Návod k použití PHILIPS 37901-06-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 37901-06-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 37901-06-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 37901-06-16.


PHILIPS 37901-06-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 37901-06-16 BROCHURE (960 ko)
   PHILIPS 37901-06-16 QUICK START GUIDE (1074 ko)
   PHILIPS 37901-06-16 BROCHURE (926 ko)
   PHILIPS 37901-06-16 QUICK START GUIDE (1074 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 37901-06-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Je nebezpecné mnit nebo se pokouset o jakoukoli zmnu technických vlastností spotebice. Vnujte pozornost tomu, aby spotebic nestál na pívodním kabelu. Jakékoli elektroinstalacní práce, nutné pro instalaci spotebice, by ml provádt pouze kvalifikovaný elektriká, nebo oprávnná osoba. Jakékoli vodoinstalatérské práce, nutné pro instalaci spotebice, by ml provádt pouze kvalifikovaný instalatér nebo oprávnná osoba. s s Je teba vnovat péci cistní tsnní na spodní cásti dveí a v oblasti pant, protoze pi neopatrném cistní jakákoli vycnívající cást mze zpsobit poezání. [. . . ] Aby se lzíce nepilepily k sob, prokládejte je ostatními píbory. Stíbrné píbory smíchané s ocelovými píbory mají sklon ke zcernání. Proto je vkládejte do kosíku pro píbory oddlen od jiných. UI04 UI19 10 PBA01CS Horní kos Horní kos je navrzen pro talíe (dezertní talíe, talíky, jídelní talíe do prmru az 24 cm, salátové mísy, poháry a sklenice; sklenice s dlouhou nozkou se mohou stavt dnem vzhru do zvednutých rost na poháry. Vtsí talíe (jídelní talíe do prmru az 24 cm) se musí ukládat do pední cásti horního kose. Lehké kusy (mísy z umlé hmoty, a jiné) by se mly ukládat do horního kose a uspoádat tak, aby se nepohybovaly. Ped zavením dveí se ujistte, ze se ob sprchovací ramena mohou voln otácet. US17 IEC 436 / DIN 44990 Nastavení výsky horního kose Jestlize se myjí velmi velké talíe (s prmrem nad 27 cm az do 31 cm), mzete je ulozit do spodního kose, kdyz naped horní kos pemístíte do vyssí polohy. Kdyz je teba horní kos pemístit do vyssí polohy, postupujte takto: 1. Vytocte pední zarázky (A) horního kose smrem ven a kos vysute ven. Kos pemístte do vyssí polohy a zarázky (A) dejte zpt do pvodní polohy. Kdyz je horní kos ve vyssí poloze, pojme talíe jen do prmru 20 cm a nebudete moci pouzít zvednuté rosty na poháry. US32 A RC01 Po naplnní spotebice vzdy zavete dvee, protoze otevené dvee jsou nebezpecné. 11 PBA08CS Rady a tipy Jak uspoit energii Talíe vkládejte do mycky ihned po kazdém jídle a ped mytím vzdy pockejte, az je mycka plná. Jestlize je to nutné, nechte probhnout program Pedoplachování (viz tabulku program na následujících stránkách), aby bhem cekání na naplnní mycky a spustní celého programu na talíe nepischly zádné zbytky jídel. Odpojit spotebic ze zásuvky a pak zavít vodovodní ventil. Nechat dvee mycky mírn pootevené, aby nedoslo k vytvoení nepíjemného zápachu. Vnitek mycky zanechejte v cistém stavu. Ochrana ped mrazem Vyhýbejte se umístní spotebice do míst, kde je teplota pod 0°C. Jestlize je to nevyhnutelné, tak mycku vyprázdnte, zavete dvee mycky, odpojte pívod vody do mycky a nechte z nj vytéci vodu. Sthování spotebice Jestlize musíte mycku pemístit, (napíklad se pesthujete, atd. ): 1. Dávejte pozor, aby se mycka bhem pepravy nepeklopila. 16 PMC02CS Kdyz nco nefunguje správn Urcité problémy vznikají v dsledku nedostatku bzné údrzby nebo prohlídek. Ped kontaktováním vaseho místního servisního stediska, prosím, prove te kontrolu podle níze uvedeného seznamu. Píznak Spotebic nelze spustit esení s s s s Dvee nejsou ádn zaveny. Pívodní hadice mze být pimácknutá nebo ohnutá. Vycistte filtry (viz cást "Údrzba a cistní"). Ujistte se, ze nádobí je v mycce správn uspoádáno. Vypoustcí hadice mze být pimácknutá nebo ohnutá. Prodlouzení vypoustcí hadice není správné. [. . . ] Mezi vrchní stranou mycky a kuchyskou deskou je teba dodrzet vzdálenost asi 2 mm. Nastavení výsky spotebice Pi nastavování výsky postupujte následovn: 1. Zadní nozka se nastavuje otácením sroubu uprosted pedního soklu doleva nebo doprava. Aby se spotebic snáze zasouval do výezu a ven, jsou k nozkám dodány podlozky. V pípad poteby je mozné rozmry podlozek upravit ulomením podle naznacení na obrázku. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 37901-06-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 37901-06-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag