Návod k použití PHILIPS 37268-86-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 37268-86-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 37268-86-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 37268-86-16.


PHILIPS 37268-86-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 37268-86-16 BROCHURE (795 ko)
   PHILIPS 37268-86-16 QUICK START GUIDE (597 ko)
   PHILIPS 37268-86-16 BROCHURE (720 ko)
   PHILIPS 37268-86-16 QUICK START GUIDE (597 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 37268-86-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pokud byste spotebi prodvali nebo penechvali tet osob, ppadn ponechali pi pesthovn ve starm byt, pak zajistte, aby byla myka pedna spolen s tmto nvodem, tm bude mt nov uivatel monost se informovat o zpsobu prce spotebie a o pslunch pokynech. Tyto informace slou k zajitn bezpenosti, a mli byste si je proto ped instalovnm a uvedenm myky do provozu pozorn pest. Instalace Zkontrolutje, zda nebyl spotebi bhem dopravy pokozen. Jestlie je vae myka pokozena, vyrozumjte prodejnu, v n jste spotebi zakoupili. Pizpsoben pvod elektrickho proudu a vody pro pipojen myky si nechte provst pouze kvalifikovanm odbornm personlem. [. . . ] Myc program je nutno zruit: Stisknte po dobu asi 2 sekund souasn funkn tlatka 2 a 3. Vechny kontrolky zhasnou (s vjimkou provozn kontrolky a ppadn kontrolek pro sl a pro letic ppravek). Stisknte souasn funkn tlatka 2 a 3, potom blikaj kontrolky tlatek 1, 2 a 3. Stisknte funkn tlatko 2, kontrolky tlatek 1 a 3 zhasnou, zatmco kontrolka tlatka 2 nadle blik. Souasn se rozsvt kontrolka "Konec" a ohlauje tm, e je pidvn leticho ppravku aktivn. Pro deaktivovn pidvn leticho ppravku muste znovu stisknout funkn tlatko 2, nato se rozsvt kontrolka "Konec" a hls tm, e pidvn leticho ppravku ji nen aktivn. Pro uloen tohoto nastaven je teba spotebi s pouitm tlatka Ein/Aus (Zap / Vyp) vypnout nebo 60 sekund pokat. V ppad, e je douc pidvn leticho ppravku opt aktivovat, mus se zopakovat stejn postup, dokud se nerozsvt kontrolka "Konec". Plnn leticho ppravku 1. Maximln hladinu naplnn je mono odetat na znace "max". Vko zaklapnte zpt a pitlate je, a zasko. Abyste zamezili nadmrnmu vytven pny pi nsledujcm mycm postupu, je nutno odstranit hadrem letic ppravek, kter se ppadn rozlije okolo zsobnku. Dvkovn Nastaven dvkovn ovlivuje lesk ndob a vsledek jeho usuen. K tomu nastavte mnostv letic tekutiny s pouitm volie se esti polohami, kter se nachz ve vnitn ˷sti plnicho otvoru. Pro lep konen vsledek doporuujeme pouvat oddlovac podloky, kter jsou sou˷st dodvky (jestlie to tvar a velikost pbor dovoluj). Jestlie chcete uloit tal̯e v hornm koi: Zante se ikmm ukldnm tal̯ zezadu a pokud mono nikoliv vpedu v blzkosti dve. Kok na pbory sestv ze dvou ˷st, kter je mono vyjmout, aby se tak zskalo vce prostoru. Pokud byste chtli vyjmout oba dly, posute je horizontln v protilehlm smru a jednotliv je vythnte. Jestlie byste je potebovali opt nasadit, postupujte obrcenm zpsobem. US71 UI63 Varovn!Po uspodn ndob zkontrolujte, zda se mohou ostikovac ramena myky voln otet. UI62 11 Zmna vkov polohy hornho koe Jestlie se obvykle pouvaj velk tal̯e, mohou se umstit do dolnho koe na ndob, piem se mus horn ko posunout do vy polohy. Maximln vka ndob v hornm koi dolnm koi Pidvn mycho prostedku Pouvejte vhradn myc prostedky v tekut, prkovit form nebo ve tvaru tablet, vhodn pro myt v automatickch mykch ndob. Dodrujte peliv daje k dvkovn a uchovvn mycho prostedku, uveden na jeho obalu. pi zvednutm hornm koi pi sputnm hornm koi 20 cm 24 cm 31 cm 27 cm /prava vky se provd nsledujcm zpsobem: 1. Otote pedn aretan zarky (A) hornho koe na ndob smrem ven a vythnte ko. Jako dvkovac pomcka slou oznaovac ˷ry: 20 = odpovd piblin 20 g mycho prostedku. 30 = odpovd piblin 30 g mycho prostedku. RC01 Po uloen ndob zavete vdy dvee myky, nebo oteven dvee pedstavuj stle zdroj nebezpe. DE19 DE22 3. U vech program s fz pedoplachu se mus do komrky (3) zsobnku naplnit mal mnostv mycho prostedku (5 / 10 g). Zaklapnte vko zpt a pitlate, a uzvr zasko. 12 Rzn myc prostedky Myc tablety Myc tablety se rozpoutj ponkud pomaleji, proto se me stt, e se urit tablety mycho prostedku pi krtkch mycch programech zcela nerozpust a jejich myc inek se pln neprojev. Pokud pouvte tyto vrobky, mli byste nastavit del myc programy, aby bylo zajitno, e se zbytky tablet mycho prostedku zcela odstran. [. . . ] Vznikaj-li na ndob vpenit skvrny: Zsobnk speciln soli je przdn nebo je chybn nastaven zmkova vody. Nen sprvn uloena odtokov hadice. Ndob neschne a zstv bez lesku Nebyl pouit znakov letic ppravek. Zsobnk pro letic ppravek je przdn. Na sklenicch a na ndob se objevuj mouhy, matn msta, pruhy, mln skvrny nebo mode opalizujc povlak Zmenete dvku leticho ppravku. Na sklenicch a na ndob se objevuj zaschl kapky vody Zvyte dvku leticho ppravku. Jestlie nen mono po zkontrolovn tchto zdroj zvad funkn poruchu odstranit, zavolejte nejbli servisn stedisko a oznamte tam druh zvady, oznaen modelu (Mod. ), slo PNC (PNC) a sriov slo (S. N. ). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 37268-86-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 37268-86-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag