Návod k použití PHILIPS 40398-17-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 40398-17-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 40398-17-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 40398-17-16.


PHILIPS 40398-17-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 40398-17-16 BROCHURE (793 ko)
   PHILIPS 40398-17-16 QUICK START GUIDE (1219 ko)
   PHILIPS 40398-17-16 BROCHURE (815 ko)
   PHILIPS 40398-17-16 QUICK START GUIDE (1219 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 40398-17-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 10 Odmrazov·nÌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /drûba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PravidelnÈ ËiötÏnÌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UvedenÌ mimo provoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] n P¯ed vnit¯nÌm, p¯ÌpadnÏ vnÏjöÌm ËiötÏnÌm p¯Ìstroje a rovnÏû p¯i vmÏnÏ û·rovky (u p¯Ìstroj û·rovkou vybavench) p¯Ìstroj vûdy oddÏlte od elektrickÈ sÌtÏ. n BÏhem dopravy se mûe st·t, ûe olej z motorovÈho kompresoru odteËe do chladÌcÌho okruhu. Proto byste mÏli nejmÈnÏ dvÏ hodiny poËkat, neû p¯Ìstroj uvedete do provozu, aby se olej mohl vr·tit zpÏt do kompresoru. n Ve vöech chladÌcÌch a mrazÌcÌch p¯ÌstrojÌch se pokrvajÌ v prbÏhu doby vöechny souË·sti, jimiû proch·zÌ chlad, vrstvou n·mrazy, p¯ÌpadnÏ ledu. Tato vrstva se vûdy podle modelu odmrazuje automaticky nebo ruËnÏ. Vrstvu n·mrazy nikdy neodökrabujte kovovmi p¯edmÏty, p¯Ìstroj by se mohl poökodit. PouûÌvejte k tomu pouze plastikovÈ ökrabky, kterÈ jsou souË·stÌ dod·vky. n K uvolnÏnÌ pevnÏ p¯imrzlch misek s ledem nebo p¯edmÏty s ostrmi hranami. n Do mrazÌcÌ, p¯ÌpadnÏ zmrazovacÌ p¯ihr·dky ned·vejte û·dnÈ sycenÈ n·poje, l·hev by mohla prasknout. n Led z mrazÌcÌ, p¯ÌpadnÏ zmrazovacÌ p¯ihr·dky ihned nejezte, mohl by zpsobit pop·leniny chladem. P¯i p¯emisùov·nÌ to vezmÏte prosÌme v vahu!P¯Ìstroj upevnÏte Ëty¯mi örouby, jeû jsou souË·stÌ dod·vky. NasaÔte vÏtracÌ m¯Ìûku (C) a kryt z·vÏsu (D). 4 P¯Ìstroj zasuÚte do vklenku, aû dorazov· liöta (A) dolehne na n·bytek. 2 KrycÌ profil mezery naho¯e vy¯ÌznÏte o tlouötku helnÌku, p¯i¯ÌznÏte dÈlku a vtisknÏte mezi p¯Ìstroj a boËnici n·bytku. 5 6 Do upevÚovacÌch a z·vÏsovch otvor vtlaËte p¯iloûenÈ krycÌ klobouËky. 6 Un·öeË p¯Ìstroje (E) nasadit na un·öeË dve¯Ì (C). PodÈlnÈ otvory dovolujÌ lehkÈ spojov·nÌ souË·stÌ. NaznaËte otvory pro örouby, vyvrtejte a un·öeË dve¯Ì upevnÏte. 9 Un·öeË dve¯Ì (C) upevnÏte na dve¯e n·bytku. Vökovou polohu un·öeËe dve¯Ì (C) si urËÌte sami. 7 Otev¯ete dve¯e p¯Ìstroje a sk¯ÌnÏ asi na 90. [. . . ] ZamezÌte tak p¯estupu tepla na toto zboûÌ; neukl·dejte sycenÈ n·poje, n·doby mohou prasknout; neukl·dejte horkÈ tekutiny nebo pokrmy. VöimnÏte si kalend·¯e mraûenÌ, kter je umÌstÏn v p¯Ìstroji (na vnit¯nÌch dve¯Ìch zmrazovacÌ p¯ihr·dky). Ten uv·dÌ maxim·lnÌ doby skladov·nÌ jednotlivch druh potravin. DoporuËujeme se poznamenat si datum zmrazenÌ potravin na obalu nebo na k tomu urËench tabulk·ch mrazenÌ na ËelnÌ desce zmraûovacÌch koö, aby mohla bt dodrûena doba skladovatelnosti. DleûitÈ Jestliûe by se v p¯ÌpadÏ poruchy, nap¯Ìklad p¯i vpadku proudu, potraviny rozmrazily, musejÌ se bÏhem kr·tkÈ doby spot¯ebovat, nebo ihned uva¯it a potom opÏt zmrazit. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 40398-17-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 40398-17-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag