60-16 QUICK START GUIDE (1047 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 40447-60-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Chcete-li zmnit volbu programu po jeho spustn je nutn probhajc myc program zrusit. Otocte programovm volicem do polohy VYP, nebo zvolte nov myc program (zkontrolujte, zda je v dvkovaci myc prostedek). M tak doplkov funkce vizuln signalizace jako: -nastaven zmkcovace vody; -spustn poplachu z dvodu poruchy mycky. START/ZRUSIT tlactko KONEC PROGRAMU kontrolka DOPLNN SOLI kontrolka Rozsvt se, je-li nutn doplnit speciln sl. Mze svtit jest nkolik hodin po doplnn soli. Tato funkce umozuje odlozit spustn programu o 3 hodiny. ODLOZEN START tlactko Po nastaven mycho programu stisknte tlactko ODLOZEN START. [. . . ] Poskodili byste tm mycku. Hladinu lestidla doplte, jakmile ukazatel (B) zesvtl. Sezen dvkovn lestidla Zvyste dvku lestidla, jestlize jsou na ndob po umyt kapky vody nebo vpencov skvrny. Snizte dvku lestidla, jestlize jsou na ndob po umyt blav smouhy, nebo je na sklennm ndob nebo ost noz namodral film. Otevete vcko. Nastavte stupe Zavete vcko a dvkovn. ve vrob nastavena do polohy 4. ) Vkldn ndob a pbor Nsledujc pedmty nejsou vhodn k myt v mycce: - Pbory s devnmi, rohovinovmi, porcelnovmi nebo perleovmi drzadly. - Pedmty ze syntetickch vlken. 10 156999250CS . qxp 11/28/2005 2:12 PM Pagina 11 Pi vkldn ndob do mycky dodrzujte nsledujc pokyny: - Z ndob odstrate vsechny zbytky jdel a necistoty. vkldejte otvorem dol, aby se voda nemohla zachycovat v ndob nebo v hlubokm dn. - Sklenice se nesm dotkat, aby se neposkodily. - Mal pedmty vlozte do koscku na pbory. Na plastovm ndob a hrncch s teflonem se mohou zachycovat vodn kapky; toto ndob neschne tak dobe jako porcelnov a ocelov ndob. DLEZIT UPOZORNN! Ped zavenm dve zkontrolujte, zda se ostikovac ramena mohou voln otcet. Vkldn pbor. K lepsmu ulozen pbor doporucujeme pouzvat mzku na pbory (pokud to velikost pbor dovol). Noze a dals ncin s ostrmi spickami nebo hranami vkldejte drzadly nahoru. Servrovac podnosy a velk poklice lze naskldat po stranch kose. Naplnn hornho kose Lehk kousky (plastov msy apod. ) vkldejte do hornho kose tak, aby se nemohly posunout. Chcete-li mt vysok kusy ndob, mzete drzky slk vyklopit nahoru. V ppad vlozen tal do hornho kose: zacnte je zakldat odzadu, naklnjte je lehce dopedu a do blzkosti dve je uz nedvejte. 11 156999250CS . qxp 11/28/2005 2:12 PM Pagina 12 Sezen vsky hornho kose Jestlize chcete mt velk kusy ndob, nastavte horn kos do vyss polohy a pak je vlozte do dolnho kose. Maximln vska ndob v: hornm kosi Se zdvizenm hornm kosem Se snzenm hornm kosem 20 cm 24 cm dolnm kosi 31 cm 27 cm DLEZIT UPOZORNN! Jestlize je kos ve vyss poloze, nemzete pouzt drzky na slky. Vysute pedn zarzky (A) hornho kose ven a vyjmte kos. Zasute kos do vyss polohy a zarzky (A) vrate do pvodn polohy. Pouzit mycho prostedku DLEZIT UPOZORNN!Dodrzujte doporucen vrobce k dvkovn a ulozen. Otevete vcko. Do pihrdky A nasypte myc prostedek. Dodrzujte dvkovn. 12 156999250CS . qxp 11/28/2005 2:12 PM Pagina 13 U program s pedmytm pidejte myc prostedek i do pihrdky B. Pi pouzit mycch tablet: myc tablety vlozte do pihrdky A. Zavete vcko. Vyjmut ndob DLEZIT UPOZORNN! Otevete dvee mycky, nechte je pooteven, pockejte nkolik minut a teprve potom tale vyjmte: Hork ndob je nchylnjs k rozbit. Tmto zpsobem vychladne a lpe se vysus. Nejprve vyklite doln kos a teprve potom horn; zabrnte tak kapn vody z hornho kose na ndob v dolnm kosi. Minimln Maximln 50 kPa (0, 5 bar) 800 kPa (8 bar) 12 jdelnch souprav 41 kg 53 dB (A) daje o spoteb daje o spoteb jsou pouze orientacn, zvis na tlaku a teplot vody a tak na kolsn v dodvce proudu a na mnozstv ndob. 65C Eko 50 (Testovac program pro zkusebny) Oplchnut a pozdrzen Dlka programu (minuty) 85 - 95 108 - 118 25 - 30 150 12 Energie (kWh) 1, 7 - 1, 9 1, 7 - 1, 8 0, 7 - 0, 8 1, 05 < 0, 1 Voda (litry) 23 - 25 24 - 26 8 18 4 Poznmky pro zkusebny Test podle EN 60704 mus bt proveden s myckou plnou ndob a s pouzitm testovacho programu (viz "daje o spoteb"). Test podle EN 50242 mus bt proveden po naplnn zsobnku na sl a dvkovace lestidla a s pouzitm testovacho programu (viz "daje o spoteb"). 18 156999250CS . qxp 11/28/2005 2:12 PM Pagina 19 Pln npl: 12 standardnch jdelnch souprav Mnozstv mycho prostedku: Nastaven lestidla: 5 g + 25 g (typ B) poloha 4 (typ III) Horn kos Drzky na slky: pozice A Koscek na pbory Doln kos Instalace UPOZORNN! Elektrickou a vodovodn instalaci, kter jsou nezbytn k zapojen tto mycky, sm provdt pouze kvalifikovan elektrik a/nebo instalatr nebo osoba s pslusnm oprvnnm. Vodovodn ppojka UPOZORNN! Mycka se nesm pipojovat k otevenmu zazen na horkou vodu nebo prtokovmu ohvaci vody. Nicmn doporucujeme pipojen ke studen vod. POZOR! pipojte-li mycku k novm hadicm, nebo k hadicm, kter nebyly dlouho pouzvan, nechte vodu na nkolik minut ped pipojenm pvodn hadice odtct. UPOZORNN! Pipojen k vodovodn sti provete pomoc nov soupravy hadic: nepouzvejte znovu jiz pouzitou soupravu. 19 156999250CS . qxp 11/28/2005 2:12 PM Pagina 20 Pvodn hadice Pvodn hadici pipojte ke kohoutu s vnjsm zvitem 3/4". Pvodn hadici mzete otocit bu doleva, nebo doprava podle instalace pomoc pojistn matice. Pojistn matice mus bt sprvn nasazena, aby nedochzelo k niku vody. Vypoustc hadice - Vypoustc hadici pipojte k sifonu. - Pouzijete-li nstavec vypoustc hadice, celkov dlka nesm peshnout 4 metry. Vnitn prmr spojek pouzitch pro ppojky k vodovodnmu odpadu nesm bt mens nez prmr pilozen hadice. Zkontrolujte, zda nen hadice nikde pehnut, stisknut nebo zauzlen. Pipojen k elektrick sti Uzemnn spotebice je podle zkona povinn. Vrobce odmt jakoukoli odpovdnost za zrann osob nebo poskozen majetku vznikl nedodrzenm vse uvedench bezpecnostnch pedpis. Ped prvnm pouzitm spotebice se pesvdcte, ze jmenovit napt a typ napjen na typovm sttku odpovdaj napjen v mst instalace spotebice. Sovou zstrcku vzdy zasute do sprvn instalovan zsuvky. Nepouzvejte rozbocovac zstrcky, konektory ani prodluzovac kabely. [. . . ] Jestlize se pesthujete z jedn uveden zem do jin z uvedench zem, zruka na spotebic bude i nadle platn za nsledujcch podmnek: Zruka na spotebic plat ode dne prvnho zakoupen spotebice, kter je mozn dolozit pedlozenm platnho dokladu o koupi vydanho prodejcem spotebice. Zruka na spotebic je platn pro stejn obdob a na stejn rozsah prce a dl, jako plat v nov zemi Vaseho pobytu pro tento urcit model ady spotebic. Zruka na spotebic je vzan na osobu pvodnho kupce spotebice a nen penosn na dals osoby. Spotebic je instalovan a pouzvan v souladu s pokyny vydanmi spolecnost Electrolux a pouzv se pouze v domcnosti, tzn. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 40447-60-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 40447-60-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag