Návod k použití PHILIPS 40414-11-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 40414-11-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 40414-11-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 40414-11-16.


PHILIPS 40414-11-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 40414-11-16 BROCHURE (990 ko)
   PHILIPS 40414-11-16 QUICK START GUIDE (1117 ko)
   PHILIPS 40414-11-16 BROCHURE (1023 ko)
   PHILIPS 40414-11-16 QUICK START GUIDE (1117 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 40414-11-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 5 Mont·ûnÌ pokyny pro integrovanÈ vestavÏnÌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ZmÏna zavÏöenÌ vnit¯nÌ klapky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 PouûÌv·nÌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 UvedenÌ do provozu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] NedostateËn· cirkulace vzduchu mûe zpsobit nepravideln provoz, p¯ÌpadnÏ poökozenÌ p¯Ìstroje. n P¯ed vnit¯nÌm, p¯ÌpadnÏ vnÏjöÌm ËiötÏnÌm p¯Ìstroje a rovnÏû p¯i vmÏnÏ û·rovky (u p¯Ìstroj û·rovkou vybavench) p¯Ìstroj vûdy oddÏlte od elektrickÈ sÌtÏ. n BÏhem dopravy se mûe st·t, ûe olej z motorovÈho kompresoru odteËe do chladÌcÌho okruhu. Proto byste mÏli nejmÈnÏ dvÏ hodiny poËkat, neû p¯Ìstroj uvedete do provozu, aby se olej mohl vr·tit zpÏt do kompresoru. n Ve vöech chladÌcÌch a mrazÌcÌch p¯ÌstrojÌch se pokrvajÌ v prbÏhu doby vöechny souË·sti, jimiû proch·zÌ chlad, vrstvou n·mrazy, p¯ÌpadnÏ ledu. Tato vrstva se vûdy podle modelu odmrazuje automaticky nebo ruËnÏ. Vrstvu n·mrazy nikdy neodökrabujte kovovmi p¯edmÏty, p¯Ìstroj by se mohl poökodit. PouûÌvejte k tomu pouze plastikovÈ ökrabky, kterÈ jsou souË·stÌ dod·vky. n K uvolnÏnÌ pevnÏ p¯imrzlch misek s ledem nebo p¯edmÏty s ostrmi hranami. n Do mrazÌcÌ, p¯ÌpadnÏ zmrazovacÌ p¯ihr·dky ned·vejte û·dnÈ sycenÈ n·poje, l·hev by mohla prasknout. n Led z mrazÌcÌ, p¯ÌpadnÏ zmrazovacÌ p¯ihr·dky ihned nejezte, mohl by zpsobit pop·leniny chladem. 1 Otev¯ete dve¯e a p¯Ìstroj p¯isuÚte stranou z·vÏsu na boËnici n·bytku. P¯Ìstroj upevnÏte Ëty¯mi örouby, kterÈ jsou souË·stÌ dod·vky. NasaÔte vÏtracÌ m¯Ìûku (C) a kryt z·vÏsu (D). 4 P¯Ìstroj zasunout do vklenku, aû dorazov· liöta (A) dolehne na n·bytek. 2 KrycÌ profil mezery naho¯e vy¯ÌznÏte o tlouötku helnÌku, p¯i¯ÌznÏte dÈlku a vtisknÏte mezi p¯Ìstroj a boËnici n·bytku. 5 6 Do upevÚovacÌch a z·vÏsovch otvor vtlaËte p¯iloûenÈ krycÌ klobouËky. 6 Un·öeË p¯Ìstroje (E) nasaÔte na un·öeË dve¯Ì (C). PodÈlnÈ otvory dovolujÌ lehkÈ spojov·nÌ souË·stÌ. NaznaËte otvory pro örouby, vyvrtejte a un·öeË dve¯Ì upevnÏte. 9 Un·öeË dve¯Ì (C) upevnÏte na dve¯e n·bytku. Vökovou polohu un·öeËe dve¯Ì (C) si urËÌte sami. [. . . ] NejvhodnÏjöÌ je vÏtöinou st¯ednÌ nastavenÌ. P¯Ìstroj se zastavÌ otoËenÌm knoflÌku termostatu na symbol ´¡ª. DleûitÈ NastavenÌ nejvyööÌho chladu p¯i vysokÈ teplotÏ okolnÌho prostoru a velkÈm mnoûstvÌ potravin mûe zpsobit trval provoz; p¯itom se mûe tvo¯it na zadnÌ vnit¯nÌ stÏnÏ vrstva n·mrazy. V tomto p¯ÌpadÏ nastavte v chladniËce trochu mÈnÏ chladu, aby bylo zajiötÏno automatickÈ odmrazov·nÌ. VökovÏ p¯estavitelnÈ ukl·dacÌ roöty obr. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 40414-11-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 40414-11-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag