Návod k použití PHILIPS 37259-53-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 37259-53-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 37259-53-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 37259-53-16.


PHILIPS 37259-53-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 37259-53-16 BROCHURE (830 ko)
   PHILIPS 37259-53-16 QUICK START GUIDE (590 ko)
   PHILIPS 37259-53-16 BROCHURE (797 ko)
   PHILIPS 37259-53-16 QUICK START GUIDE (590 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 37259-53-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] ZamezÌte tak nebezpeËÌ, do kterÈho by se mohly bÏhem hranÌ dostat dÏti, jeû by se mohly v chladniËce samy zav¯Ìt a ohrozit si tak ûivot. Tato varov·nÌ byla vypracov·na pro bezpeËnost vaöÌ i dalöÌch osob, p¯ich·zejÌcÌch do styku s chladniËkou. é·d·me v·s proto, abyste si tento n·vod pozornÏ p¯eËetli, d¯Ìve neû uvedete spot¯ebiË do provozu. BezpeËnost ï Tento spot¯ebiË je urËen k pouûÌv·nÌ vhradnÏ dospÏlmi osobami. Je nutno bezpodmÌneËnÏ db·t na to, aby se jej nedotkaly dÏti nebo jej nepouûÌvaly ke svm hr·m. [. . . ] MalÈ kousky je moûno va¯it ve zmraûenÈm stavu. P¯itom se samoz¯ejmÏ prodluûuje doba va¯enÌ. P¯Ìprava ledovch kostek Spot¯ebiË m· jednu nebo nÏkolik misek na led, kterÈ se naplnÌ vodou a uloûÌ do mrazÌcÌho prostoru. Pro odebÌr·nÌ misek s ledovmi kostkami nepouûÌvejte kovovÈ p¯edmÏty! 6 PouûitÌ chladicÌho prostoru Regulace teploty P¯i volbÏ (I) spr·vnÈ chladicÌ teploty je t¯eba mÌt na z¯eteli, ûe je t¯eba nastavit vnit¯nÌ teplotu spot¯ebiËe vûdy v z·vislosti na st·vajÌcÌ teplotÏ mÌstnosti, na Ëetnosti otevÌr·nÌ dve¯Ì chladniËky, na mnoûstvÌ potravin a na cirkulaci vzduchu okolo spot¯ebiËe. Regul·tor se nastavuje ve smÏru hodinovch ruËiËek vûdy od niûöÌho k vyööÌmu oznaËenÌ, a reguluje teplotu od teplejöÌho aû k nejchladnÏjöÌmu rozsahu. Znamen· to, ûe nejniûöÌ oznaËenÌ = nejteplejöÌ vnit¯nÌ teplota chladniËky, nejvyööÌ oznaËenÌ = nejchladnÏjöÌ vnit¯nÌ teplota chladniËky. VÏtöinou je nejvhodnÏjöÌ st¯ednÌ nastavenÌ regul·toru. OdstavenÌ spot¯ebiËe z provozu se dos·hne natoËenÌm knoflÌku termostatu na symbol ´Oª. MrazicÌ prostor zstane v provozu. SystÈm vnit¯nÌho obÏhu vzduchu ChladniËka je uvnit¯ vybavena speci·lnÌm ventil·torem, tak zvanm D. A. C. (Dynamic Air Cooling), kter se zapÌn· s pouûitÌm spÌnaËe (F). RozsvÌcenÌ zelenÈ kontrolky (G) znamen·, ûe je ventil·tor v chodu. PouûitÌ ventil·toru (D. A. C. ) se doporuËuje zvl·ötÏ tehdy, je-li teplota mÌstnosti vyööÌ neû 25 C. TuËnÈ maso m· kratöÌ dobu skladov·nÌ. ï Zmrzlina, vyjmut· p¯Ìmo ze zmrazovacÌho prostoru, mûe zpsobit pop·leniny chladem. 9 /DRéBA P¯ed jakmkoliv ËiötÏnÌm se musÌ vûdy vyt·hnout sÌùov· z·strËka ze z·suvky. Pozor Tento spot¯ebiË obsahuje v chladicÌm okruhu uhlovodÌk. Z tohoto dvodu smÌ prov·dÏt drûbu a doplÚov·nÌ chladiva vhradnÏ autorizovan odborn person·l. OdstavenÌ chladniËky z provozu na delöÌ dobu P¯i delöÌm odstavenÌ chladniËky z provozu musÌte zajistit n·sledujÌcÌ opat¯enÌ: vyt·hnÏte sÌùovou z·strËku ze z·suvky; vöechny potraviny vyjmÏte; spot¯ebiË odmrazte, vyËistÏte vnit¯nÌ prostor a Ë·sti p¯ÌsluöenstvÌ; ponechte dve¯e otev¯enÈ, aby se zajistila ve vnit¯nÌm prostoru dobr· cirkulace vzduchu a tak se zamezilo tvo¯enÌ pachu. PravidelnÈ ËiötÏnÌ Pro ËiötÏnÌ spot¯ebiËe nepouûÌvejte nikdy kovovÈ p¯edmÏty, mohli byste jej poökodit. Vnit¯nÌ prostor chladniËky vymvejte vlaûnou vodou s p¯Ìdavkem jedlÈ sody, a lakovanÈ Ë·sti ËistÏte leöticÌm p¯Ìpravkem. Vnit¯nÌ prostor dob¯e opl·chnÏte a peËlivÏ vysuöte. Kondenz·tor a kompresor oËistÏte s pouûitÌm kart·Ëe nebo vysavaËe prachu. To p¯ÌznivÏ ovlivÚuje provoz chladniËky s n·sledujÌcÌ sporou elektrickÈho proudu. Vnit¯nÌ osvÏtlenÌ é·rovka pro osvÏtlenÌ chladicÌho prostoru je p¯Ìstupn· pro provedenÌ n·sledujÌcÌch manipulacÌ: ï Povolte upevÚovacÌ öroub krytu û·rovky. ï NadzvednÏte pohyblivou Ë·st jejÌm p¯itlaËenÌm tak, jak je uvedeno na obr·zku. Pokud by se osvÏtlenÌ vnit¯nÌho prostoru p¯i otev¯enÌ dve¯Ì nezapnulo, pak je nutno zkontrolovat, zda je û·rovka pevnÏ zaöroubov·na; jestliûe nenÌ porucha p¯esto odstranÏna, nahraÔte vadnou û·rovku za novou se stejnmi elektrickmi hodnotami. Maxim·lnÌ vkon je uveden na tÏlese svÌtidla. 3P007 10 Odmrazov·nÌ Vrstva n·mrazy, jeû se vytv·¯Ì na vparnÌku chladniËky, se sama odmrazuje pokaûdÈ, kdyû nepracuje motor kompresoru. [. . . ] Znovu umÌstÏte helnÌk na un·öecÌ liötu a upevnÏte jej dodanmi örouby. 8 mm A B PR167 15 Pro p¯ÌpadnÏ nutnÈ vyrovn·nÌ n·bytkovch dve¯Ì vyuûijte vli v podÈlnch otvorech. Po skonËenÌ pracÌ p¯ezkouöejte, zda je moûno dve¯e chladniËky dokonale zavÌrat. PR168 ZatlaËte z·kryt (D) do un·öecÌ liöty (B), aû zapadne. B D PR167/1 Spot¯ebiË je vybaven 2 helnÌky (E). Tyto Ë·sti se pouûijÌ k boËnÌmu upevnÏnÌ chladniËky na n·bytek. Po provedenÈ zmÏnÏ zavÏöenÌ dve¯Ì se p¯esvÏdËte, zda jsou vöechny örouby pevnÏ utaûeny a zkontrolujte, zda magnetickÈ tÏsnÏnÌ dokonale p¯ilÈh· na n·bytek. P¯i nÌzkÈ teplotÏ okolnÌho prostoru (nap¯. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 37259-53-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 37259-53-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag