Návod k použití PHILIPS 37802-26-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 37802-26-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 37802-26-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 37802-26-16.


PHILIPS 37802-26-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 37802-26-16 BROCHURE (843 ko)
   PHILIPS 37802-26-16 QUICK START GUIDE (1588 ko)
   PHILIPS 37802-26-16 BROCHURE (922 ko)
   PHILIPS 37802-26-16 QUICK START GUIDE (1588 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 37802-26-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Informace oznaãená tímto symbolem podává doplÀující informace a praktické rady pro pouÏití spotfiebiãe. Rady a informace o úsporném a ekologicky nezávadném pouÏití spotfiebiãe jsou oznaãeny tímto symbolem. Ná pfiíspûvek k ochranû Ïivotního prostfiedí: pouÏíváme recyklovan papír. 52 Obsah Upozornûní Likvidace Rady pro ochranu Ïivotního prostfiedí Technické vlastnosti Instalace Vybalení Hydraulické pfiipojení Vyrovnání Pfiipojení k elektrické síti 54-55 55 55 56 57-58 57 57 58 58 ÚdrÏba Úkony ãitûní Zásuvka na ãistící prostfiedky âitûní drenáÏní oblasti Vodní filtr v pfiítokové hadici Nouzové vyputûní vody Ochrana pfied zamrznutím 72 72 72 72 73 73 73 Nûco nefunguje?Záruãní podmínky 74-76 CESKY 127 Vae nová praãka Popis spotfiebiãe Zásuvka na prací prostfiedek 59 59 59 PouÏití Kontrolní panel Kontrolky Pokyny pro praní Rozdûlení prádla Teploty Pfied uloÏením prádla Maximální náplÀ Hmotnost prádla OdstraÀování skvrn Prací a pfiídavné prostfiedky MnoÏství pouÏitého pracího prostfiedku Mezinárodní znaãení pro oetfiování pradla Pracovní postup Prací programy 60-62 60-62 60-62 63 63 63 63 63 63 63 64 64 65 66-68 69-71 53 Upozornûní Následující upozornûní jsou uvádûny v zájmu obecné bezpeãnosti. Pfied samotnou instalací spotfiebiãe si je musíte pozornû pfieãíst. Instalace · Vnitfiní obalové prvky musí bt pfied pouÏitím spotfiebiãe odstranûny. [. . . ] záclony), 30°-40° smíené prádlo vãetnû syntetiky a vlny. OdstraÀování skvrn ObtíÏnû ãistitelné skvrny nûkdy pouhm praním s pracím prostfiedkem nezmizí. Doporuãujeme proto jejich odstranûní pfied praním. Zaschlé skvrny nechjte pfies noc ve vodû se speciálním pfiípravkem a potom properte vodou a mdlem. Olejové skvrny: nausÈte benzínovm odstraÀovaãem skvrn, nechejte odûv na mûkké látce a skvrnu vyklepejte. Zaschlé mastné skvrny: potfiete terpentnem, nechejte odûv na mûkké látce a skvrnu vyklepejte koneãky prstÛ a bavlnûnou tkaninou. Rezivé skvrny: pouÏijte kyselinu Èavelovou rozfiedûnou v horké vodû nebo prostfiedky na odstraÀovaní rzivch skvrn za studena. Buìte opatrní v pfiípadû skvrn, které jsou starího data, neboÈ celulózová struktura se ãasto naruí a prádlo se snadno prodûraví. Blátûné skvrny: pouÏijte bûliãku, dobfie vymáchejte (pouze bílé a barevné, nepoutûjící prádlo). Tuk: lehce namydlete a pouÏijte bûliãku (pouze bílé a barevné, nepoutûjící prádlo). Skvrny od kuliãkového pera a lepidla: potfiete acetonem (*), nechejte odûv na mûkké látce a skvrnu vyklepejte. ve, pak oãistûte skvrny metylátovmi destiláty. Volba pracího prostfiedku závisí na typu prádla (jemné, vlnûné, bavlnûné atd. ), na barvû, prací teplotû a stupni zneãitûní. V praãce mohou bt pouÏívány vechny prací prostfiedky urãené pro praní v praãce: ­ prákové prací prostfiedky pro vechny typy prádla, ­ prákové prací prostfiedky pro jemné prádlo (60° C max) a vlnu, ­­tekuté prací prostfiedky pro praní pfii nízkch teplotách (60° C max) pro vechny typy prádla, nebo speciální prací prostfiedky pouze pro vlnu. Prací prostfiedek a jakkoliv pfiídavn prostfiedek musí bt umístûn do odpovídající pfiihrádky v zásuvce pro prací prostfiedky pfied zapnutím pracího programu. JestliÏe pouÏíváte koncentrované prací práky nebo tekuté prací prostfiedky, je tfieba navolit programy bez pfiedpírky. Praãka je vybavena obûhovm systémem, kter umoÏÀuje lepí pouÏití koncentrovanch pracích prostfiedkÛ. Nalijte tekut prací prostfiedek do pfiihrádky zásuvky na prací prostfiedky znaãené pfied tím, neÏ zapnete prací program. Jakékoliv aviváÏní a krobící prostfiedky musí bt nasypány do zásuvky oznaãené pfied tím, neÏ zapnete prací program. Bûlící prostfiedky (chlór) mohou bt pouÏívány pouze pro bílé a barevné nepoutûjící bavlnûné a lnûné prádlo. 64 Stupnû tvrdosti vody Stupnû StupeÀ Vlastnosti Nûmecké °dH Francouzské °T. H. 1 2 3 4 mûkká stfiední tvrdá velmi tvrdá 0- 7 8-14 15-21 více neÏ 21 0-15 16-25 26-37 více neÏ 37 i MEZINÁRODNÍ ZNACENÍ PRO OSETOVÁNÍ PRÁDLA ÚSPORNÉ PRANÍ Tyto symboly se objevují na visackách textilu, aby vám pomohly zvolit nejlepsí zpsob osetení vaseho prádla. 95 Max. prací teplota 30°C Rucní praní Vbec neprat JEMNÉ PRANÍ 60 40 40 30 BLENÍ Blit ve studené vod Neblit ZEHLENÍ Horká zehlicka max. 200°C Teplá zehlicka max. 150°C Vlahá zehlicka max. 110°C Nezehlit A SUCHÉ CISTNÍ Cistní za sucha ve vsech prostedcích P Cistní za sucha v perchloru, benzinu, cistém alkoholu, R111 a R113 F Cistní za sucha v benzinu, cistém alkoholu a R113 Necistit za sucha pi vysoké teplot pi nízké teplot SUSENÍ Rozlozené na plocho Na se Na vsáku V bubnové susicce Nesusit v bubnové susicce 65 CESKY Pracovní postup Pred praním vasí první náplnTM prádla, vám doporucujeme vykonat naprázdno jeden cyklus pro praní bavlny pri teplotTM 60° C, s cílem odstranit vsechny zbytky vyrobního procesu z bubnu a z vany. Do prihrádky pro hlavní praní dávkovace pracích prostredk nasypte polovici z bTMzného mnozství pracího prostredku a zapnTMte pracku. 1. [. . . ] · Zkontrolujte, zda-li se nevyskytují netTMsnosti ve spojkách prívodních hadic. V nTMkterych prípadech není únik vody z hadice bezprostrednTM viditelny. · Doslo k poskození vypoustTMcí hadice anebo k jejímu umístTMní zpsobem, ktery nezarucuje její vodotTMsnost. · Doslo k ucpání dávkovace pracích prostredk. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 37802-26-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 37802-26-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag