Návod k použití PHILIPS 37480-17-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 37480-17-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 37480-17-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 37480-17-16.


PHILIPS 37480-17-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 37480-17-16 BROCHURE (869 ko)
   PHILIPS 37480-17-16 QUICK START GUIDE (1306 ko)
   PHILIPS 37480-17-16 BROCHURE (768 ko)
   PHILIPS 37480-17-16 QUICK START GUIDE (1306 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 37480-17-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Tyto pokyny uschovejte a zajistte, aby zstaly u spotebice i v pípad jeho pesthování na jiné místo nebo prodeje dalsím osobám, aby se tak vsichni uzivatelé po celou dobu zivotnosti spotebice mohli ádn informovat o jeho pouzívání a bezpecnosti. osobami mají za následek zranní nebo vázné poskození spotebice. Vzdy zádejte originální náhradní díly. Vseobecné bezpecnostní informace · Mycí prostedky mohou zpsobit chemické popálení ocí, úst a hrdla. Dodrzujte bezpecnostní pokyny výrobce mycího prostedku do mycky. [. . . ] Uvolnte tlacítka, a pak stisknte tlacítko funkce A ; kontrolky tlacítek funkcí B a C zhasnou, zatímco tlacítko funkce A zacne blikat. Soucasn zacne blikat kontrolka Konec programu. 4. 5. 6. 7. Aktuální stupe je signalizován poctem blikání kontrolky konce programu. Po kazdém stisknutí tlacítka se stupe zvýsí. Chcete-li nastavení ulozit, vypnte mycku stiskem tlacítka Zap/Vyp. Doplování soli POZOR Pouzívejte jen speciální sl vhodnou pro mycky. 10 Odsroubujte uzávr. Pomocí pilozené Ped prvním plnním zásobníku na sl do nj násypky doplte sl, az se nalijte vodu. DLEZITÉ Pi plnní zásobníku solí z nj bude vytékat voda. Odstrate veskerou rozsy- Uzávr vrate zpt a panou sl. utáhnte ho doprava, az se s cvaknutím zastaví. DLEZITÉ Jakmile se rozsvítí kontrolka na ovládacím panelu, doplte hladinu lestidla. 11 Doplnní lestidla Otevete vícko. Rozlité lestidlo pecliv Doplte lestidlo. Zavete vícko a Maximální stupe doplnní je oznacen znac- stisknte, az zapadne. kou "max" DLEZITÉ POZOR Jakmile se rozsvítí kontrolka na ovládací panelu, doNikdy do dávkovace lestidla nelijte jiné tekutiny (nap. cisticí prostedky pro mycky, tekuté mycí prostedky). Poskodili byste tím mycku. Seízení dávkování lestidla Zvyste dávku lestidla, jestlize jsou na nádobí po umytí kapky vody nebo vápencové skvrny. Snizte dávku lestidla, jestlize jsou na nádobí po umytí blavé smouhy, nebo je na sklenném nádobí nebo ostí noz namodralý film. Otevete vícko. Nastavte stupe dávkování. Je-li to nutné, pouzívejte pouze neutrální mycí prostedky. Nikdy nepouzívejte prostedky s drsnými cásticemi, drátnky nebo rozpoustdla (aceton, trichloretylen apod. . . . ). Opatení proti vlivu mrazu Mycku neinstalujte v místnosti, kde teplota klesá pod 0 °C. Pokud nelze zvolit jiné umístní, vyklite mycku, zavete dvee, odpojte pívodní hadici a vylijte z ní vodu. Cistní vnitního prostoru Tsnní kolem dveí, dávkovace mycího prostedku a lestidla cistte pravideln vlhkým hadíkem. Doporucujeme spustit kazdé 3 msíce mycí program pro velmi znecistné nádobí s mycím prostedkem, ale bez nádobí. Pemístní mycky Musíte-li mycku pemístit (sthování apod. . . . ): 1. 17 Vztah k zivotnímu prostedí Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, ze tento výrobek nepatí do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sbrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zaízení. Zajistním správné likvidace tohoto výrobku pomzete zabránit negativním dsledkm pro zivotní prostedí a lidské zdraví, které by jinak byly zpsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnjsí informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u píslusného místního úadu, sluzby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchod, kde jste výrobek zakoupili. Zlikvidujte prosím veskerý obalový materiál ve vhodném kontejneru ve sbrném dvoe v míst svého bydlist. POZOR Pokud uz spotebic nechcete pouzívat: · Vytáhnte pívodní kabel ze zásuvky. [. . . ] POZOR Pipojíte-li mycku k novým hadicím, nebo k hadicím, které nebyly dlouho pouzívané, nechte vodu na nkolik minut ped pipojením pívodní hadice odtéct. Vodovodní pípojka UPOZORNNÍ Mycka se nesmí pipojovat k otevenému zaízení na vodu nebo prtokovému ohívaci vody. Nicmén doporucujeme pipojení ke studené vod. Pívod vody je vybavený bezpecnostním ventilem Pívodní hadici pipojte k vodovodnímu kohoutu s vnjsím závitem 3/4". 22 Po pipojení dvoustnné pívodní hadice je bezpecnostní ventil namontován na vodovodním kohoutu. Pokud pívodní hadice zacne bhem provozu prosakovat, bezpecnostní ventil perusí pítok vody. Pívodní hadici ani bezpecnostní ventil proto neponoujte vody. Pívodní hadici umístte tak, aby byla vzdy níze, nez je spodní hrana bezpecnostního ventilu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 37480-17-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 37480-17-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag