Návod k použití PHILIPS 37269-86-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 37269-86-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 37269-86-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 37269-86-16.


PHILIPS 37269-86-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 37269-86-16 BROCHURE (842 ko)
   PHILIPS 37269-86-16 QUICK START GUIDE (602 ko)
   PHILIPS 37269-86-16 BROCHURE (922 ko)
   PHILIPS 37269-86-16 QUICK START GUIDE (602 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 37269-86-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 5 Pokyny pro integrovanÈ vestavÏnÌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 UvedenÌ do provozu - nastavenÌ teploty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Pokyny pro spr·vnÈ chlazenÌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 VökovÏ p¯estavitelnÈ ukl·dacÌ roöty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] n Ve vöech chladÌcÌch a mrazÌcÌch p¯ÌstrojÌch se pokrvajÌ v prbÏhu doby vöechny souË·sti, jimiû proch·zÌ chlad, vrstvou n·mrazy, p¯ÌpadnÏ ledu. Tato vrstva se vûdy podle modelu odmrazuje automaticky nebo ruËnÏ. Vrstvu n·mrazy nikdy neodökrabujte kovovmi p¯edmÏty, p¯Ìstroj by se mohl poökodit. PouûÌvejte k tomu pouze plastikovÈ ökrabky, kterÈ jsou souË·stÌ dod·vky. n K uvolnÏnÌ pevnÏ p¯imrzlch misek s ledem nebo p¯edmÏty s ostrmi hranami. n Do mrazÌcÌ, p¯ÌpadnÏ zmrazovacÌ p¯ihr·dky ned·vejte û·dnÈ sycenÈ n·poje, l·hev by mohla prasknout. n Led z mrazÌcÌ, p¯ÌpadnÏ zmrazovacÌ p¯ihr·dky ihned nejezte, mohl by zpsobit pop·leniny chladem. P¯i p¯emisùov·nÌ to vezmÏte prosÌme v vahu!n Vznikne-li nÏjak· porucha nebo defekt, p¯Ìstroj sami neopravujte. ElektrickÈ p¯Ìstroje smÏjÌ opravovat pouze elektrik·¯ötÌ odbornÌci, neboù neodbornmi opravami by mohly vzniknout znaËnÈ n·slednÈ ökody. Obraùte se na servisnÌ st¯edisko a vyûadujte pouze origin·lnÌ n·hradnÌ souË·sti. NasaÔte vÏtracÌ m¯Ìûku (C) a kryt z·vÏsu (D). 4 P¯Ìstroj zasuÚte do vklenku, aû dorazov· liöta (A) dolehne dole na n·bytek. 2 KrycÌ profil mezery naho¯e vy¯ÌznÏte o tlouötku helnÌku, p¯i¯ÌznÏte dÈlku a vtistknÏte mezi p¯Ìstroj a boËnici n·bytku. 5 6 Do upevÚovacÌch a z·vÏsovch otvor vtlaËte p¯iloûenÈ krycÌ klobouËky (B). 6 Otev¯ete dve¯e p¯Ìstroje a sk¯ÌnÏ asi na 90. 8 Un·öeË dve¯Ì (H) upevnÏte na dve¯e n·bytku. Vökovou polohu un·öeËe dve¯Ì (H) si urËÌte sami. 7 Un·öeË p¯Ìstroje (I) nasaÔte na un·öeË dve¯Ì (H). PodÈlnÈ otvory dovolujÌ lehkÈ spojov·nÌ souË·stÌ. NaznaËte otvory pro örouby, vyvrtejte a un·öeË dve¯Ì upevnÏte. 9 7 POUéÕV¡NÕ UvedenÌ do provozu - nastavenÌ teploty K uvedenÌ p¯Ìstroje do provozu z·strËku zasuÚte do z·suvky. [. . . ] V tÈto poloze mûete maso uloûit na 1 aû 2 dny. Va¯enÈ potraviny, studenÈ mÌsy, uzeniny atd. Ovoce a zelenina: po p¯edchozÌm oËiötÏnÌ a umytÌ uchov·vejte v n·dobÏ na zeleninu (3). M·slo a sry: ukl·dejte ve zvl·ötnÌch n·dob·ch nebo zabalte do hlÌnÌkovÈ, p¯ÌpadnÏ plastovÈ fÛlie, aby nep¯ich·zelo do styku se vzduchem. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 37269-86-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 37269-86-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag