Návod k použití PHILIPS 40446-48-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 40446-48-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 40446-48-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 40446-48-16.


PHILIPS 40446-48-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 40446-48-16 BROCHURE (829 ko)
   PHILIPS 40446-48-16 QUICK START GUIDE (1121 ko)
   PHILIPS 40446-48-16 BROCHURE (750 ko)
   PHILIPS 40446-48-16 QUICK START GUIDE (1121 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 40446-48-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Obrate se proto na autorizovan servisn stedisko Electrolux. Umstn n n n n Poruchy - servisn sluba n n n n n Pokud je pi instalaci chladniky nutn zmna v domc elektroinstalaci, pak sm tuto prci provst pouze odborn elektrik. Pi provdn oprav je nezbytn dleit, aby byly pouvny vhradn originln dly. Z tohoto dvodu sm provdt drbu a doplovn chladiva vhradn autorizovan servis. Pro itn spotebie nepouvejte v dnm ppad kovov pedmty, kter by jej mohly pokodit. [. . . ] zmrazovn potravin je nutno se dit pokyny vrobce. n n n n Ve vech chladnikch a mraznikch se v prbhu doby provozu pokrvaj veker ˷sti chladicho okruhu vrstvou nmrazy, resp. Tato vrstva se vdy podle pslunho modelu odmrazuje bu automaticky nebo run. Vrstvu nmrazy nikdy nesekrabujte kovovmi pedmty, mohli byste chladniku pokodit. Pro odstraovn nmrazy pouvejte pouze plastovou krabku, kter je sou˷st dodvky. Pro urychlen odmrazovacho procesu nepouvejte nikdy mechanick nebo jin prostedky, vjimkou jsou prostedky, doporuen vrobcem. Do mrazicho prostoru neukldejte npoje, je obsahuj kyslink uhliit, ndoby by mohly prasknout. Normy k ochran ivotnho prosted n n Tento spotebi neobsahuje v chladicm okruhu a v tepeln izolaci dn plyn, pokozujc oznovou vrstvu. V kadm ppad je teba zabrnit tomu, aby dolo k pokozen okruhu chladiva, zvlt pak tepelnho vmnku na zadn stran chladniky. Informace o monostech likvidace spotebie vm poskytnou firmy, zabvajc se odbornm ekologickm odstraovnm rozmrnch odpad. Materily, pouit v tomto spotebii a oznaen symbolem , jsou recyklovateln. POKYNY K LIKVIDACI OBALY Obaly a pomocn obalov prostedky naich elektrospotebi jsou s vjimkou devnch materil recyklovateln, a mly by se zsadn odevzdat k recyklaci. Proto vm doporuujeme: n Obaly z papru, lepenky a vlnit lepenky byste mli odloit do pslunch sbrnch kontejner. n Plastov ˷sti obal by se mly rovn odloit do pslunch sbrnch kontejner. Sejmte pohyblivou ˷st tak, e na ni zatlate, jak je uvedeno na obrzku. Odstaven chladniky Pi delm odstaven chladniky z provozu muste postupovat nsledovn: vythnte zstrku ze zsuvky; vyjmte z chladniky vechny potraviny; chladniku odmrazte, vyistte vnitn prostor a ˷sti psluenstv; ponechte dvee oteven, abyste zajistili uvnit spotebie dobrou cirkulaci vzduchu a tak zabrnili tvoen pachu. D411 Pokud se rovka pi oteven dve chladniky nerozsvt, zkontrolujte, zda je pevn zaroubovan; v ppad, e se ani potom rovka nerozsvt, vymte ji za novou se stejnm pkonem. Maximln pkon rovky je uveden na svtidle. 7 SERVIS A NHRADN DLY Pokud by se chladnika porouchala, pokuste se nejprve odstranit poruchu s pouitm nkterho z nsledujcch pokyn: Porucha V chladnice se nevytvo dostaten chlad Odstrann - Nen teplota nastavena na regultoru na pli nzk slo?- Byly potraviny sprvn uloeny tak, aby mohl ochlazen vzduch dostaten cirkulovat?- Nebyly dvee ponechny pli dlouho oteven nebo neotevraj se dvee zbyten pli asto?- Zkontrolujte, zda je regultor teploty nastaven v rozmez mezi "1" a "6". Zkontrolujte pipojenm jinho spotebie do zsuvky, zda nedolo k vpadku proudu. - Chladniku vypnte a pokuste se ji po 20 minutch znovu zapnout. Chladic soustroj b nepetrit Siln vytven ledu a nmrazy Voda na podlaze vnitku chladniky Nefunguje chladic systm Nefunguj vnitn osvtlen a chladc systm Chladc soustroj se opakovan bez spchu pokou rozbhnout Pokud byste nedospli po zkoukch, uvedench v tabulce, k dnmu uspokojivmu vsledku, pak se obrate na nejbli autorizovanou servisn slubu. Abyste si zajistili co nejrychlej odstrann zvady, je nutno sdlit servisn slub slo modelu a sriov slo spotebie, tato sla jsou uvedena na zrunm listu nebo na typovm ttku (na lev stran chladniky dole). TECHNICK. . . /DAJE Technick daje jsou uvedeny na typovm ttku, kter je umstn na lev vnitn stran spotebie. 8 INSTALACE Pokud byste uvaovali s nhradou star chladniky, vybaven zpadkovmi zmky, za novou chladniku s magnetickmi zmky, potom doporuujeme, abyste zmky starho spotebie zniili, dve ne jej pedte k likvidaci. Pro zajitn optimlnho vtrn chladniky musej bt dodreny minimln rozmry vtracho prostoru podle obrzku. 9 2. [. . . ] Sejmte helnk a vyvrtejte otvory s prmrem 2 mm a ve vzdlenosti 8 mm od vnj hrany dve. Znovu nasate helnk na une dve a upevnte jej rouby, kter jsou sou˷st dodvky. 8mm A B PR167 11 10. Pro ppadn vyrovnn dve kuchysk linky, je bude zapoteb po proveden monti, vyuijte vli v podlnch otvorech. Po dokonen vech prac zkontrolujte, zda je mono dvee chladniky dokonale zavrat. PR168 11. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 40446-48-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 40446-48-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag