Návod k použití PHILIPS 40397-30-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 40397-30-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 40397-30-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 40397-30-16.


PHILIPS 40397-30-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 40397-30-16 BROCHURE (980 ko)
   PHILIPS 40397-30-16 QUICK START GUIDE (1381 ko)
   PHILIPS 40397-30-16 BROCHURE (827 ko)
   PHILIPS 40397-30-16 QUICK START GUIDE (1381 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 40397-30-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pokud byste spotebi prodvali nebo penechvali tet osob, ppadn ponechali pi pesthovn ve starm byt, pak zajistte, aby byla myka pedna spolen s tmto nvodem, tm bude mt nov uivatel monost se informovat o zpsobu prce spotebie a o pslunch pokynech. Tyto informace slou k zajitn bezpenosti, a mli byste si je proto ped instalovnm a uvedenm myky do provozu pozorn pest. Instalace Zkontrolutje, zda nebyl spotebi bhem dopravy pokozen. Jestlie je vae myka pokozena, vyrozumjte prodejnu, v n jste spotebi zakoupili. Pizpsoben pvod elektrickho proudu a vody pro pipojen myky si nechte provst pouze kvalifikovanm odbornm personlem. [. . . ] Slyiteln "kliknut" na konci ohlauje, e je vko sprvn uzaveno. LE SA UT ZO LT SA LZ SA L SY Plnn leticho ppravku 1. Maximln hladinu naplnn je mono odetat na znace "max". SR14 BR10 BR16 Nyn jednodue pravideln doplujte sl do zsobnku. Abyste si to pipomenuli, m vae myka ndob na ovldacm panelu ukazatel pro potebu doplnn soli. Ukazatel pro nutnost doplnn speciln soli na ovldacm panelu svt po naplnn soli jet po dobu 2 - 6 hodin s pedpokladem, e je myka ndob zapnuta. U druh soli, kter se rozpoutj pouze velmi pomalu, me bt tato doba jet del. Je proto zcela normln, e tato voda pi plnn soli petk. Vko zaklapnte zpt a pitlate je, a zasko. Abyste zamezili nadmrnmu vytven pny pi nsledujcm mycm postupu, je nutno odstranit hadrem letic ppravek, kter se ppadn rozlije okolo zsobnku. Dvkovn Nastaven dvkovn ovlivuje lesk ndob a vsledek jeho usuen. K tomu nastavte mnostv letc tekutiny s pouitm volie se esti polohami, kter se nachz ve vnitn ˷sti plnicho otvoru. Pokud zstvaj na umytm ndob vodn kapky nebo bl vpenit skvrny, je nutno dvkovn leticho ppravku zvit. Jestlie jsou na ndob blav, lepiv pruhy, je teba dvkovn ppravku BR12 snit. Letic ppravek doplte, kdy se indiktor (B) vyjasn. BR11 9 Pi dennm pouvn myky ndob Kontrolujte, zda nen nutno doplnit speciln sl a letic ppravek. US64 RC01 Po uloen ndob zavete vdy dvee myky, nebo oteven dvee pedstavuj stle zdroj nebezpe. Jestlie chcete uloit tal̯e v hornm koi: Zante se ikmm ukldnm tal̯ zezadu a pokud mono nikoliv vpedu v blzkosti dve. US71 Varovn!Po uspodn ndob zkontrolujte, zda se mohou ostikovac ramena myky voln otet. 11 Pidvn mycho prostedku Pouvejte vhradn myc prostedky v tekut, prkovit form nebo ve tvaru tablet, vhodn pro myt v automatickch mykch ndob. Myc prostedek naplte ped nastavenm mycho programu (nikoliv pi programu "Pedoplach"). Dodrujte peliv daje k dvkovn a uchovvn mycho prostedku, uveden na jeho obalu. Plnn mycho prostedku 1. Jako dvkovac pomcka slou oznaovac ˷ry: 20 = odpovd piblin 20 g mycho prostedku. U vech program s fz pedoplachu se mus do komrky (3) zsobnku naplnit mal mnostv mycho prostedku (5 / 10 g). Zaklapnte vko zpt a pitlate, a uzvr zasko. 12 Rzn myc prostedky Myc tablety Myc tablety se rozpoutj ponkud pomaleji, proto se me stt, e se urit tablety mycho prostedku pi krtkch mycch programech zcela nerozpust a jejich myc inek se pln neprojev. Pokud pouvte tyto vrobky, mli byste nastavit del myc programy, aby bylo zajitno, e se zbytky tablet mycho prostedku zcela odstran. Nikdy neukldejte tablety do vnitnho prostoru myky ndob nebo do koe na ndob, nebo tm se vkon myky sniuje. Ulote tablety vdy do zsobnku pro myc prostedek. Pouit mycch prostedk systmu "3 v 1" Obecn upozornn U tchto vrobk se jedn o myc prostedky s kombinovanmi funkcemi psoben mycho prostedku, leticho ppravku a speciln soli. Ped pouitm tchto vrobk muste nejprve zkontrolovat, zda m voda ve va domcnosti sprvnou tvrdost pro pouit tchto vrobk, jak doporuuje vrobce mycho prostedku ve svch instrukcch (instrukce jsou uvedeny na obalu vrobku). [. . . ] Vznikaj-li na ndob vpenit skvrny: Zsobnk speciln soli je przdn nebo je chybn nastaven zmkova vody. Nen sprvn uloena odtokov hadice. Ndob neschne a zstv bez lesku Nebyl pouit znakov letic ppravek. Zsobnk pro letic ppravek je przdn. Na sklenicch a na ndob se objevuj mouhy, matn msta, pruhy, mln skvrny nebo mode opalizujc povlak Zmenete dvku leticho ppravku. Na sklenicch a na ndob se objevuj zaschl kapky vody Zvyte dvku leticho ppravku. Informujte se v zkaznickm servisu vrobce mycch prostedk. Jestlie nen mono po zkontrolovn tchto zdroj zvad funkn poruchu odstranit, zavolejte nejbli servisn stedisko a oznamte tam druh zvady, oznaen modelu (Mod. ), slo PNC (PNC) a sriov slo (S. N. ). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 40397-30-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 40397-30-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag