Návod k použití PHILIPS 37267-17-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 37267-17-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 37267-17-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 37267-17-16.


PHILIPS 37267-17-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 37267-17-16 BROCHURE (1358 ko)
   PHILIPS 37267-17-16 QUICK START GUIDE (1493 ko)
   PHILIPS 37267-17-16 BROCHURE (1031 ko)
   PHILIPS 37267-17-16 QUICK START GUIDE (1493 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 37267-17-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Tento symbol v·s bude krok za krokem prov·zet p¯i obsluze spot¯ebiËe. Za tÌmto symbolem n·sledujÌ doplÚujÌcÌ informace o obsluze a praktickÈm pouûitÌ spot¯ebiËe. Jetelov lÌstek oznaËuje rady a pokyny smϯujÌcÌ k hospod·rnÈmu a ekologickÈmu provozu spot¯ebiËe. Pro p¯Ìpad eventu·lnÌ poruchy spot¯ebiËe obsahuje tento n·vod k pouûitÌ pokyny k jejich samostatnÈmu odstranÏnÌ (viz kapitola "Co dÏlat, kdyû. . . "). [. . . ] ï Sklokeramick· varn· deska nenÌ citliv· na tepelnÈ öoky a je odoln·, nikoli vöak nerozbitn·. Zvl·ötÏ by se mohla poökodit ostrmi a tvrdmi p¯edmÏty, kdyby by na ni upadly. ï NepouûÌvejte litinovÈ varnÈ n·doby nebo hrnce s poökozenm dnem, kterÈ majÌ drsn povrch nebo hrany. P¯i posouv·nÌ by mohly varnou desku poökr·bat. ï Nepokl·dejte p·nve nebo hrnce na r·m varnÈ desky. ï Nepot¯ÌsnÏte r·m varnÈ desky kyselmi tekutinami, nap¯. octem, citronem nebo prost¯edky rozpouötÏjÌcÌmi v·penitÈ usazeniny, protoûe zanech·vajÌ matn· mÌsta. ï Pokud se na horkÈ plotnky dostanou pokrmy s obsahem cukru a roztavÌ se, odstraÚte je jeötÏ za tepla ökrabkou. Jakmile cukrov· hmota vychladne a ztuhne, mûe se p¯i ËiötÏnÌ poökodit sklokeramick povrch. ï Nepokl·dejte na sklokeramickou desku p¯edmÏty a materi·ly, kterÈ se mohou roztavit, nap¯. V p¯ÌpadÏ, ûe se na sklokeramickÈm povrchu p¯ece jen nÏco roztavÌ, musÌ se takovÈ neËistoty ihned ökrabkou odstranit. Pozor: NepouûÌvejte agresivnÌ a abrazivnÌ ËisticÌ prost¯edky!Sklokeramick povrch by se mohl poökodit. BezpeËnostnÌ pokyny pro instalatÈra ï V elektroinstalaci musÌ bt za¯ÌzenÌ s minim·lnÌ vzd·lenostÌ kontakt 3 mm, kterÈ umoûÚuje odpojenÌ vöech pracovnÌch vodiË spot¯ebiËe od sÌtÏ. Za vhodn· za¯ÌzenÌ p¯eruöujÌcÌ pracovnÌ vodiËe jsou povaûov·ny nap¯. spÌnaËe LS, jistiËe, pojistky (z·vitovÈ pojistky je t¯eba vyöroubovat), spÌnaËe FI a proudovÈ chr·niËe. ï Z hlediska ochrany p¯ed nebezpeËÌm poû·ru odpovÌd· tato varn· deska typu Y (IEC 335-2-6). Pouze spot¯ebiËe tohoto typu smÏjÌ bt jednostrannÏ vestavÏny k vedlejöÌm vysokm sk¯ÌÚk·m nebo stÏn·m. ï Pod varnou deskou nesmÏjÌ bt namontov·ny z·suvky kuchyÚskÈ sk¯ÌÚky. ï U vestavÏnÈ varnÈ desky musÌ bt zaruËena ochrana p¯ed nebezpeËnm dotykem. ï Stabilita vestavnÈ sk¯ÌÚky musÌ odpovÌdat normÏ DIN 68930. ï VestavnÈ spor·ky a vestavnÈ varnÈ desky jsou vybaveny speci·lnÌmi konektory. SmÏjÌ se kombinovat pouze se spot¯ebiËi stejnÈho systÈmu. [. . . ] ï VypÌnejte plotnky p¯ed ukonËenÌm p¯Ìpravy pokrmu, abyste vyuûili zbytkovÈho tepla, nap¯. k udrûov·nÌ pokrm na urËitÈ teplotÏ a k rozpouötÏnÌ. ï Dna varnch n·dob by mÏla bt stejnÏ velk· jako plotnky. P¯i n·kupu novch hrnc a p·nvÌ vÏnujte pozornost prmÏru jejich dna. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 37267-17-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 37267-17-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag