Návod k použití PHILIPS 37901-11-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 37901-11-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 37901-11-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 37901-11-16.


PHILIPS 37901-11-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 37901-11-16 BROCHURE (1027 ko)
   PHILIPS 37901-11-16 QUICK START GUIDE (1074 ko)
   PHILIPS 37901-11-16 BROCHURE (1000 ko)
   PHILIPS 37901-11-16 QUICK START GUIDE (1074 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 37901-11-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Informace oznaãená tímto symbolem podává doplÀující informace a praktické rady pro pouÏití spotfiebiãe. Rady a informace o úsporném a ekologicky nezávadném pouÏití spotfiebiãe jsou oznaãeny tímto symbolem. Ná pfiíspûvek k ochranû Ïivotního prostfiedí: pouÏíváme recyklovan papír. 62 Obsah Upozornûní Likvidace Rady pro ochranu Ïivotního prostfiedí Technické vlastnosti Instalace Vybalení Hydraulické pfiipojení Vyrovnání Pfiipojení k elektrické síti 64-65 65 65 66 67-68 67 67 68 68 ÚdrÏba Úkony ãitûní Zásuvka na ãistící prostfiedky âitûní drenáÏní oblasti Vodní filtr v pfiítokové hadici Ochrana pfied zamrznutím Nouzové vyputûní vody 78 78 78 78 79 79 79 Nûco nefunguje? 80-81 Vae nová praãka Popis spotfiebiãe Zásuvka na prací prostfiedek 69 69 69 PouÏití Kontrolní panel Kontrolky Pokyny pro praní Rozdûlení prádla Teploty Pfied uloÏením prádla Maximální náplÀ Hmotnost prádla OdstraÀování skvrn Prací a pfiídavné prostfiedky Mezinárodní symboly pro praní Pracovní postup Prací programy 70 70 70 71 71 71 71 71 71 71 72 73 74-75 76-77 63 CESKY Upozornûní Následující upozornûní jsou uvádûny v zájmu obecné bezpeãnosti. Pfied samotnou instalací spotfiebiãe si je musíte pozornû pfieãíst. Instalace · Vnitfiní obalové prvky musí bt pfied pouÏitím spotfiebiãe odstranûny. Spotfiebiã anebo okolní zafiízení by mohly bt váÏnû pokozeny, kdyby nedolo ke celkovému odstranûní ochrannch pfiepravních prvkÛ. [. . . ] · Voliã teploty vám umoÏní zvolit nejpfiíhodnûjí teplotu pro praní prádla. Popis spotfiebiãe 1 Zásuvka na prací prostfiedek 2 Tabulka s programy 3 Ovládací panel 4 Dvefiní ruãka 5 Dvífika drenáÏní sekce 6 Nastavitelné noÏiãky 2 3 CESKY 1 4 5 6 Zásuvka na prací prostfiedek Pfiedpírka Hlavní paraní AviváÏ, krobení R0001 3D 69 PouÏití Kontrolní panel 1. Tabulka s programy PomÛÏe vám pfii volbû nejvhodnjího pracího programu pro vae prádlo. 6. Voliã programÛ Chcete-li navolit pozadovany program, otácejte volicem ve smTMru pohybu hodinovych rucicek na pozadovany program. Pokud pri tomto nastavení prekrocíte pozadovany program, NIKDY NEOTÁCEJTE VOLICEM PROTI SMÈRU POHYBU HODINOVYCH RUCICEK. Jednoduse pokracujte v otácení, dokud znovu nedojdete k pozadovanému programu. 2. Tlaãítko Pi stisknutí tohoto tlacítka se programy na teplotu 90oC provedou pi 60oC. Délka pracího cyklu zstává nezmnná. 3. Kontrolka zapnutého/vypnutého stavu Kontrolka svítí, je-li spotfiebiã v provozu. 70 Pokyny pro praní Rozdûlení prádla Postupujte podle kodifikovanch symbolÛ na títcích jednotlivch kusÛ odûvÛ a podle údajÛ vrobce pro praní. Rozdûlte prádlo takto: bílé, barevné, syntetické, jemné, vlnûné. Hmotnost prádla Následující hodnoty jsou indikativní: koupací plás ubrousek povlak prosívané pikrývky prostradlo povlak polstáe ubrus vytírací rucník utrka nocní prádlo dámské kalhotky pánská pracovní kosile pánská kosile pánské pyzamo blza pánské spodky 1200 g 100 g 700 g 500 g 200 g 250 g 200 g 100 g 200 g 100 g 600 g 200 g 500 g 100 g 100 g Teploty 90° 60° pro normálnû upinûné bavlnûné a lnûné prádlo (napfi. utûrky, ruãníky, ubrusy, prostûradla. . . ) pro normálnû upinûné barevné nepoutûjící prádlo (napfi. triãka, noãní koile, pyÏama. . . ), lnûné, bavlnûné nebo syntetické prádlo a pro lehce upinûnou bílou bavlnu (napfi. Pfii velmi upinûném prádle sniÏte mnoÏství obsahu. 71 CESKY âervené víno: namoãte do vody s pracím prostfiedkem, vymáchejte, oãistûte kyselinou citronovou nebo octovou a znovu vymáchejte. JestliÏe pouÏíváte koncentrované prací práky nebo tekuté prací prostfiedky, je tfieba navolit programy bez pfiedpírky. Praãka je vybavena obûhovm systémem, kter umoÏÀuje lepí pouÏití koncentrovanch pracích prostfiedkÛ. Nalijte tekut prací prostfiedek do pfiihrádky zásuvky na prací prostfiedky znaãené pfied tím, neÏ zapnete prací program. Jakékoliv aviváÏní a krobící prostfiedky musí bt nasypány do zásuvky oznaãené pfied tím, neÏ zapnete prací program. Bûlící prostfiedky (chlór) mohou bt pouÏívány pouze pro bílé a barevné nepoutûjící bavlnûné a lnûné prádlo. 72 Stupnû tvrdosti vody Stupnû StupeÀ Vlastnosti Nûmecké °dH Francouzské °T. H. 1 2 3 4 mûkká stfiední tvrdá velmi tvrdá 0- 7 8-14 15-21 více neÏ 21 0-15 16-25 26-37 více neÏ 37 i MEZINÁRODNÍ ZNACENÍ PRO OSETOVÁNÍ PRÁDLA ÚSPORNÉ PRANÍ Tyto symboly se objevují na visackách textilu, aby vám pomohly zvolit nejlepsí zpsob osetení vaseho prádla. 95 Max. prací teplota 30°C Rucní praní Vbec neprat JEMNÉ PRANÍ 60 40 40 30 ZEHLENÍ Horká zehlicka max. 200°C Teplá zehlicka max. 150°C Vlahá zehlicka max. 110°C Nezehlit A SUCHÉ CISTNÍ Cistní za sucha ve vsech prostedcích P Cistní za sucha v perchloru, benzinu, cistém alkoholu, R111 a R113 F Cistní za sucha v benzinu, cistém alkoholu a R113 Necistit za sucha pi vysoké teplot pi nízké teplot SUSENÍ Rozlozené na plocho Na se Na vsáku V bubnové susicce Nesusit v bubnové susicce 73 CESKY BLENÍ Blit ve studené vod Neblit Pracovní postup Pfied prvním praním prádla ve vaí nové praãce doporuãujeme spustit jednou prací program pro bavlnu pfii 60°C s prázdnou praãkou, aby se tak odstranily jakékoliv zbytky z vroby v bubnu a trubkách. Do hlavní prací pfiihrádky dejte poloviãní dávku pracího prostfiedku a uveìte praãku do provozu. 4. Zvolte program a uveìte spotfiebiã do provozu. Otáãejte voliãem programÛ ve smûru pohybu hodin na poÏadovan program. [. . . ] Nouzové vyputûní vody JestliÏe voda nevytéká, (odpadové ãerpadlo je zablokované, filtr nebo drenáÏní hadice jsou ucpané), pfiistupte k vyprázdnûní spotfiebiãe podle tohoto postupu: · Vytáhnûte zásuvku ze zástrãky el. · V pfiípadû potfieby poãkejte, dokud horká voda nezchladne. · Otevfiete dvífika drenáÏního prostoru. · Umístûte vaniãku na sbûr vody · Vyjmûte nouzovou odpadovou hadici, umístûte do vaniãky a odstraÀte klobouãek. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 37901-11-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 37901-11-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag