Návod k použití PHILIPS 37418-86-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 37418-86-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 37418-86-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 37418-86-16.


PHILIPS 37418-86-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 37418-86-16 BROCHURE (1024 ko)
   PHILIPS 37418-86-16 QUICK START GUIDE (791 ko)
   PHILIPS 37418-86-16 BROCHURE (937 ko)
   PHILIPS 37418-86-16 QUICK START GUIDE (791 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 37418-86-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Displej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Servisní kontr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 9 10 10 13 16 Zaãínáme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instalace SIM karty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nabíjení baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zapnutí a vypnutí telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 17 19 21 Funkce volání. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Volání. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Editovat: pouÏívá se pro zmûnu ID a názvu existujícího kanálu. Jazyk: umoÏÀuje vybrat jazyk, ve kterém budou vae siÈové zprávy pfiijímány. Pro dalí podrobnosti kontaktujte laskavû vaeho poskytovatele sluÏeb. SluÏba multimediálních zpráv (MMS) je sluÏba velmi podobná krátkm textovm zprávám (SMS). UmoÏÀuje automatické a okamÏité doruãení osobních multimediálních zpráv z telefonu na telefon, nebo z telefonu na e-mail. Navíc k jiÏ známému obsahu textovch zpráv mohou multimediální zprávy obsahovat obrázky, grafiku, hlas a audio klipy. Zpráva MMS je multimediální prezentací v jednom. Díky funkci MMS mÛÏe vá telefon pfiijímat multimediální zprávy. MÛÏete rovnûÏ zasílat obrázkové zprávy, coÏ jsou krátké zprávy, které obsahují obrázky, jako jsou vae fotografie, nebo grafické prvky, kter si stáhnete z internetu. Tato funkce je k dizpozici pouze pokud je podporována vaím poskytovatelem sluÏeb. Obrázkové zprávy mohou pfiijímat a zobrazovat pouze telefony, které nabízejí funkce obrázkovch zpráv. Pfiijaté (Nabídka 2. 1) ProhlíÏení obdrÏené zprávy Jakmile obdrÏíte novou multimediální zprávu, zobrazí se vám na displeji textové oznámení s ãíslem odesilatele. UloÏit: uloÏí zprávu ve sloÏce Odchozí (Nabídka 2. 2) pro pozdûjí pouÏití. KdyÏ dokonãíte vytváfiení zprávy, vyberte z moÏností Odeslat. Vyberte jednu z následujících moÏností a stisknûte kontextové tlaÏítko Vybrat. Telefonní ãíslo: umoÏÀuje zadat poÏadované telefonní ãíslo. E-mail: umoÏÀuje zadat e-mailovou adresu pfiíjemce pro odeslání zprávy na e-mail. Telefonní seznam: umoÏní vyvolat ãíslo z vaeho telefonního seznamu. VloÏte ãíslo, nebo adresu, nebo vyberte ãíslo z telefonního seznamu. Po zobrazení správného ãísla, nebo adresy, stisknûte kontextové tlaãítko OK. Pokud chcete odeslat zprávu více adresátÛm, vyberte Doplnit místo urãení a stisknûte kontextové tlaãítko Vybrat. Vytvofiení a odeslání obrázkové zprávy 1. Zadejte pfiedmût vaí zprávy a stisknûte kontextové tlaãítko OK. Poznámka: Ohlednû dalí podrobností ohlednû zadávání znakÛ, viz stranû 43. [. . . ] PIN obdrÏíte od poskytovatele sluÏeb spolu se SIM kartou. MÛÏe to bt ãtyfi aÏ osmimístné ãíslo a lze jej zmûnit dle potfieby. PodrÏení hovoru MoÏnost doãasného pfieruení hovoru, pokud chcete pfiijmout nebo uskuteãnit jin hovor; mÛÏete pak mezi obûma hovory pfiepínat, jak je tfieba. Pfiesmûrování hovorÛ MoÏnost pfiesmûrovat hovory na jiné telefonní ãíslo. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 37418-86-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 37418-86-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag