Návod k použití PHILIPS 37265-86-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 37265-86-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 37265-86-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 37265-86-16.


PHILIPS 37265-86-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 37265-86-16 BROCHURE (810 ko)
   PHILIPS 37265-86-16 QUICK START GUIDE (1167 ko)
   PHILIPS 37265-86-16 BROCHURE (777 ko)
   PHILIPS 37265-86-16 QUICK START GUIDE (1167 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 37265-86-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] ZamezÌte tak nebezpeËÌ, do kterÈho by se mohly bÏhem hranÌ dostat dÏti, jeû by se mohly v chladniËce samy zav¯Ìt a ohrozit si tak ûivot. Tato varov·nÌ byla vypracov·na pro bezpeËnost vaöÌ i dalöÌch osob, p¯ich·zejÌcÌch do styku s chladniËkou. é·d·me v·s proto, abyste si tento n·vod pozornÏ p¯eËetli, d¯Ìve neû uvedete spot¯ebiË do provozu. BezpeËnost ï Tento spot¯ebiË je urËen k pouûÌv·nÌ vhradnÏ dospÏlmi osobami. Je nutno bezpodmÌneËnÏ db·t na to, aby se jej nedotkaly dÏti nebo jej nepouûÌvaly ke svm hr·m. [. . . ] ZapnÏte termostat nejmÈnÏ 3 hodiny p¯ed uloûenÌm potravin, urËench pro zmrazov·nÌ. Pokud je vöak vyûadov·no rychlÈ zmrazov·nÌ, pak se musÌ natoËit knoflÌk termostatu na nejvyööÌ polohu. P¯itom je vöak nutno db·t na to, aby neklesla teplota v chladicÌm prostoru pod nulu. P¯Ìprava ledovch kostek Spot¯ebiË m· jednu nebo nÏkolik misek na led, kterÈ se naplnÌ vodou a uloûÌ do mrazÌcÌho prostoru. Pro odebÌr·nÌ misek s ledovmi kostkami nepouûÌvejte kovovÈ p¯edmÏty! Skladov·nÌ mraûench potravin Jestliûe byl spot¯ebiË delöÌ dobu odstaven z provozu nebo p¯i jeho prvnÌm uvedenÌ v Ëinnost je nutno p¯ed uloûenÌm zmraûench potravin zvolit nejvyööÌ polohu knoflÌku termostatu (nejvyööÌ ËÌslo). Po uplynutÌ p¯ibliûnÏ 2 hodin lze otoËit knoflÌk zp·tky do st¯ednÌ polohy. Pro zÌsk·nÌ optim·lnÌch vkon spot¯ebiËe p¯i nutnosti uskladnÏnÌ velkch mnoûstvÌ potravin je moûno vöechny n·doby nebo koöÌky vyjmout, a potraviny umÌstit p¯Ìmo na vychlazenÈ ukl·dacÌ plochy. Je nutno vöak db·t na to, aby se nep¯ekroËila maxim·lnÌ kapacita , kter· je uvedena na boku prostoru uloûenÌ (tam, kde to existuje). DleûitÈ upozornÏnÌ Jestliûe byl provoz spot¯ebiËe p¯eruöen po delöÌ dobu, neû je uvedeno v tabulce technickch dat pod poloûkou "Doba skladov·nÌ p¯i poruöe", nap¯Ìklad vlivem vpadku p¯Ìvodu elektrickÈho proudu, musejÌ se nemyslnÏ rozmrazenÈ potraviny v kr·tkÈ dobÏ spot¯ebovat nebo ihned uva¯it a znovu zmrazit (po vychladnutÌ). Rozmrazov·nÌ ZmraûenÈ nebo hluboko vychlazenÈ potraviny by se mÏly p¯ed pouûitÌm rozmrazit, nejlÈpe uloûenÌm do chladicÌho prostoru nebo p¯i pokojovÈ teplotÏ v z·vislosti na Ëase, kter je k dispozici. MalÈ kousky je moûno va¯it ve zmraûenÈm stavu. P¯itom se samoz¯ejmÏ prodluûuje doba va¯enÌ. 6 VökovÏ p¯estavitelnÈ ukl·dacÌ plochy Vzd·lenost mezi jednotlivmi ukl·dacimi plochami je moûno mÏnit vûdy podle p¯·nÌ. P¯itom se musejÌ plochy vyjmout a nasadit do p¯ÌsluönÈ rovnÏ. Pro lepöÌ vyuûÌv·nÌ vnit¯nÌho prostoru chladniËky lze p¯ednÌ poloviny ukl·dacÌch ploch poloûit na zadnÌ Ë·st. D338 P¯estavov·nÌ vöky ukl·dacÌch p¯ihr·dek dve¯nÌch Pro ukl·d·nÌ obal s potravinami rznch velikostÌ jsou ukl·dacÌ p¯ihr·dky vnit¯nÌ Ë·sti dve¯Ì vökovÏ p¯estavitelnÈ. DoporuËujeme pravidelnÏ Ëistit odtokov otvor, kter se nach·zÌ uprost¯ed ûl·bku pro tajÌcÌ vodu chladicÌho prostoru, aby se tak zamezilo odkap·v·nÌ tÈto vody na uloûenÈ potraviny. PouûÌvejte k tÈto pr·ci ËistiË, kter se jiû nach·zÌ v odtokovÈm otvoru. Jakmile dos·hne vrstva n·mrazy, jeû se vytv·¯Ì ve zmrazovacÌm prostoru, tlouöùky 4 mm, mÏli byste ji odökr·bat s pouûitÌm dodanÈ plastovÈ ökrabky, kter· je souË·stÌ dod·vky chladniËky. BÏhem tÈto pr·ce nenÌ nutnÈ spot¯ebiË vypÌnat a vyjÌmat z prostoru potraviny. Pokud se vöak p¯esto vytvo¯Ì tlust· vrstva ledu, musÌ se zcela odmrazit. P¯i kompletnÌm odmrazov·nÌ se postupuje n·sledovnÏ: 1. Nastavte knoflÌk termostatu do polohy ´Oª nebo vyt·hnÏte z·strËku ze z·suvky. VyjmÏte potraviny, jeû jsou p¯ÌpadnÏ uloûeny v mrazicÌm prostoru, zabalte je do novinovÈho papÌru a uloûte je na velmi chladnÈ mÌsto. Ponechte dve¯e otev¯enÈ a usaÔte plastovou ökrabku, slouûÌcÌ jako ûl·bek, na urËenÈ mÌsto, takûe voda z tajÌcÌ n·mrazy mûe tÈci do vhodnÈ podstavenÈ n·doby. Po skonËenÈm odmrazov·nÌ prostor dob¯e vysuöte. Plastovou ökrabku uschovejte pro pozdÏjöÌ pouûitÌ. [. . . ] Po skonËenÌ pracÌ p¯ezkouöejte, zda je moûno dve¯e chladniËky dokonale zavÌrat . PR168 ZatlaËte z·kryt (D) do un·öecÌ liöty (B), aû zapadne. B D PR167/1 Spot¯ebiË je vybaven 2 helnÌky (D). Tyto Ë·sti se pouûijÌ k boËnÌmu upevnÏnÌ chladniËky na n·bytek (viz obr·zek). CZ D E D734 Po provedenÈ zmÏnÏ zavÏöenÌ dve¯Ì se p¯esvÏdËte, zda jsou vöechny örouby pevnÏ utaûeny a zkontrolujte, zda magnetickÈ tÏsnÏnÌ dokonale p¯ilÈh· na n·bytek. P¯i nÌzkÈ teplotÏ okolnÌho prostoru (nap¯. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 37265-86-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 37265-86-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag