Návod k použití PHILIPS 37430-11-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 37430-11-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 37430-11-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 37430-11-16.


PHILIPS 37430-11-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 37430-11-16 BROCHURE (954 ko)
   PHILIPS 37430-11-16 QUICK START GUIDE (1132 ko)
   PHILIPS 37430-11-16 BROCHURE (920 ko)
   PHILIPS 37430-11-16 QUICK START GUIDE (1132 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 37430-11-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] ï V chladniËce nepouûÌvejte û·dnÈ elektrickÈ spot¯ebiËe (nap¯. do zmrazovacÌ p¯ihr·dky by se nemÏly ukl·dat n·poje obsahujÌcÌ kysliËnÌk uhliËit, mohly by prasknout. ï Zmrzlinu a ledovÈ kostky nejezte ihned po vyjmutÌ z mrazicÌho prostoru. Velmi studen· zmrzlina v·m mûe p¯imrznout ke rtm nebo k jazyku a zpsobit v·m zranÏnÌ. [. . . ] ï Dve¯e nech·vejte otev¯enÈ pouze tak dlouho, jak je to nezbytnÏ nutnÈ. ï NastavenÌ nejvÏtöÌho chladu p¯i vysokÈ teplotÏ okolnÌho prost¯edÌ a znaËnÈm mnoûstvÌ uloûench potravin mûe zpsobit trval provoz chladniËky, p¯itom se mûe tvo¯it na zadnÌ vnit¯nÌ stÏnÏ vrstva n·mrazy nebo ledu. V tomto p¯ÌpadÏ nastavte knoflÌk termostatu na vyööÌ (teplejöÌ) teplotu, aby bylo zajiötÏno automatickÈ odmrazov·nÌ s n·slednou menöÌ spot¯ebou elektrickÈ energie. ï Neukl·dejte do spot¯ebiËe teplÈ pokrmy. P¯ed uloûenÌm do chladniËky ponechte pokrmy nejprve vychladnout. ï Kondenz·tor, tvo¯en kovovou m¯Ìûkou na zadnÌ stranÏ chladniËky, udrûujte st·le v ËistÈm stavu, a to s pouûitÌm vysavaËe prachu nebo kart·Ëe. VybavenÌ chladÌcÌ Ë·stÌ Ukl·dacÌ plochy ï Pro ukl·d·nÌ obal s potravinami rznch velikostÌ jsou ukl·dacÌ p¯ihr·dky vökovÏ p¯estavitelnÈ. D302 ï Pro zmÏnu vöky povyt·hnÏte ukl·dacÌ plochu tak daleko dop¯edu, aû je moûno plochu vychlit nahoru nebo dol a vyjmout ji. ï NasazenÌ plochy do jinÈ vöky se provede v obr·cenÈm po¯adÌ. 4 Spr·vnÈ chlazenÌ ï Neukl·dejte do chladniËky teplÈ pokrmy nebo tekutiny, z nichû vystupuje p·ra. ï SilnÏ aromatickÈ potraviny je t¯eba pat¯iËnÏ zakrt nebo zabalit. ï Potraviny musejÌ bt uloûeny tak, aby mohl chlad okolo nich volnÏ cirkulovat. V dalöÌ Ë·sti uv·dÌme nÏkolik praktickch rad: ï Maso (vöech druh) zabalit do plastovÈ fÛlie a uloûit na sklenÏnou desku, kter· se nach·zÌ nad n·dobou pro zeleninu. V tÈto poloze se mûe maso uloûit na dobu nejdÈle 1 - 2 dny. NatoËte otoËn knoflÌk termostatu na niûöÌ ËÌsla. Teplota okolnÌho prost¯edÌ je p¯Ìliö vysok·. Dbejte na to, aby nebyly otvory pro vÏtr·nÌ krytem podstavce nebo jinmi p¯edmÏty zakryty. BÏhem poslednÌch 24 hodin bylo uloûeno do chladniËky vÏtöÌ mnoûstvÌ teplch potravin. Dve¯e nech·vejte otev¯enÈ pouze tak dlouho, jak je to nezbytnÏ nutnÈ. Odtokov otvor na zadnÌ stÏnÏ ve vnit¯nÌm prostoru chladniËky je ucpan. VyËistÏte otvor p¯edmÏtem, kter nem· ostrÈ hrany. Zvuky jsou vÏtöinou charakteristickÈ pro chladÌcÌ spot¯ebiËe. Jakmile vteËe chladicÌ mÈdium do tenkÈ trubky, mûete slyöet bublav nebo öplouchav zvuk. CvaknutÌ je slyöitelnÈ vûdy tehdy, kdyû se zapne nebo vypne kompresor. Zvuky mohou vznikat vlivem vnit¯nÌho pnutÌ struktury n·bytku. Spot¯ebiË chladÌ na p¯Ìliö nÌzkou teplotu Kompresor bÏûÌ nep¯etrûitÏ Voda v chladniËce Hluky Servis a n·hradnÌ dÌly Pokud byste po uvedench zkouök·ch nedospÏli k û·dnÈmu p¯ÌznivÈmu vsledku, pak se laskavÏ obraùte na naöe servisnÌ st¯edisko. [. . . ] Otev¯ete dve¯e spot¯ebiËe a n·bytkovÈ dve¯e p¯ibliûnÏ na 90. Do un·öecÌ liöty (A) nasaÔte helnÌk (B). P¯idrûte dve¯e chladniËky a n·bytkovÈ dve¯e spojenÈ a naznaËte otvory pro vyvrt·nÌ (viz obr·zek). SejmÏte helnÌk a vyvrtejte otvory s prmÏrem 2 mm a ve vzd·lenosti 8 mm od vnÏjöÌ hrany dve¯Ì. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 37430-11-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 37430-11-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag