Návod k použití PHILIPS 40348-59-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 40348-59-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 40348-59-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 40348-59-16.


PHILIPS 40348-59-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 40348-59-16 BROCHURE (781 ko)
   PHILIPS 40348-59-16 QUICK START GUIDE (1160 ko)
   PHILIPS 40348-59-16 BROCHURE (748 ko)
   PHILIPS 40348-59-16 QUICK START GUIDE (1160 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 40348-59-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Kdybyste pak spotebi nkomu dalmu prodvali nebo pedvali, je teba odevzdat zrove tak tento nvod k obsluze, aby se nov majitel mohl informovat o funkci spotebie a pslunch pokynech. DESKY, PPADN PED JEJM UVEDENM DO PROVOZU. Tento spotebi by mly obsluhovat jen dospl osoby. Instalaci mus provdt jen kvalifikovan odbornk s pslunm oprvnnm, a to podle platnch norem. Jakoukoliv zmnu domc elektroinstalace, kter by byla nezbytn pro pipojen spotebie, sm provdt pouze odbornk. [. . . ] Pokrmy na oleji a na jinch tucch pipravujte jen za osobnho dohledu. Varn deska, plotnky a ndoby zstvaj i po vypnut jet dlouhou dobu hork. Dbejte na to, aby se bhem provozu varn desky, nebo alespo do t doby, ne spotebi vychladne, nezdrovaly v blzkosti varn desky dti a nedotkaly se horkch plotnek. Dbejte na to, aby se pi jinch pracech v blzkosti varn desky nedotkal horkch plotnek pvodn kabel jinch elektrospotebi. Pesvdte se, e kdy je varn deska mimo provoz, nachzej se vypnae v poloze "0". V ppad, e je teba provst opravu varn desky, neprovdjte ji nikdy sami. Opravy provdn nekvalifikovanmi osobami mohou zpsobit kody na spotebii. Jakmile se na sklokeramick desce objev trhliny nebo praskliny, je teba ji ihned vypnout. Pprava pokrm v plastovch ndobch nebo v hlinkov fli je neppustn. 4 POKYNY PRO UIVATELE 1 plotnka 180 mm 1700 W 2 plotnka 145 mm 1200 W 3 oton regultor pro pedn plotnku 4 oton regultor pro zadn plotnku 5 provozn kontrolka INSTALACE Je nezbytn, aby vechny kroky souvisejc s instalac provdli jen odbornci, a to podle platnch pedpis. Specifick pokyny jsou popsny v ˷sti nvodu vnovan instalatrovi. POUIT OTON. . . REGULTORY PLOT>NEK Na ovldacm panelu se nachzej oton regultory, jimi se ovld funkce plotnek. Elektrick plotnky lze podle poteby nastavit na sedm rznch stup, piem lze regultory otet jak ve smru, tak proti smru hodinovch ruiek. Dvejte pozor na zrnka psku, kter opadvaj ze zeleniny a mohou si pilepit na dna ndob, a na hrnce s drsnm dnem, protoe takovmto zpsobem se sklokeramick varn deska me snadno pokrbat. 7 POKYNY PRO INSTALAT. . . RA UMSTN Tato varn deska pat z hlediska tepeln ochrany do tdy "X". To znamen, e ke zdi nebo ke stn kuchysk skky sm pilhat jen svou zadn stranou. Po obou stranch nesm pracovn plochu varn desky pevyovat dn bon stna kuchysk skky. Je teba se vyhnout instalaci varn desky v blzkosti holavch materil (nap. zclon, utrek atd. ). V>MNA PVODNHO KABELU V ppad, e je teba vymnit pvodn kabel varn desky, je teba pout minimln kabel typu H05V2V2-FT90 nebo vych hodnot, kter je vhodn pro zt a funkn teplotu tto varn desky; krom toho je nutn, aby zelenolut ochrann vodi byl asi o 2 cm del ne krat fzov a nulov vodi. Po pipojen je teba vyzkouet topn tlesa, a to tak, e se piblin na 3 minuty zapnou. PIPOJEN DO ELEKTRICK. . . ST Elektroinstalace mus odpovdat normm a pedpism dan zem a pslunho elektrorozvodnho zvodu. Ped pipojenm varn desky je teba se pesvdit o tom, e: jitn a elektrick s vydr zt z varn desky (viz vrobn ttek) elektrick ppojka je vybavena innm ochrannm vedenm (uzemnnm) podle platnch norem zsuvka a hlavn vypna jsou snadno dosaiteln. Vrobce odmt nst jakoukoliv odpovdnost v ppad, e nebyla respektovna uveden bezpenostn opaten. Pokud m bt varn deska pipojena do elektrick st pevn, je nezbytn, aby byl mezi spotebi a elektrickou s zabudovn pojistkov vypna s minimln vzdlenost kontakt 3 mm. Zelenolut zemnic vodi nesm bt vypnaem peruen, ale mus bt pipojen na svorku ochrannho vodie. Fzov vodi hnd barvy (vychzejc ze svorky "L" ve svorkovnici) mus bt vdy pipojen na fzi v pvodn sti. Pvodn kabel mus bt v kadm ppad poloen tak, aby se nedotkal horkch ˷st varn desky. 8 VESTAVBA DO KUCHY"SK. . . [. . . ] 2 VESTAVBA A SESTAVEN Varn deska me bt vestavna do kuchysk pracovn desky, v n je otvor o rozmrech uvedench na obrzku 3. Varn deska se do kuchysk pracovn desky upevn nsledovn: Na okraj otvoru urenho k vestavb varn desky pilote speciln tsnn (A) dodvan s varnou deskou, piem je teba dvat pozor na to, aby konce pilhaly k sob a pitom se nepekrvaly. Varnou desku zasate do otvoru v pracovn desce a zatlate ji dol, a varn deska dosedne, a tak automaticky zaujme sprvnou polohu; penvajc tsnn odstrate. Pokud budete chtt varnou desku z kuchysk pracovn desky vyjmout, zasute pod jej okraj roubovk a vytlate desku smrem nahoru. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 40348-59-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 40348-59-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag