Návod k použití PHILIPS 37481-30-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 37481-30-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 37481-30-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 37481-30-16.


PHILIPS 37481-30-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 37481-30-16 BROCHURE (801 ko)
   PHILIPS 37481-30-16 QUICK START GUIDE (1197 ko)
   PHILIPS 37481-30-16 BROCHURE (766 ko)
   PHILIPS 37481-30-16 QUICK START GUIDE (1197 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 37481-30-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pøed instalací nebo pouitím spotøebièe si je musíte prostudovat. ponoky, punèochy) lze snadno prát v malém poltáøovém povlaku se zipem nebo ve vìtích punèochách. Pouívejte jen doporuèená mnoství pøísad pro oetøování tkanin. Pøed èitìním, oetøováním a údrbou se ujistìte, e je spotøebiè odpojen ze zásuvky. Pouívání Tento spotøebiè je urèen pro pouívání dospìlými. [. . . ] Pøed provedením volby stisknìte tlaèítko zap/vyp (on/off) " ". Po kadém praní stisknìte tlaèítko zap/vyp (on/off). Podle potøeby odmáèknìte tlaèítko; odpojte zástrèku ze zásuvky ; zavøete vodovodní ventil. 9 TABULKA PROGRAMÙ Programy pro bavlnu/len a pro syntetiku/choulostivé tkaniny/vlnu Maximální náplò : 5 kg (bavlna), 2, 5 kg (syntetika), 1 kg (vlna). Popis programu Teploty (°C) 60-90 60-90 40-60 30-40 Pouité oddíly dávkovaèe Spotøeba vody v litrech 90 79 79 79 Èas v minutách 150 135 110 95 50 5 80 75 55 45 20 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bílé s pøedpírkou Bílé bez pøedpírky Odolné barevné Choulostivé barevné Máchání Odstøeïování Syntetika s pøedpírkou Syntetika Choulostivé tkaniny Vlna Máchání Vypoutìní * 60 0 40-60 40-60 30-40 -40 65 52 52 55 36 0 (*) Jestlie prádlo je vhodné pro proces bìlení. Kdy zvolený program skonèí, praèka se automaticky zastaví. Knoflík èasovaèe se zastaví v poloze "I" po skonèení fáze odstøeïování (u programù pro bavlnu a len), nebo s vodou v bubnu (u programù pro syntetiku a vlnu). Tyto programy mùete ukonèit odstøeïováním (nastavením knoflíku èasovaèe na program 6), nebo vypoutìním (nastavením knoflíku èasovaèe na program 12). Prosím, pøed svou volbou stisknìte tlaèítko ZAP/VYP (ON/OFF). BUÏTE OPATRNÍ : VÍKO LZE OTEVØÍT TEPRVE ZA ASI 2 MINUTY PO ZASTAVENÍ PRAÈKY. 10 RADY A TIPY Rady pro praní Doporuèuje se nenechávat prádlo v praèce pøíli dlouho, zejména kdy je vlhké. Vlhké prádlo je zdrojem plísnì a nepøíjemného zápachu. Odolná bílá a barevná syntetika se normálnì mùe prát pøi 60 °C, ale také v tomto pøípadì 40 °C staèí, kdy prádlo není nadmìrnì zneèitìné. Choulostivá syntetika, syntetika s nestálými barvami a vlnìné odìvy se nikdy nesmìjí prát pøi teplotách nad 40 °C. Aèkoli jsou prací prostøedky biologicky rozloitelné, obsahují látky, které ve velkém mnoství mohou snadno pokodit jemnou ekologickou rovnováhu pøírody. Vdy pouívejte prací prostøedky dobré kvality, vhodné pro praní v automatických praèkách. Pak vytøete èistou vodou a po vyèitìní vytøete do sucha. Dùleité : nepouívejte metylalkohol, øedidla nebo podobné výrobky. Doporuèuje se èas od èasu nechat probìhnout úplný cyklus bez náplnì prádla, s pøidáním odvápòovacího prostøedku. Obr. 1 Obr. 2 Dávkovaè pracích prostøedkù Dávkovaè pracích prostøedkù se dá snadno vyjmout. Staèí povyroubovat dva rouby o 1/4 závitu a vysunout schránku smìrem vzhùru (Obr. 1 a Obr. 2). Vyèistìte dávkovaè pracích prostøedkù pod tekoucí vodou pomocí kartáèku nebo kousku hadru (Obr. 3). Nasaïte dávkovaè pracích prostøedkù zpìt do víka a znovu pøipevnìte obìma rouby (Obr. 4 a Obr. 5). Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Odtokové sítko Tato praèka je opatøena na odtoku vody mechanickým filtrem, umístìným v pøední èásti spotøebièe, ve kterém se shromaïuje textilní vlákno, prach a drobné pøedmìty (párátka, mince, pendlíky, atp. ) neúmyslnì ponechané v odìvech. Èetnost èitìní závisí na druhu praného prádla (èitìní by mìlo být èastìjí, jestlie prané kusy prádla nejsou olemované a mají tendenci se tøepit). Otevøete záklopku krytu filtru vytlaèením pravé strany (Obr. 1). Na zem polote nádobku pro zachycení zbytkù vody (Obr. 2). [. . . ] Otevøete víko spotøebièe a vyjmìte polystyrénový klín, který brání bubnu praèky v pohybu. Na zadní stranì pomocí stranového klíèe vyjmìte dva pøepravní rouby s pøíslunými èervenými distanèními vlokami (A) (Obr. Otvory, které jsou nyní patrné, se musí uzavøít zátkami (B), dodanými se spotøebièem (Obr. Prosím, pøesvìdète se, e tyto souèásti byly skuteènì z praèky odstranìny a ulote si je pro pøípad budoucí pøepravy (Obr. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 37481-30-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 37481-30-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag