Návod k použití PHILIPS 40348-43-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 40348-43-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 40348-43-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 40348-43-16.


PHILIPS 40348-43-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 40348-43-16 BROCHURE (787 ko)
   PHILIPS 40348-43-16 QUICK START GUIDE (1160 ko)
   PHILIPS 40348-43-16 BROCHURE (755 ko)
   PHILIPS 40348-43-16 QUICK START GUIDE (1160 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 40348-43-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Tento návod k pouzití musí být dostupný i novému uzivateli , aby se mohl seznámit s veskerými funkcemi spotebice vcetn bezpecného zacházení s ním. Tyto bezpecnostní pokyny byly vypracovány v zájmu vasi bezpecnosti. Je bezpodmínecn NUTNÉ, abyste se s tmito informacemi seznámili jest ped instalací a pípadným pouzíváním. Instalace Ulození na skládku Veskerý obalový materiál by ml být ulozen na odpovídající skládku. Plastické díly jsou oznaceny mezinárodn platnými symboly: >PE< >PS< polyetylén -napíklad obalová fólie polystyrén - napíklad tsnící materiál (vzdy bez freon) Ujistte se, ze mycka nebyla pi transportu njak poskozena. [. . . ] Zabráníte tak tomu, aby se rozsypaná sl nebo peteklý solný roztok dostaly do spodních cástí mycky a tam nekontrolovan zpsobovali pípadnou korozi. Zmkcovac vody Vase mycka je vybavena zmkcovacem vody, který odstraní nezádoucí minerály a soli obsazené v pivádné vod, které nevhodn a zhoubn ovlivují funkcnost mycky. Cím tvrdsí je pouzitá voda, tím více tchto nezádoucích minerál je ve vod obsazeno. Tvrdost vody je mena nmeckými stupni, francouzskými stupni a mmol/l ( milimol na litr). Zmkcovac vody musí být nastaven na tvrdost vody kterou pouzíváte. Tuto informaci Vám sdlí vodárna, která vámi pouzívanou vodu dodává. Plnní zásobníku soli: 1. Otevete dvee mycky, vyjmte spodní kos a vysroubujte uzávr zásobníku soli proti smru chodu hodinových rucicek (doleva). Nalijte 1 litr vody do zásobníku (tuto operaci provádjte pouze ped prvním pouzitím mycky!). Pomocí násypky zcela naplte zásobník solí. Ujistte se, ze nezstaly zádné stopy soli na závitu a tsnní uzávru a vlozte uzávr zpt na místo. Pevn zasroubujte uzávr ve smru chodu hodinových rucicek (doprava). Uzávr zásobníku soli má ve stedu indikacní okénko. Mycí prostedek je uvolován do roztoku v prbhu mytí vyjma programu "Oplach a výdrz". Správné pouzití a skladovací podmínky mycího prostedku a jeho pesné dávkování zjistíte na jeho obalu. Doplování mycího prostedku 1. Je-li vícko zavené, stisknte kolík (1) a vícko se tak uvolní. US75 2. Znacky indikují mnozství: 20 = piblizn 20 g mycího prostedku 30 = piblizn 30 g mycího prostedku US74 Ped zavením dveí se pesvdcete, ze se mohou voln otácet ob ostikovací ramena. DE19 DE22 Nastavení polohy vrchního kose Chcete-li umývat v mycce velké kusy nádobí, tak ped jejich ulozením do spodního kose, musíte vrchní kos nastavit do vyssí polohy. Maximální výska nádobí v horním kosi v dolním kosi S kosem v horní poloze S kosem v dolní poloze 20 cm 24 cm 31 cm 27 cm 3. Vsechny programy s pedmytím vyzadují nasypat malou dávku mycího prostedku (asi 5 az 10 g) do pilehlé komory (3). Tato dávka mycího prostedku bude vyuzita pi pedmytí. Vícko zavete do zaklapnutí tak, aby kolík optovn tuto polohu zajisoval. Nastavení do vyssí polohy provete následujícím zpsobem: 1. Vysute pední zarázky (A) vrchního kose a kos vyndejte. Zasute kos do vyssí polohy a zarázky (A) pesute do pvodní zajistné polohy. Je-li kos nastaven do horní polohy, tak nebude mozné pouzívat drzáky hrnk. RC01 Vzdy po nalození nádobí zavete dvee mycky. Otevené dvee mohou být zdrojem úrazu. 10 Rzné druhy mycích prostedk Tabletové mycí prostedky Jednotlivé typy prostedk se rozpoustjí rzn rychle. [. . . ] Jestlize se na skle vyskytují stopy po vodním kameni, tak je zásobník speciální soli prázdný nebo není zmkcovac vody nastaven správn. Nádobí je vlhké a matné · Nebyl pouzit lestící prostedek. · Zásobník lestícího prostedku je prázdný. Na nádobí a skle se vyskytují mlécné skvrny, modravý závoj a pruhy · Snizte mnozství lestícího prostedku. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 40348-43-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 40348-43-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag