Návod k použití PHILIPS 40352-17-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 40352-17-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 40352-17-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 40352-17-16.


PHILIPS 40352-17-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 40352-17-16 BROCHURE (778 ko)
   PHILIPS 40352-17-16 QUICK START GUIDE (1412 ko)
   PHILIPS 40352-17-16 BROCHURE (745 ko)
   PHILIPS 40352-17-16 QUICK START GUIDE (1412 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 40352-17-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Mûe bt vyûadov·n doklad o koupi. Vestavn odsavaË par - - Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No. ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - BEZPE»NOST P¯eËtÏte si tento n·vod a varovn· upozornÏnÌ na zaË·tku tohoto n·vodu. Vrobce nezodpovÌd· za vady zpsobenÈ nespr·vnÏ pouûÌvanm vrobkem nebo vrobkem pouûÌvanm pro jinÈ Ëely neû jsou Ëely specifikovanÈ v tomto n·vodu. ZH 5210 Tento vestavn odsavaË par (digesto¯) lze upravit pro ods·v·nÌ ven (s vdechem), nebo pro vnit¯nÌ recirkulaci (filtraci). Zpsoby pouûitÌ Verze ods·v·nÌ ven (s vdechem), viz n·Ërt 1. Vpary z va¯enÌ jsou vyv·dÏny do vnÏjöÌ atmosfÈry systÈmem kan·l. [. . . ] Vpary z va¯enÌ jsou vyv·dÏny do vnÏjöÌ atmosfÈry systÈmem kan·l. Vvod vzduchu na vrchnÌ stranÏ digesto¯e musÌ bt p¯ipojen na vnÏjöÌ vdechovou trubku, kter· mûe bt umÌstÏna buÔ na stÏnÏ nebo na stropÏ. K p¯ipojenÌ digesto¯e na vdechovou trubku pouûijte dodanou p¯ipojovacÌ p¯Ìrubu. Filtr s aktivnÌm uhlÌm nenÌ t¯eba p¯i pouûitÌ digesto¯e v reûimu s vdechem zapot¯ebÌ. Verze vnit¯nÌ recirkulace (filtrov·nÌ), viz n·Ërt 2. V tÈto verzi vzduch proch·zÌ filtrem s aktivnÌm uhlÌm kde se ËistÌ a vracÌ se zpÏt do mÌstnosti. Vvod vzduchu na vrchnÌ stranÏ digesto¯e musÌ bt p¯ipojen na otvor smϯujÌcÌ dovnit¯ kuchynÏ. Otev¯ete m¯Ìûkovan panel a zkontrolujte, zda je filtr s aktivnÌm uhlÌm p¯ipevnÏn k ods·vacÌ jednotce. Jestliûe nenÌ, nainstalujte filtr podle pokyn v Ë·sti "/drûba". Pokyny k otev¯enÌ a vyjmutÌ kovovÈho m¯ÌûkovanÈho panelu, viz n·Ërt 3. Kdyû chcete tento filtr vyjmout, otev¯ete kovov m¯Ìûkovan panel. Podloûte pod filtr ruku, odstraÚte öroub proch·zejÌcÌ st¯edem filtru a filtr se uvolnÌ. OsvÏtlenÌ pracovnÌ desky: Jestliûe se nÏkdy stane, ûe toto osvÏtlenÌ p¯estane svÌtit, otev¯ete kovov m¯Ìûkovan panel a zkontrolujte, zda je û·rovka spr·vnÏ zaöroubovan· do objÌmky. P¯i vmÏnÏ û·rovky musÌ se pouûÌt stejn· û·rovka, aby byla zajiötÏna spr·vn· funkce digesto¯e. »iötÏnÌ: Kovov· sk¯ÌÚ by se mÏla Ëistit pravidelnÏ nejmÈnÏ jednou za mÏsÌc s pouûitÌm mÌrnm ËisticÌch a leöticÌch prost¯edk pro dom·cnost. DleûitÈ: ElektrickÈ za¯ÌzenÌ je opat¯eno ochranou p¯ed nebezpeËnm dotykovm napÏtÌm ve smyslu mezin·rodnÌch bezpeËnostnÌch p¯edpis. ElektrickÈ za¯ÌzenÌ odpovÌd· SmÏrnicÌm EEC o potlaËenÌ r·diovÈho ruöenÌ. Z dvodu bezpeËnosti se digesto¯ p¯i instalaci musÌ umÌstit nejmÈnÏ 65 cm nad oh¯ÌvacÌm spot¯ebiËem - spor·kem. Nikdy nenech·vejte p·nve bÏhem p¯Ìpravy jÌdel bez dozoru, protoûe by se tuk Ëi olej mohl vznÌtit. Nikdy neprov·dÏjte p¯Ìpravu jÌdel p¯Ìmo pod digesto¯Ì. [. . . ] Nikdy nenech·vejte p·nve bÏhem p¯Ìpravy jÌdel bez dozoru, protoûe by se tuk Ëi olej mohl vznÌtit. Nikdy neprov·dÏjte p¯Ìpravu jÌdel p¯Ìmo pod digesto¯Ì. PotrubÌ digesto¯e se nikdy nesmÌ p¯ipojovat k st¯ednÌmu topenÌ, radi·torm Ëi oh¯ÌvaËm vody atd. P¯ed p¯ipojenÌm elekt¯iny se ujistÏte, ûe nap·jecÌ napÏtÌ v sÌti odpovÌd· napÏtÌ udanÈmu na ötÌtku jmenovitch hodnot uvnit¯ digesto¯e. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 40352-17-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 40352-17-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag