Návod k použití PHILIPS 37801-26-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 37801-26-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 37801-26-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 37801-26-16.


PHILIPS 37801-26-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 37801-26-16 BROCHURE (856 ko)
   PHILIPS 37801-26-16 QUICK START GUIDE (1124 ko)
   PHILIPS 37801-26-16 BROCHURE (823 ko)
   PHILIPS 37801-26-16 QUICK START GUIDE (1124 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 37801-26-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Led a mraené krémy mohou zpùsobit mrazové popáleniny, jestlie se konzumují ihned po vyjmutí z oddílu mraznièky. Po rozmrazení nelze potraviny znovu zmrazovat, ale je tøeba je spotøebovat co nejdøíve. Komerèní balíèky zmrazených potravin uchovávejte v souladu s pokyny jejich výrobce. Rozmrazování se nesmí urychlovat pouitím elektrických topných spotøebièù èi chemikálií. [. . . ] Uchovávání zmrazených potravin, výroba ledu a zmrzliny. Èerstvé maso, studené náøezy, salámy, atd. Láhve, nápoje. Doba uchovávání a teplota potravin Pøipojená tabulka na konci tìchto pokynù pro uivatele podává informace o dobì uchovávání v oddílu èerstvých potravin. Dobu uchovávání nelze dopøedu pøesnì urèit, protoe závisí na tom, jak jsou chlazené potraviny èerstvé a jak se s nimi zachází. Proto je uvádìná doba uchovávání jen orientaèní. Je bezpeèné takto uchovávat rychle zmrazené potraviny do okamiku uloení do oddílu mrazáku jenom tehdy, pokud nebyly ani na krátkou dobu rozmrazeny. 18 CS Jak pouívat oddíl mrazáku V závislosti na nastavení termostatické regulace je v oddílu mrazáku moné udrovat teplotu - 2 °C nebo nií. Je vhodný pro rychlé chlazení a pro uchovávání potravin v mením mnoství a pro výrobu kostek ledu. Pro postaèující chlazení je nutné vytvoøit cirkulaci vnitøní atmosféry. Z toho dùvodu je tøeba, abyste nezakrývali celý povrch drátìných polic papírem, podnosy a pod. Tím se vyhnete zbyteèné tvorbì námrazy. Potraviny mnohou vzájemnì nasávat svoje pachy a vùnì. Z toho vyplývá poadavek, e se nesmíte dotýkat elektrických èástí spotøebièe, dokud není spotøebiè vypnut. Problém Moná pøíèina Spotøebiè dostateènì Tlouka námrazy na výparníku je vìtí ne 4-5 mm. nechladí Termostatická regulace je nastavena pøíli nízko. K chlazení bylo vloeno nadmìrné mnoství potravin. Dovnitø byly vloeny pøíli teplé potraviny. Uvnitø nedochází k cirkulaci chladného vzduchu. Termostatická regulace je nastavena pøíli vysoko. Zástrèka není správnì zapojena do zásuvky. K chlazení vkládejte mení mnoství potravin. Vkládejte dovnitø potraviny, vychladlé nejménì na teplotu místnosti. Zajistìte vnitøní cirkulaci chladného vzduchu. Zkontrolujte, zda spotøebiè pevnì stojí. Spotøebiè chladí pøíli silnì Spotøebiè vùbec nechladí Spotøebiè je hluèný Pokud tyto rady nepovedou k ádoucímu výsledku, zavolejte nejblií znaèkové servisní støedisko. P okyn y pr o ins t alatér a Technické údaje Model/Typ Hrubý objem (l) Èistý objem (l) íøka (mm) Výka (mm) Hloubka (mm) Spotøeba energie ZT 70 (RB 70 R) Oddíl zmrazáku: 5 Oddíl èerstvých potravin: 65 Oddíl zmrazáku: 5 Oddíl èerstvých potravin: 62 525 520 587 0, 53 193 B 70 24 (kWh/24hodin) (kWh/rok) Energetická tøída podle norem EU Jmenovitý výkon (W) Hmotnost (kg) 20 CS Instalace spotøebièe Doporuèuje se dopravovat spotøebiè v jeho originálním obalu ve svislé poloze a respektovat výstraná upozornìní na obalu. [. . . ] Pro nasazení horního dveøního závìsu opatrnì vyjmìte z otvorù dveøního závìsu plastikové záslepky (napø. noem) a nasaïte je na druhou stranu. Horní dveøní závìs opatrnì pøipevnìte 2 rouby na uvolnìné místo na druhé stranì tak, aby hrana dveøí byla rovnobìná se stìnou kuchyòské skøíòky. Nasaïte kryt horního dveøního závìsu zpìt. Pøesaïte dradlo a záslepky z umìlé hmoty na druhou stranu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 37801-26-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 37801-26-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag