Návod k použití PHILIPS 37419-86-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 37419-86-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 37419-86-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 37419-86-16.


PHILIPS 37419-86-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 37419-86-16 BROCHURE (975 ko)
   PHILIPS 37419-86-16 QUICK START GUIDE (751 ko)
   PHILIPS 37419-86-16 BROCHURE (1015 ko)
   PHILIPS 37419-86-16 QUICK START GUIDE (751 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 37419-86-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 12 PouÏití menu prohlíÏeãe WAP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 PouÏití a vbûr poloÏek menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Obnovit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 DomÛ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] MÛÏete také rovnou stisknout tlaãítko . SíÈové sluÏby Textové zprávy · Jste pfiipojeni k bezdrátové síti · Spojení vám bude odpovídajícím zpÛsobem naúãtováno (ceny závisí na zvoleném tarifu) ProhlíÏeã WAP ukonãí síÈové pfiipojení po urãitém období neãinnosti a podle potfieby se pak automaticky znovu pfiipojí. Z tohoto dÛvodu se mÛÏe stát, Ïe vám bude za jedno prohlíÏení úãtováno nûkolik pfiipojení k síti. Toto je normální a má za úãel minimalizovat vá úãet. Vybrat 9 3. Stisknûte tlaãítko nebo jednou nebo vícekrát a zvraznûte ProhlíÏeã WAP, potom stisknûte kontextové tlaãítko Vybrat. MÛÏete také rovnou stisknout tlaãítko . Funbox Hry ProhlíÏeã WAP Stahování Vybrat 9. 2 4 5 Nastavení WAP prohlíÏeãe WAP ProhlíÏeã Nastavení WAP prohlíÏeãe WAP ProhlíÏeã 4. Stisknûte tlaãítko nebo jednou nebo vícekrát a zvraznûte poÏadovanou moÏnost a potom stisknûte kontextové tlaãítko Vybrat. ProhlíÏeã WAP Volby Nastavení Popis UmoÏÀuje nastavit aÏ pût proxy serverÛ pro prohlíÏeã WAP (podrobnosti viz "Konfigurace prohlíÏeãe WAP" na stranû 8). VymaÏe pamûÈcache (doãasná pamûÈ telefonu, ve které se ukládají naposledy prohlédnuté internetové stránky). DomÛ Oblíbené http:// Nastavení Vymazat pam. . . Pfiíjem zpráv Vybrat 9. 2. 1 Vymazat pamûÈ Volby DomÛ Popis Pfiipojí telefon k síti a naãte domácí stránku poskytovatele sluÏeb bezdrátové sítû. UmoÏÀuje uloÏit URL adresu vaich oblíbench stránek. Na toto menu se mÛÏete dostat pfiímo, pokud pfii sputûném prohlíÏeãi WAP stisknete a budete drÏet stisknuté tlaãítko . Pokud chcete uloÏit URL adresu, vyberte si volné místo, stisknûte tlaãítko Volby a zadejte adresu. Poznámka: Pokud chcete na vchozí domácí stránku pfiejít z libovolné jiné obrazovky prohlíÏeãe WAP, pouÏijte volbu DomÛ. Dalí informace o menu prohlíÏeãe WAP naleznete na strana 13. Ve spodní ãásti displeje prohlíÏeãe WAP je panel s pfiíkazy prohlíÏeãe. Tyto pfiíkazy lze spustit pomocí kontextovch tlaãítek , která jsou umístûna pod panelem. Tato dvû tlaãítka se nazvají kontextová, protoÏe jejich funkce se mûní podle právû probíhající aplikace prohlíÏeãe WAP. Ovládání prohlíÏeãe WAP Poduk chcete zvolit. . . procházejte poloÏkami a vyberte prohlíÏeã poloÏky Je tfieba. . . stisknout tlaãítko nebo dokud symbol neukazuje na zvolenou poloÏku nebo je poloÏka zvraznûna, a potom stisknûte kontextové tlaãítko OK a vbûr potvrìte. stisknout odpovídající ãíselné tlaãítko. stisknout kontextové tlaãítko Zpût nebo kontextové tlaãítko . vyberte poloÏku menu Zpt; dalí podrobnosti o této moÏnosti naleznete na strana 13. Ukonãení prohlíÏeãe WAP âinnost prohlíÏeãe mÛÏete kdykoliv ukonãit, staãí jen stisknout tlaãítko nebo stisknout a drÏet stisknuté tlaãítko . vbûr oãíslované poloÏky návrat na pfiedchozí stránku vraÈte se na poãáteãní domovskou stránku 10 11 PouÏívání WAP prohlíÏeãe PouÏití menu prohlíÏeãe WAP Zadání textu, ãísel nebo symbolÛ KdyÏ jste vyzváni k zadání textu, na obrazovce se objeví aktuální reÏim zadávání textu. Stisknûte odpovídající tlaãítko tolikrát, dokud se nezobrazí poÏadované písmeno. Poznámka: Pokud chcete zadávat symboly, stisknûte opakovanû tlaãítko , dokud se poÏadovan symbol nezobrazí. [. . . ] Zvraznûte poÏadovanou moÏnost menu pomocí tlaãítek a . MoÏnost vyberte pomocí kontextového tlaãítka Vybrat. Pokud je tfieba zvolit dalí moÏnost, pouÏijte tlaãítka a a stisknûte kontextové tlaãítko Vybrat pro potvrzení. Poznámka: Menu se mohou mûnit v závislosti na vaí verzi prohlíÏeãe WAP. Nastavit kurzor napravo od znaku, kter chcete pozmûnit. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 37419-86-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 37419-86-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag