Návod k použití PHILIPS 37416-86-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 37416-86-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 37416-86-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 37416-86-16.


PHILIPS 37416-86-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 37416-86-16 BROCHURE (443 ko)
   PHILIPS 37416-86-16 QUICK START GUIDE (1164 ko)
   PHILIPS 37416-86-16 BROCHURE (951 ko)
   PHILIPS 37416-86-16 QUICK START GUIDE (1164 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 37416-86-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Displej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Osvûtlení pozadí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Servisní svûtlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 9 10 10 13 16 16 Zaãínáme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VloÏení/vyjmutí SIM karty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instalace/vyjmutí/nabíjení baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Dalí podrobnosti tkající se zadávání znakÛ, viz strana 38. Pro uloÏení zprávy stisknûte kontextové tlaãítko OK. UloÏené správy: zobrazí seznam zpráv, které jste uloÏili ze seznamu doãasnch zpráv. Aktuální správy: zobrazuje nejnovûjí zprávy. Pokud je zpráva dlouhá, pouÏijte navigaãní tlaãítka nahoru nebo dolÛ. Po pfieãtení zprávy stisknûte kontextové tlaãítko Volby pro pfiístup k následujícím poloÏkám. PouÏít ãíslo: zobrazí seznam ãísel obsaÏench ve zprávû. UloÏit: (jen doãasné zprávy) uloÏí tuto zprávu do Archivu. Smazat: smaÏe aktuální zprávu. Vysílání (Menu 1. 5) Smazat ve: smaÏe vechny zprávy v seznamu. Pfiijmout: umoÏÀuje zapnout nebo vypnout pfiíjem vysílanch zpráv. Kanál: znak zakrtnutí u ãtvereãku Ve indikuje, Ïe kanál byl aktivován. Pro aktivaci ãi deaktivaci tohoto kanálu stisknûte kontextové tlaãítko Zvolit a poté vyberte Aktivovat nebo Deaktivovat?. SíÈ mÛÏe pfievést zprávy do zvoleného formátu. Doruãení: umoÏÀuje pfiíjemci vaí SMS zprávy odeslat odpovûì prostfiednictvím stfiediska zpráv, pokud síÈ tuto sluÏbu podporuje. Vpis o doruãení: umoÏÀuje zapnout nebo vypnout tuto funkci. Pokud je tato funkce zapnuta, síÈ vás informuje, jestli byla vae zpráva doruãena ãi nikoliv. Multimediální zprávy (Menu 1. 6. 2) V tomto menu mÛÏete nastavit vchozí parametry pro odesílání a pfiíjem MMS zpráv. K dispozici jsou následující volby: Nastavení odesílání: K dispozici jsou následující volby: Priorita: umoÏÀuje nastavit dÛleÏitost zprávy. 82 83 Zprávy Zprávy Nastavení serveru: umoÏÀuje nastavit aÏ pût profilÛ. · Jméno profilu: zadejte jméno profilu. · Nastavení GSM: umoÏÀuje zmûnit nastavení proxy sítû Stav pamûti (Menu 1. 7) MÛÏete sledovat stav pamûti pro zprávy. GSM. - Typ datového volání: zvolte síÈové pfiipojení typ mezi ISDN a Analogovm. - Vytáãené ãíslo: zadejte ãíslo serveru. - Heslo: zadejte heslo serveru. · Nastavení GPRS: umoÏÀuje zmûnit nastavení proxy na Krátká zpráva (Menu 1. 7. 1) MÛÏete zkontrolovat kolik zpráv je uloÏeno v SIM kartû a pamûti telefonu. Po dokonãení stisknûte kontextové tlaãítko nebo tlaãítko pro návrat do základního reÏimu. Multimediální zprávy (Menu 1. 7. 2) SloÏky na multimediální zprávy a sloÏka médií sdílejí ve vaem telefonu danou kapacitu pamûti. Na displeji se zobrazuje velikost volné a zaplnûné pamûti. [. . . ] Kontextová tlaãítka Dvû tlaãítka na telefonu oznaãená a , jejichÏ funkce: · se mûní podle právû zobrazeného menu · je vyznaãena na spodním fiádku displeje pfiímo nad pfiíslunm tlaãítkem PIN (osobní identifikaãní ãíslo) Bezpeãnostní kód, kter chrání telefon a SIM kartu pfied neoprávnûnm pouÏitím. PIN je dodáván poskytovatelem sluÏeb spoleãnû se SIM kartou. MÛÏe to bt ãtyfi- aÏ osmimístné ãíslo a je moÏné jej v pfiípadû potfieby zmûnit. 158 159 Glosáfi PUK (kód pro odblokování PIN) Bezpeãnostní kód pouÏit pro odblokování telefonu v pfiípadû, Ïe byl kód PIN zadán tfiikrát za sebou chybnû. Osmimístné ãíslo je dodáváno poskytovatelem sluÏeb spoleãnû se SIM kartou. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 37416-86-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 37416-86-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag