Návod k použití PHILIPS 37482-30-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 37482-30-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 37482-30-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 37482-30-16.


PHILIPS 37482-30-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 37482-30-16 BROCHURE (804 ko)
   PHILIPS 37482-30-16 QUICK START GUIDE (1882 ko)
   PHILIPS 37482-30-16 BROCHURE (771 ko)
   PHILIPS 37482-30-16 QUICK START GUIDE (1882 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 37482-30-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Malm dtem nesm bt dovoleno, aby si pohrvaly s ovldacmi prvky spotebie a hrly si v jeho v blzkosti. Dti by se mly dret stranou, dokud spotebi nevychladne. Informace o ivotnm prosted Po proveden instalace prosm vyhote obalov materil do odpadu v souladu s bezpenostnmi pedpisy a pedpisy o ochran ivotnho prosted. Kdy vyazujete star spotebi, odznte kabel, aby se nedal zapojit do zsuvky. Pokyny k pouit tohoto nvodu V textu jsou pouity nsledujc symboly, aby vm byly vodtkem pi pouvn tohoto nvodu: Bezpenostn pokyny Nvod k pouit krok za krokem Rady a tipy Informace o ivotnm prosted Bhem provozu Je nanejv dleit, abyste si tento nvod uloili pro ppad budouc poteby. A spotebi prodte nebo penechte jin osob, vdy se ujistte, e tento nvod se nalz u spotebie, aby si nov uivatel mohl kdykoliv vyhledat pslun informace o funkcch spotebie a odpovdajcch bezpenostnch pedpisech. [. . . ] 1 A - Vko hoku B - Rice hoku C - Zapalovac svka D - Termolnek Sprvn pouvn varn desky Aby byla zajitna maximln innost hoku, drazn se doporuuje pouvat jen takov ndoby, jejich dno odpovd velikosti pouitho hoku, aby se plamen nerozioval mimo dno ndoby. Doporuuje se tak sthnout plamen jakmile se tekutina zane vait tak, aby jen udroval tekutinu v mrnm varu. Peliv dohlejte na ppravu pokrm na tuku nebo oleji, protoe takov druhy pokrm se mohou pi peht stt pinou poru. Hok Minimln prmr 160 mm 120 mm 80 mm Maximln prmr 260 mm 220 mm 160 mm Velk (rychl) Stedn (stedn rychl) Mal (pomocn) Pouvn elektrickch plotnek Kdy chcete zapnout plotnku, natote pslun knoflk do dan polohy. Vkon plotnky lze nastavovat sedmipolohovm pepnaem: Poloha 0: vypnuto Poloha 1: minimln vdej tepla Poloha 6: maximln vdej tepla Kontrola signalizuje zapnut elektrick plotnky. Je dleit si uvdomit, e pi prvnm zapnut plotnka me kouit a vyvjet nepjemn zpach. Tento jev je zcela normln a po nkolika minutch ustane. Sprvn pouvn plotnek Ndoby pouit pi pprav pokrm na elektrick plotnce by mly mt siln a perfektn rovn dno, aby byl zaruen pln kontakt s plotnkou a tm tak perfektn pestup tepla (Obr. Tm se ztrcej dv vhody elektrickch plotnek: rovnomrn rozloen tepla a spora energie. Nikdy nenechvejte plotnky zapnut, ani by na nich nebyly postaveny varn ndoby!Kdy pipravujete pokrmy na tuku nebo oleji, dbejte nejvt opatrnosti, protoe takov druhy pokrm se mohou pi peht samy vzntit. 2 itn a drba Ped provdnm jakkoli drby nebo itn vdy spotebi odpojte od elektrickho napjen. Celkov itn Smaltovan ˷sti omvejte mdlovou vodou. Tento kabel se mus opatit vhodnou zstrkou, dimenzovanou pro zaten uveden na identifikanm ttku spotebie. V ppad pmho pipojen na elektrick rozvod je nutn ped spotebi podle platnch pedpis zaadit vypna, dimenzovan na zaten spotebie, s monost rozpojen vech pl pvodu a s minimln vzdlenost rozepnutch kontakt 3mm. Pvodn kabel mus bt umstn tak, aby jeho teplota v dnm mst nemohla doshnout hodnoty o 50C vy ne je teplota v mstnosti. Hnd fzov vodi (na svorkovnici pipojen na svorku "L") se mus vdy pipojit na fzov vodi pvodu. ANO TUH MDN TRUBKA NEBO PRUN TRUBKA Z NEREZOV. . . Prez vodi kabelu mus vyhovovat pro zaten pipojovanho spotebie a provozn teplotu. Ochrann lutozelen vodi se mus nechat piblin o 2 cm del ne fzov a stedn vodi (Obr. 6 7 Pizpsoben rznm druhm plynu Vmna trysky hoku Nejprve vyjmte podpry varnch ndob. 7 vyroubujte trysku (Obr. 7) a nahrate ji tryskou odpovdajc pouvanmu plynu (viz Tabulka 2). Vymte cejchovn ttek, kter se nachz vedle pvodu plynu do spotebie za nov, odpovdajc nastaven pro nov druh plynu. V ppad, e by tlak plynu v pvodu byl jin ne poadovan, nebo kdyby kolsal, mus se do pvodu plynu instalovat regultor tlaku odpovdajc platnm pedpism. Obr. 7 Nastaven minimlnho plamene Kdy potebujete nastavit minimln plamen hoku, postupujte nsledovn: Zapalte hok. [. . . ] 8 Obtokov roubky Tabulka 1: Prmry obtok Hok Prmr obtoku v setinch mm 28 32 40 Pomocn Stedn rychl Rychl Tabulka 2: Trysky DRUH PLYNU HOK ZNAEN TRYSKY v setinch mm 119 96 70 86 71 50 JMENOVIT> V>KON kW 3, 0 2, 0 1, 0 2, 8 2, 0 1, 0 SNEN> V>KON kW 0, 65 0, 45 0, 33 0, 65 0, 45 0, 33 JMENOVIT> V>KON m3/hod. Aby nemohlo dojt k peht, instalace by mla bt provedena podle nrtu na Obr. 14 a Obr. 15. Elektrick pipojen varn desky a peic trouby se mus z bezpenostnch dvod a pro snadn vyjmut peic trouby z nbytkov jednotky provst oddlen. V ppad pouit odsavae s dlkou 600 mm mus bt zvsn kuchysk jednotky umstny minimln 650 mm nad varnou deskou, aby bylo mono v ppad poteby pipevnit poklop a tento se dal sprvn pouvat (Obr. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 37482-30-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 37482-30-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag