Návod k použití PHILIPS 37267-86-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 37267-86-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 37267-86-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 37267-86-16.


PHILIPS 37267-86-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 37267-86-16 BROCHURE (1233 ko)
   PHILIPS 37267-86-16 QUICK START GUIDE (1493 ko)
   PHILIPS 37267-86-16 BROCHURE (1199 ko)
   PHILIPS 37267-86-16 QUICK START GUIDE (1493 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 37267-86-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Upozornn: jestlie se venkovn teplota pohybuje mimo rmec rozpt vyznaenho pro danou tfidu spotfiebie, je tfieba postupovat podle nsledujcch instrukc: jestlie se teplota prostfied sn pod stanovenou hranici, neme bt zaruena teplota v mraznice; z tohoto dvodu doporuujeme spotfiebovat uskladnn potraviny co nejdfive. Pfiesn dodrujte doporuen vrobce tkajc se skladovn, Seznamte se s pfislunmi instrukcemi. Pfii jejich naruen dojde k nenvratnmu pokozen pfistroje a ztrt uchovvanch potravin. Pfii rozmrazovn zafizen mus led nejprve roztt. Servis/opravy Jakkoliv odborn elektroinstalan prce nutn k instalaci tohoto zafizen mus bt provedeny kvalifikovanm odbornkem nebo kompetentn osobou. [. . . ] Otote kolekem termostatu Chcete-li spotfiebi vypnout, otote jednodue kolekem do pozice "0". Uskladnn zmrazench potravin V okamiku uveden do chodu anebo po delm odstaven spotfiebie, zapnte spotfiebi pfied uloenm potravin alespo na dv hodiny na nejchladnj nastaven a potom vrate knoflk termostatu do normln pracovn pozice. Chcete-li dosahovat dobrch vsledk pfii pouvn tohoto spotfiebie, postupujte nsledovn: Jestlie chcete uloit vt mnostv potravin najednou, odstrate ze spotfiebie vechny koe a zsuvky a potraviny polote pfimo na chladc mfiky. Dejte pozor, aby nedolo k pfiekroen meznho obsahu, kter je vyznaen po stran v horn sekci (jenom tam, kde to bylo pouito). dky nhlmu vpadku v dodvce proudu, jeho dlka pfieshne hodnotu vyznaenou v tabulce technickch daj pod heslem: "kritick as", bude tfieba rozmrazen potraviny co nejdfiv spotfiebovat, anebo je okamit uvafiit a teprve potom (uvafien) znovu zmrazit. Regulace teploty Teplota se nastavuje automaticky a me bt zvena, tj. nastavena na vy hodnoty (chlad mn), otoenm koleka termostatu na ni sla, anebo snena (chlad vce), otoenm koleka na vy sla. Sprvn pozice vak mus bt zvolena po zven faktor, kter vnitfin teplotu v chladnice ovlivuj: teplota mstnosti; frekvence otvrn dvefi; mnostv uchovvanch potravin; umstn spotfiebie. Vtinou nejlpe vyhovuje nastaven na stfiedn hodnoty. Dleit Je-li pokojov teplota dosti vysok nebo je-li spotfiebi zcela zaplnn a zrove je nastaven na nejni teploty, me se stt, e chladnika pob nepfietrit a na zadn stn se vytvofi nmraza. V takovm pfipad bude tfieba nastavit teplotu na ponkud vy hodnotu, m umonte automatick odmraen nmrazy a snte spotfiebu energie. Rozmrazovn Hlubokozmrazen nebo mraen potraviny, kter chcete konzumovat, je mono rozmrazit v oddle chladniky, nebo pfii pokojov teplot, zle na tom, jak rychle chcete potraviny rozmrazit. Mal kousky lze vafiit hned po vyjmut z mrazku, v tomto pfipad ale vafien trv dle. 32 Pfiprava kostek ledu Tento pfistroj je vybaven jednou nebo vce vanikami na pfipravu kostek ledu. Nikdy nepouvejte kovov pfiedmty pfii odstraovn vaniky pfiimrzl k mrazku. Chlazen erstvch potravin Zsady pro dosaen dobrch vsledk: neukldejte do chladniky tepl jdla nebo odpafiujc se tekutiny; potraviny pfiikryjte nebo zabalte, zvlt jestlie maj siln aroma; potraviny rozmisujte tak, aby vzduch mohl kolem voln proudit. Nastaviteln poliky Na bocch chladniky se nachz nkolik pfichytek, na n se umisuj roty do rznch poloh. D338 Rozmstn poliek vestavnch do dvefi Aby bylo mon skladovat balen potraviny rznch rozmr, mete poliky vestavn do dvefi rozmstit do rznch vkovch poloh. Pfii tchto pravch postupujte takto: postupn vysunujte poliku ve smru oznaenm ipkou, dokud se celkem neuvoln a pak ji umstte do poadovan pozice. D758 33 RADY Rady pro pouit chladniky Uiten rady: Masa (vech druh): zabalte do polyetylnovch sk a umstte na sklennou polici nad zsuvkou na ovoce a zeleninu. znovu otote kolekem termostatu do potfiebn provozn polohy nebo zasute zstrku spt do zsuvky. Dleit: Nikdy nepouvejte ostr kovov pfiedmty k okrabvn nmrazy na vparnku, nebo jej takto mete pokodit. Nepouvejte mechanick zafizen nebo jakkoliv jin uml postupy k urychlen procesu rozmrazovn, ne ty, kter byly doporueny vrobcem. Zven teploty zmrazench balk potravin bhem odmrazovn me zpsobit krcen jejich trvanlivosti. D037 D068 36 Hlunost Na nsledujcch fidcch jsou uvedeny nkter pfiirozen zdroje hluku, kter vak nenaruuj normln provoz spotfiebie. Tic Tic Brrrr Zpsobeno usazovnm struktury v nbytkov skfini. Zpsobeno motorem kompresoru. Snadno odstraniteln zdroje mon hlunosti Spotfiebi nen dobfie vyrovnan do vodorovn polohy. Spotfiebi se dotk okolnho nbytku: Odstavte nbytek. Blubb Blubb patn umstn vnitfin vybaven: Vyndejte pfiihrdky a/anebo poliky a znovu je pfiimontujte na msto. Lahve a/anebo ndoby, kter se dotkaj navzjem: Zpsobeno plynem proudcm v chladcm systmu. Oddlte uvnitfi spotfiebie ndoby jednu od druh. SLUBA ZKAZNKM A NHRADN DLY Jeslie spotfiebi sprvn nefunguje, zkontrolujte, zda: zstrka je pevn zasunuta do zsuvky ve stn a hlavn spna je zapnut; s je pod naptm (vyzkouejte zapojenm jinho spotfiebie do zsuvky); koleko termostatu je nastaveno do sprvn polohy; pokud se na dn chladniky nachz voda, zkontrolujte, zda nedolo k ucpn odtokovho otvoru rozmrazen vody (viz. st "Odmrazovn") jestlie po vykonn vech pfiedelch kontrol spotfiebi stle sprvn nefunguje, spojte se s nejblim servisnm stfiediskem. Chcete-li obdret co nejrychlej servisn slubu, je tfieba pfii dosti uvst model a sriov slo spotfiebie, kter jsou uvedeny na zrunm list nebo na vrobnm ttku uvnitfi spotfiebie, na lev spodn stran. 37 TECHNICK VLASTNOSTI Modell Objem chladniky brutto (l) Objem chladniky netto (l) Objem mrazku brutto (l) Objem mrazku netto (l) Rozmry (fika-vka-hloubka, cm) Napt (V/HZ) Spotfieba energie (kW/24 h) Kapacita zmrazovn (kg/24 h) as zven teploty (h) Hlunost (dB/A) Klimatick tfida ZI 3104 RV 214 210 76 70 178x56x55 220-240/50 0, 871 4 20 36 SN-N-ST Technick informace se nachzej na vrobnm ttku, kter je umstn nalevo uvnitfi spotfiebie. INSTALACE Umstn Spotfiebi mus bt nainstalovn daleko od zdroj tepla jako jsou raditory, bojlery, pfim slunen paprsky atd. Pro zabudovn spotfiebie do kuchysk linky postupujte podle specilnho nvodu pro instalaci do kuchysk linky. Pozor Mus zstat monost vypojen spotfiebie od pfivodu elektrick energie a zstrka mus bt proto za tmto elem i po instalaci dobfie pfistupn. A Zarky poliek V spotfiebi je vybaven zarkami poliek, kter umouj zablokovn poliek v prbhu dopravy. Chcete-li je odstranit, postupujte nsledovn: nadzvednte poliku zezadu, zatlate ve smru oznaenm ipkou tak, aby se uvonila a odeberte zarky. B Zapojen do elektrick st Pfied zapojenm do st se pfiesvdte, zda hodnoty napt a frekvence uveden na vrobnm ttku pfistroje odpovdaj vlastnostem va elektrick st. Jestlie vae elektrick zsuvka nen uzemna, zapojte pfistroj do oddlenho uzemn v souladu s platnmi pfiedpisy a za tmto elem se porate s odbornkem. [. . . ] Zrove mus Autorizovanmu servisnmu stedisku umonit ovϯen existence reklamovan vady, vetn odpovdajcho vyzkouen (pop. Kad prvo ze Zruky je nutno uplatnit v pslunm Autorizovanm servisnm stedisku bez zbytenho odkladu, nejpozdji vak do konce zrun doby, jinak zanik. Autorizovan servisn stedisko posoud oprvnnost reklamace a podle povahy vady vrobku rozhodne o zpsobu opravy. Kupujc je povinen poskytnout Autorizovanmu servisnmu stedisku souinnost potebnou k prokzn uplatnnho prva na odstrann vady, k ovϯen existence reklamovan vady i k zrun oprav vrobku. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 37267-86-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 37267-86-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag