Návod k použití PHILIPS 37800-26-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 37800-26-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 37800-26-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 37800-26-16.


PHILIPS 37800-26-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 37800-26-16 BROCHURE (872 ko)
   PHILIPS 37800-26-16 QUICK START GUIDE (1120 ko)
   PHILIPS 37800-26-16 BROCHURE (947 ko)
   PHILIPS 37800-26-16 QUICK START GUIDE (1120 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 37800-26-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Bezpeènostní upozornìní Výstrahy a informace u tohoto symbolu slouí bezpeènosti vaí osoby a vaeho spotøebièe. Rady, uiteèné informace Informace týkající se ivotního prostøedí Symboly pouívané k oznaèení poznámek U tohoto symbolu jsou uvedeny poznámky k jednotlivým druhùm potravin a jejich uchovávání. Obsah Dùleité bezpeènostní informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Obecná bezpeènostní opatøení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Opatøení pro bezpeènost dìtí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Bezpeènostní opatøení pro instalaci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Bezpeènostní opatøení pro isobutan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Pokyny pro uivatele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Obecné informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Popis spotøebièe, hlavní souèásti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Obsluha spotøebièe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Uvedení do provozu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Regulace teploty, nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Rady pro uchovávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Doba uchovávání a teplota potravin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Jak pouívat oddíl mrazáku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Jak pouívat oddíl èerstvých potravin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Jak vyrábìt kostky ledu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Uiteèné informace a rady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Informace a poznámky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Jak uetøit energii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Spotøebiè a ivotní prostøedí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Údrba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Odmrazování. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Pravidelné èitìní. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Kdy se chladnièka nepouívá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Odstraòování závad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Pokyny pro instalatéra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Technické údaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Instalace spotøebièe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Doprava, vybalení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Èitìní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Postavení na místo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Zmìna smìru otevírání dveøí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Elektrické pøipojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Tabulka dob uchovávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Záruka a servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Záruèní podmínky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Servis a náhradní díly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 From the Electrolux Group. Skupina Electrolux je nejvìtím výrobcem spotøebièù pro kuchyò, èistotu a venkovní pouití. Více ne 55 milionù výrobkù Skupiny Electrolux / jako jsou chladnièky, sporáky, praèky, vysavaèe, øetìzové pily a travní sekaèky/ vÊcelkové hodnotì a 14 miliard USD je prodáno kadým rokem ve více ne 150 zemích svìta. . 2 Dùleité bezpeènostní informace Obecná bezpeènostní opatøení Ulote tyto pokyny tak, aby mohly stále doprovázet spotøebiè pøi jeho stìhování nebo pøi zmìnì jeho vlastníka. [. . . ] Podle toho je spotøebiè vhodný pro uchovávání zmrazených a hluboko zmrazených potravin po omezenou dobu a pro výrobu ledu. Popis spotøebièe, hlavní souèásti 1 2 3 4 9 5 10 11 12 6 7 8 13 1. 7. Oddíl mrazáku Typový títek Výrobník ledu Drátìná police Odkapávací podnos Noky Dveøní tìsnìní 8. 13. Dveøní pøihrádka Termostat s knoflíkem Kondenzátor Proudìní vzduchu Kompresor Rozpìrná vloka 4 Obsluha spotøebièe Uvedení do provozu Vlote do spotøebièe vekeré pøísluenství a pak zapojte zástrèku do zásuvky. Kdy chcete zapnout chlazení, otáèejte ovládací knoflíkem z polohy 0 po smìru otáèení hodinových ruèièek podle obrázku. Dalí odstavec uvádí pokyny k nastavování. CZ 8. Láhve, nápoje. Regulace teploty, nastavení Termostatický regulátor podle tohoto nastavení pøeruuje automaticky provoz spotøebièe na delí nebo kratí dobu a pak ho znovu zapíná, aby byla zajitìna poadovaná teplota. Natáèením ovládacího knoflíku smìrem k vyím èíslùm se chlazení stává intenzívnìjí. V mrazící èásti mùe být dosaena teplota -2 °C nebo nií, jestlie je nastavení termostatu v souladu s následující tabulkou: Okolní teplota Nastavení termostatu od 10 °C do 16 °C 1 od 16 °C do 25 °C 1-2 od 25 °C do 32 °C 2-3 od 32 °C do 38 °C 3-4 Pøi tomto nastavení bude teplota v chladicím prostoru automaticky pøiblinì +5 °C nebo nií. jsou vhodná pro rychlé chlazení velkého mnoství vloených potravin. Teplota v chladnièce není ovlivnìna jen nastavením termostatické regulace, nýbr také okolní teplotou, èetností otevírání dveøí a mnostvím potravin do chladnièky novì vloených, atd. v poloze 7 - kdy jsou poadavky vyí, napøíklad v období horka - mùe být provoz nepøetritý, bez pøeruení. Vyjmuté potraviny ulote zpìt na své místo. Uiteèné informace a rady láhví. Horní dveøní pøihrádky vyjmuté ze spotøebièe se mohou pouít k servírování pokrmù (ovoce, salátù, atd. ). Dvì dveøní pøihrádky spojené k sobì se mohou pouít uvnitø nebo vnì spotøebièe (napø. Police uvnitø spotøebièe má po levé stranì díl se zahnutím zpìt, který umoòuje uchovávání velkých Informace a poznámky V této kapitole jsou uvedeny praktické informace a poznámky, jak pouívat spotøebiè a dosáhnout maximálních úspor energie, a také obsahují informace o spotøebièi, týkající se ivotního prostøedí. Jak uetøit energii Neumisujte spotøebiè na místo vystavené sluneènímu záøení nebo blízko zdrojù tepla. Ujistìte se, e kondenzátor a kompresor mají dobré vìtrání. Výrobky tìsnì zavírejte do pevnì uzavíratelných nádob nebo je balte do mikroténu, aby nedocházelo ke zbyteèné tvorbì námrazy. Nenechávejte dveøe otevøené déle, ne je tøeba, a otevírejte je jen tehdy, kdy je to nutné. Tekutiny vkládejte do spotøebièe jen v uzavøených nádobách. Teplé pokrmy a tekutiny vkládejte do spotøebièe jen a kdy jejich teplota klesla na teplotu v místnosti. Spotøebiè odmrazujte tehdy, kdy vrstva námrazy v oddílu mrazáku je silnìjí ne 4-5 mm. Udrujte kondenzátor v èistotì. Pravidelné èitìní Doporuèuje se interiér chladnièky mýt jednou za 3-4 týdny. [. . . ] Neumisujte spotøebiè na slunná místa nebo do blízkosti radiátoru nebo vaøièe èi sporáku. Jestlie je to nevyhnutelné kvùli nábytku a spotøebiè musí stát v blízkosti nìjakého vaøièe, berte v úvahu tyto minimální vzdálenosti: V pøípadì plynového nebo elektrického vaøièe se musí ponechat 3 cm vzdálenost, kdy je to ménì, vlote mezi tyto dva spotøebièe 0, 5 a 1 cm silnou nehoølavou izolaèní desku. V pøípadì kamen na topný olej nebo tuhá paliva vzdálenost musí být 30 cm, protoe tyto spotøebièe vydávají více tepla. Chladnièka je navrena pro provoz, kdy je zcela pøisazena ke stìnì. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 37800-26-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 37800-26-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag