Návod k použití PHILIPS 37432-11-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 37432-11-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 37432-11-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 37432-11-16.


PHILIPS 37432-11-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 37432-11-16 BROCHURE (1084 ko)
   PHILIPS 37432-11-16 QUICK START GUIDE (1513 ko)
   PHILIPS 37432-11-16 BROCHURE (1051 ko)
   PHILIPS 37432-11-16 QUICK START GUIDE (1513 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 37432-11-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pokud u chladniky zjistte njakou poruchu nebo zvadu, nepokouejte se ji sami opravovat. Elektrick spotebie mohou opravovat jen odbornci, protoe neodborn opravy mohou zpsobit zvan kody. Obrate se proto na znakov servis. Pouit Chladniky a mrazniky pro domcnost jsou ureny pouze k uskladovn, ppadn ke zmrazovn potravin. Nejlepho vkonu lze doshnout pi teplot mstnosti od +18C do +43C (tda T); od +18C do +38C (tda ST); od +16C do +32C (tda N); od +10C do +32C (tda SN); daj o td chladniky je uveden na vrobnm ttku. [. . . ] O monostech likvidace chladniky je teba se informovat u specilnch firem. Materily pouit v tto chladnice oznaen symbolem jsou recyklovateln. POKYNY K LIKVIDACI OBALY Obaly a pomocn obalov prostedky naich velkch elektrospotebi jsou s vjimkou deva recyklovateln a mly by se pokud mono odevzdat k recyklaci. Doporuujeme: obaly z papru, lepenky a vlnit lepenky byste mli odvzt do pslunch kontejner, plastov ˷sti obal byste mli rovn dopravit do pslunch kontejner; pokud je v mst bydlit nemte, mete tyto materily odevzdat do domovnho odpadu. Jako pomocn obalov prostedky jsou u ns povoleny jen recyklovateln plasty, nap. : > PE - polyetylen ** 02 = PE-HD; 04 = PE-LD PP - polypropylen PS - polystyren > V tchto pkladech pedstavuje PLASTOV. . . SOUSTI Ke zjednoduen likvidace a/nebo recyklace odpad je vtina materil z tohoto spotebie oznaena tak, aby je bylo mon identifikovat. OBSAH Bezpenostn upozornn a dleit pokyny Pokyny k likvidaci obal Pouit Myt vnitku chladniky Uveden do provozu Regulace teploty Pokyny ke sprvnmu chlazen Zmrazovn erstvch potravin Skladovn mraench potravin Pprava ledovch kostek Rozmrazovn potravin Vkov nastaviteln ukldac plochy Vkov nastaven ukldac pihrdky na vnitn stran dve 2 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 Rady ke sprvnmu zmrazovn Rady pro skladovn mraench potravin /drba Pravideln itn Odstaven chladniky Vnitn osvtlen Odmrazovn chladniky Poruchy Instalace Umstn Pipojen do elektrick st Vmna zavrn dve Montn nvod k integrovan vestavb Zruka, servis a nhradn dly 5 6 6 6 6 6 7 7 8 8 8 8 9 11 Rady Rady ke sprvnmu chlazen 3 POUIT Myt vnitku chladniky Ne uvedete chladniku do provozu, odstrate z n typick "zpach novoty", a to nejlpe vymytm vnitnch ˷st vlanou vodou a neutrlnm mycm prostedkem. Ve pak peliv vysute. Pokyny ke sprvnmu chlazen potravin a npoj Chcete-li doshnout nejlepho vkonu chladniky, dodrujte nsledujc rady: Neukldejte do chladniky tepl pokrmy nebo tekutiny, z kterch stoup pra. Nepouvejte dn istic nebo abrazivn prostedky, kter by mohly chladniku pokodit. Aromatick potraviny by mly bt pikryt nebo zabalen. Potraviny se maj ukldat tak, aby chlad kolem nich mohl voln cirkulovat. Uveden do provozu Zasute zstrku do zsuvky. Otevete dvee chladniky a oton termostat petote z polohy 0 (STOP) ve smru hodinovch ruiek. Chladnika se vypne petoenm termostatu na symbol 0. Zmrazovn erstvch potravin Mrazic prostor se tymi hvzdikami se hod jak k dlouhodobmu skladovn mraench potravin, tak ke zmrazovn erstvch potravin. Pi zmrazovn erstvch potravin nen teba mnit normln nastaven termostatu. Pouze v ppad, e chcete potraviny zmrazit rychle, muste regultor teploty petoit na nejvy stupe. Na vnitn stran dve nebo v tabulce (pokud je k chladnice piloena) jsou symboly nkterch zv̯at a potravin s doporuovanou dobou skladovn udvanou v mscch (slech). Slou k informaci o dob trvanlivosti mraench potravin. Do mrazicho prostoru neukldejte dn npoje, jejich ndoby by mohly prasknout Rady pro skladovn mraench potravin Jestlie chcete doshnout optimlnch vsledk skladovn mraench potravin, ujistte se, e mraen potraviny byly v prodejn dobe uskladnny, snate se, aby peprava mraench potravin z prodejny trvala co nejkrat dobu, otvrejte dvee chladniky co nejmn a nenechvejte je oteven, nezmrazujte potraviny ji jednou rozmrazen, protoe se rychle kaz, nepekraujte dobu trvanlivosti vyznaenou na obalech mraench potravin. /DRBA Odstaven chladniky Ped jakoukoliv drbou vythnte vdy zstrku ze zsuvky. Pi delm odstaven chladniky muste postupovat nsledovn: vythnte zstrku ze zsuvky; vyjmte vechny potraviny; chladniku odmrazte, vnitek a psluenstv vymyjte; dvee nechte oteven, abyste zajistili dobrou cirkulaci vzduchu, a zabrnili tak tvoen zpachu. Pravideln itn V dnm ppad nepouvejte k itn kovov pedmty, protoe byste mohli chladniku pokodit. Pak ji dkladn vytete a peliv vysute. Vnitn osvtlen rovka vnitnho osvtlen v chladicm prostoru je pstupn po nsledujcch krocch: Povolte upevovac roub krytu rovky. Sejmte pohyblivou ˷st tak, e na ni zatlate zpsobem, kter vidte na obrzku. Pokud se rovka pi oteven dve nerozsvt, pezkouejte, zda je dobe zaroubovan. V ppad, e se ani pak nerozsvt, vymte vadnou rovku za novou o stejnm pkonu. Maximln pkon rovky je uveden na tlese rovky. 6 Odmrazovn chladniky Vrstva nmrazy, kter se tvo na vparnku chladniky, samovoln odtv ve chvli, kdy je motorov kompresor v klidu. Voda z tajc nmrazy odtk lbkem do plastov ndoby na zadn stn chladniky (nad kompresorem), odkud se vypa. Doporuujeme, abyste pravideln istili otvor pro odtok vody z tajc nmrazy, kter se nachz uprosted odkapvacho lbku. K itn otvoru pouvejte istic trn, kter se nachz v otvoru pro odtok vody. [. . . ] Jestlie chcete tento proces urychlit, mete tsnn zaht fnem. Montn nvod k integrovan vestavb Rozmry niky vka hloubka ̯ka 1446 mm 550 mm 560 mm Z bezpenostnch dvod mus bt zajitno minimln vtrn, jak je patrn z pslunho obrzku. Je teba zajistit, aby tak za chladnikou byl vtrac prostor o rozmrech: hloubka 50 mm ̯ka 540 mm Pi vestavb postupujte nsledovn: Namontujte vrchn kryc litu. 9 Chladniku zasute do niky a dorazte ji ke kuchysk skce na t stran, kde se otvr. Mezi chladniku a kuchyskou skku zatlate kryc litu. esti dodanmi rouby upevnte spodn vtrac mku a vrchn kryc litu. Pod hlaviky roub zasute helnky z psluenstv a rouby opt pithnte. Vyvrtejte otvory pro upevnn unae dve (A, viz obrzek). Otevete dvee chladniky a kuchysk linky piblin do hlu 90. Na vnitn stranu dve kuchysk skky pilote podle obrzku dl (B) a upevnte jej. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 37432-11-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 37432-11-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag