Návod k použití PHILIPS 37PFL6007T

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 37PFL6007T. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 37PFL6007T bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 37PFL6007T.


PHILIPS 37PFL6007T : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (8920 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 37PFL6007T QUICK START GUIDE (2399 ko)
   PHILIPS 37PFL6007T (8052 ko)
   PHILIPS 37PFL6007T QUICK START GUIDE (2399 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 37PFL6007T

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] "#$%&'#(!)*+(!, (*-+. '!/0-!$#'!&+, , *('!/' ! !!!"#$%&%#'"()*+!, &()*, . /%012, &'34-*1567&- Obsah 1 Prohlídka 3 1. 1 Smart TV 3 1. 2 Galerie aplikací 3 1. 3 Videa k zap!j"ení 3 1. 4 Online TV 3 1. 5 Sociální sít# 4 1. 6 Slu$ba Skype 4 1. 7 Smartphony a tablety 4 1. 8 Pozastavení televize a nahrávání 4 1. 9 Hry 4 1. 10 EasyLink (digitální sb#rnice mezi audio video za%ízeními) 5 2 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 2. 5 2. 6 2. 7 2. 8 3 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 3. 5 3. 6 3. 7 3. 8 3. 9 3. 10 3. 11 4 4. 1 4. 2 4. 3 4. 4 4. 5 4. 6 5 5. 1 5. 2 5. 3 5. 4 5. 5 5. 6 6 6. 1 6. 2 6. 3 6. 4 6. 5 6. 6 6. 7 6. 8 2 Instalace 6 Tipy pro umíst#ní 6 Napájecí kabel 6 Anténa 6 Sí& 6 P%ipojení za%ízení 8 Nabídka Nastavení 17 Podstavec televizoru a montá$ na ze' 17 Bezpe"nost a pé"e 17 Televize 19 Zapnutí 19 Dálkov( ovlada" 19 Sledování televize 21 televizní pr!vodce 27 P%epnutí na za%ízení 28 Titulky a jazyky 29 )asova"e a hodiny 30 Nastavení obrazu 31 Nastavení zvuku 32 Nastavení re$imu Ambilight 33 Univerzální p%ístup 34 3D 36 Co je pot%eba 36 Va* e 3D br(le 36 Sledování v re$imu 3D 36 Optimální sledování 3D 36 Varování t(kající se ochrany zdraví 37 Pé"e o 3D br(le 37 Smart TV 38 Hlavní nabídka 38 Aplikace Smart TV 38 Videa, fotografie a hudba 41 Pozastavení televizního vysílání 43 Nahrávání 43 Aplikace MyRemote 44 Slu!ba Skype 48 Co je to Skype?48 Spu* t#ní slu$by Skype 48 Kontakty 49 Volání ve slu$b# Skype 50 Kredit Skype 51 Nastavení slu$by Skype 51 Odhlá* ení 52 Podmínky pou$ívání 52 7 7. 1 7. 2 8 8. 1 8. 2 8. 3 8. 4 8. 5 8. 6 8. 7 8. 8 9 9. 1 9. 2 9. 3 9. 4 10 10. 1 10. 2 10. 3 10. 4 11 11. 1 11. 2 11. 3 11. 4 11. 5 11. 6 Rejst"ík 61 Hry 53 Hraní hry 53 Hry pro dva hrá"e 53 Technická data televizoru 54 Ochrana $ivotního prost%edí 54 Spot%eba 55 P%íjem 55 Displej 55 Zvuk 56 Multimédia 56 Mo$nosti p%ipojení 56 Rozm#ry a hmotnost 56 Software televizoru Verze softwaru 58 Aktualizace softwaru Software s otev%en(m Licence open source 58 58 zdrojov(m kódem 58 59 Podpora 60 Zaregistrujte 60 Pou$ívání nabídek Nápov#da a Vyhledat 60 Podpora online 60 St%edisko pé"e o zákazníky 60 Autorská práva a licence 61 Rozhraní HDMI 61 Dolby 61 Slu$ba Skype 61 DivX 61 Microsoft 61 Jiné ochranné známky 61 Obsah 1 Prohlídka 1. 1 V nabídce Nápov!da stiskn#te mo%nost L Seznam a vyhledejte polo%ku App Gallery (Galerie aplikací), kde získáte dal' í informace. 1. 3 Smart TV P!ipojte tento Philips Smart LED TV k internetu a objevte nov" televizní sv#t. M$%ete vytvo!it kabelové p!ipojení ke sm#rova&i nebo se p!ipojit bezdrátov# prost!ednictvím Wi-Fi. Videa k zap"j#ení Chcete-li sledovat p"j#ené video , nemusíte odcházet z domu. Jednodu' e si p$j&íte nejnov#j' í film z regionálního online video obchodu. Kdy% je televizor p!ipojen k domácí síti, je mo%né na televizoru zobrazit fotografie ze smartphone, p!ehrávat videa ulo%ená v po&íta&i nebo ovládat televizor pomocí tabletu. [. . . ] 2 – Vyberte mo&nost Nastavení kanál" a poté mo&nosti Jazyky > P"vodní jazyk. 4 – Stisknutím tla#ítka b (v p%ípad$ pot%eby opakovan$) ukon#ete nabídku. Jazyky zvuku pro sluchov$ a zrakov$ posti#ené N$které digitální televizní kanály vysílají zvlá' tní zvuk a titulky p%izp"sobené pro sluchov$ a zrakov$ posti&ené osoby. V nabídce Nápov$da stiskn$te mo&nost L Seznam a vyhledejte polo&ku Univerzální p%ístup, kde získáte dal' í informace. Jazyk nabídky Zm$na jazyka nabídek a zpráv televizoru . 1 – Stiskn$te tla#ítko h, vyberte mo&nost S Nastavení a stiskn$te OK . 2 – Vyberte mo&nost Nastavení TV > Obecná nastavení > Jazyk menu a stiskn$te OK . 4 – Stisknutím tla#ítka b (v p%ípad$ pot%eby opakovan$) ukon#ete nabídku. Jazyk zvuku Digitální TV kanály mohou pro jeden po%ad vysílat zvuk s n$kolika mluven!mi jazyky. Pokud je k dispozici zvuk v jednom z t$chto jazyk", televizor na n$j p%epne. Nastavení primárního a sekundárního jazyka zvuku . 1 – Stiskn$te tla#ítko h, vyberte mo&nost Nastavení a stiskn$te tla#ítko OK . 2 – Vyberte mo&nost Nastavení kanál", dále pak mo&nost Jazyky > Primární audio nebo Sekundární audio a stiskn$te OK . 30 3. 7 &asova'e a hodiny &asova' vypnutí Funkci automatického vypnutí lze nastavit tak, aby se televizor po ur#ité dob$ automaticky p%epnul do pohotovostního re&imu. Televize / (asova#e a hodiny Chcete-li nastavit funkci automatického vypnutí, stiskn!te tla"ítko h, vyberte mo#nost S Nastavení a stiskn!te OK . Vyberte mo#nost Nastavení TV > Obecná nastavení > Automatické vypnutí. Pomocí posuvníku m$#ete nastavit "as a# 180 minut v krocích po 5 minutách. Je-li "as nastaven na 0 minut, funkce automatického vypnutí se vypne. Televizor m$#ete v#dy vypnout d%íve nebo dobu b!hem jejího odpo"ítávání resetovat. Nastavení obrazu V nabídce Obraz lze jednotliv!Chcete-li otev%ít Nastavení obrazu, stiskn!te tla"ítko h, vyberte mo#nost S Nastavení a stiskn!te OK . • Styl obrazu V nabídce Nápov!da stiskn!te mo#nost L Seznam a vyhledejte polo#ku Styl obrazu, kde zjistíte, jak upravit nastavení stylu obrazu. • (3D) Podsvícení Slou#í k nastavení úrovn!• Sní%ení v&skytu artefakt' MPEG Vyhladí digitální p%echody v obrazu. • Pixel Precise HD Ovládá pokro"ilé nastavení funkce Perfect Pixel HD Engine. – Perfect Natural Motion odstraní chv!ní p%i pohybu a reprodukuje hladk& pohyb, zejména ve filmech. [. . . ] Nápov"da k televizoru v tabletu, smartphonu nebo po $íta$i M!"ete si stáhnout Nápov&du k televizoru ve formátu PDF a p#e%íst si ji ve smartphonu, tabletu nebo v po%íta%i. Pro snaz' í provád&ní rozsáhl$ch sérií pokyn!si m!"ete p#íslu' nou stránku Nápov&dy vytisknout v po%íta%i. Chcete-li si stáhnout Nápov&du (u"ivatelskou p#íru%ku), p#ejd&te na webové stránky www. philips. com/support 10. 4 St#edisko pé$e o zákazníky Podporu m!"ete získat na telefonní lince st#ediska pé%e o zákazníky. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 37PFL6007T

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 37PFL6007T bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag