Návod k použití PHILIPS 37483-30-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 37483-30-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 37483-30-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 37483-30-16.


PHILIPS 37483-30-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 37483-30-16 BROCHURE (762 ko)
   PHILIPS 37483-30-16 QUICK START GUIDE (881 ko)
   PHILIPS 37483-30-16 BROCHURE (732 ko)
   PHILIPS 37483-30-16 QUICK START GUIDE (881 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 37483-30-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Tyto pokyny uschovejte a zajistte, aby zstaly u spotebice i v pípad jeho pesthování na jiné místo nebo prodeje dalsím osobám, aby se tak vsichni uzivatelé po celou dobu zivotnosti spotebice mohli ádn informovat o jeho pouzívání a bezpecnosti. osobami mají za následek zranní nebo vázné poskození spotebice. Vzdy zádejte originální náhradní díly. Vseobecné bezpecnostní informace · Mycí prostedky mohou zpsobit chemické popálení ocí, úst a hrdla. Dodrzujte bezpecnostní pokyny výrobce mycího prostedku do mycky. [. . . ] Tvrdost vody se oznacuje v ekvivalentních stupních tvrdosti, nmeckých stupTvrdost vody °dH 51 - 70 43 - 50 37 - 42 29 - 36 23 - 28 19 - 22 15 - 18 11 - 14 4 - 10 <4 °TH 91 - 125 76 - 90 65 - 75 51 - 64 40 - 50 33 - 39 26 - 32 19 - 25 7 - 18 <7 mmol/l 9, 1 - 12, 5 7, 6 - 8, 9 6, 5 - 7, 5 5, 1 - 6, 4 4, 0 - 5, 0 3, 3 - 3, 9 2, 6 - 3, 2 1, 9 - 2, 5 0, 7 - 1, 8 < 0, 7 ních (°dH), francouzských stupních (°TH) a mmol/l (milimol na litr - mezinárodní jednotka pro tvrdost vody). Zmkcovac by ml být nastaven podle tvrdosti vody v míst vaseho bydlist. Tvrdost vody ve své domácnosti zjistíte u místního vodárenského podniku. Nastavení zmkcovace rucn 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 elektronicky stupe 10 stupe 9 stupe 8 stupe 7 stupe 6 stupe 5 stupe 4 stupe 3 stupe 2 stupe 1 ano ano ano ano ano ano ano ano ano ne Pouzití soli Zmkcovac vody musí být nastaven dvma zpsoby: rucn, pomocí stupnice tvrdosti vody a elektronicky. 8 Rucní nastavení zmkcovace vody (viz tabulka) Zmkcovac vody byl ve výrob nastaven do polohy 2. Nastavte pepínac do polohy 1 nebo 2 Elektronické nastavení zmkcovace vody (viz tabulka) Zmkcovac vody byl ve výrob nastaven do polohy 5. Pocet blikání odpovídá práv nastavenému stupni. Po kazdém stisknutí tlacítka se stupe zvýsí. Stisknte a podrzte tlacítko Start/zrusit a otocte pro- Kontrolka Konec programu signalizuje nové nastavení. K ulození nastavení otocte programovým volicem do Drzte tlacítko stisknuté, dokud nezacnou kontrolky polohy vypnuto Off. programového volice a Start/zrusit blikat. Doplování soli POZOR Pouzívejte jen speciální sl vhodnou pro mycky. 9 Odsroubujte uzávr. Pomocí pilozené Ped prvním plnním zásobníku na sl do nj násypky doplte sl, az se nalijte vodu. DLEZITÉ Pi plnní zásobníku solí z nj bude vytékat voda. Odstrate veskerou rozsy- Uzávr vrate zpt a panou sl. DLEZITÉ Zásobník na sl vyzaduje pravidelné doplování. Uzávr soli je vybaven ukazatelem mnozství soli s okénkem uprosted, ve kterém je jasn vidt zelený plovák, je-li v zásobníku dostatek soli; po vycerpání soli není tento plovák tém vidt. 10 Doplnní lestidla Otevete vícko. Doplte lestidlo. Zavete vícko a doplnní je oznacen znac- stisknte, az zapadne. Pokud nelze zvolit jiné umístní, vyklite mycku, zavete dvee, odpojte pívodní hadici a vylijte z ní vodu. Cistní vnitního prostoru Tsnní kolem dveí, zásobníky na mycí prostedek a lestidlo cistte pravideln vlhkým hadíkem. Doporucujeme spustit kazdé 3 msíce mycí program pro velmi znecistné nádobí s mycím prostedkem, ale bez nádobí. Pemístní mycky Musíte-li mycku pemístit (sthování apod. . . . ): 1. Mycku pi doprav pílis nenaklánjte. Dlouhodobjsí vyazení mycky z provozu Nebudete-li mycku pouzívat po delsí dobu, doporucujeme postupovat takto: Vztah k zivotnímu prostedí Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, ze tento výrobek nepatí do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sbrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zaízení. Zajistním správné likvidace tohoto výrobku pomzete zabránit negativním dsledkm pro zivotní prostedí a lidské zdraví, které by jinak byly zpsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnjsí informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u píslusného místního úadu, sluzby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchod, kde jste výrobek zakoupili. Obalový materiál Obalový materiál neskodí zivotnímu prostedí a je recyklovatelný. Zlikvidujte prosím veskerý obalový materiál ve vhodném kontejneru ve sbrném dvoe v míst svého bydlist. 17 POZOR Pokud uz spotebic nechcete pouzívat: · Vytáhnte pívodní kabel ze zásuvky. · Odíznte pívodní kabel a zlikvidujte ho. · Odstrate dvení západku. Zabráníte tak tomu, aby se dti ve spotebici uvznily, coz by mohlo ohrozit jejich zivot. Nco nefunguje Mycka nezacne mýt nebo se zastavuje bhem mytí. Nkteré problémy jsou zpsobeny pouze zanedbáním údrzby nebo pehlédnutím a mzete Poruchový kód a porucha · trvalé blikání kontrolky start/zrusit · 1 bliknutí kontrolky Konec programu Mycka se neplní vodou. je snadno odstranit sami pomocí uvedených pokyn bez volání do servisu. Vypnte mycku, otevete dvee a provete následující doporucená esení. Mozná pícina a esení · Vodovodní kohout je zablokovaný nebo zanesený vodním kamenem. [. . . ] Pokud pívodní hadice zacne bhem provozu prosakovat, bezpecnostní ventil perusí pítok vody. Vodovodní pípojka UPOZORNNÍ Mycka se nesmí pipojovat k otevenému zaízení na vodu nebo prtokovému ohívaci vody. UPOZORNNÍ Pipojení k vodovodní síti provete výhradn pomocí nové soupravy hadic: neinstalujte znovu jiz jednou pouzitou soupravu. POZOR Pipojíte-li mycku k novým hadicím, nebo k hadicím, které nebyly dlouho pouzívané, nechte vodu na nkolik minut ped pipojením pívodní hadice odtéct. Pívod vody vybavený bezpecnostním ventilem Pívodní hadici pipojte k vodovodnímu kohoutu s vnjsím závitem 3/4". UPOZORNNÍ Elektrický kabel pro bezpecnostní ventil je ve dvoustnné pívodní hadici a je pod naptím. Pívodní hadici ani bezpecnostní ventil proto neponoujte vody. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 37483-30-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 37483-30-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag