Návod k použití PHILIPS 37257-53-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 37257-53-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 37257-53-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 37257-53-16.


PHILIPS 37257-53-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 37257-53-16 BROCHURE (1263 ko)
   PHILIPS 37257-53-16 QUICK START GUIDE (2394 ko)
   PHILIPS 37257-53-16 BROCHURE (1013 ko)
   PHILIPS 37257-53-16 QUICK START GUIDE (2394 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 37257-53-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Bezpeènostní upozornìní Výstrahy a informace u tohoto symbolu slouí bezpeènosti vaí osoby a vaeho spotøebièe. Rady, uiteèné informace Informace týkající se ivotního prostøedí Symboly pouívané k oznaèení poznámek U tohoto symbolu jsou uvedeny poznámky k jednotlivým druhùm potravin a jejich uchovávání. Obsah Dùleité bezpeènostní informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Obecná bezpeènostní opatøení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Opatøení pro bezpeènost dìtí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Bezpeènostní opatøení pro instalaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Bezpeènostní opatøení pro isobutan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Pokyny pro uivatele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Obecné informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Popis spotøebièe, hlavní souèásti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Obsluha spotøebièe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Uvedení do provozu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Regulace teploty, nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Jak pouívat chladnièku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Uchovávání v chladnièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Doba uchovávání a teplota potravin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Jak pouívat mraznièku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Zmrazování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Uchovávání v mraznièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Jak vyrábìt kostky ledu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Uiteèné informace a rady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Informace a poznámky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Jak uetøit energii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Spotøebiè a ivotní prostøedí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Údrba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Odmrazování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Kdy se chladnièka nepouívá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Odstraòování závad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Jak vymìnit árovku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Kdy nìco nefunguje správnì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Pokyny pro instalatéra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Instalace spotøebièe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Doprava, vybalení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Èitìní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Postavení na místo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Zmìna smìru otevírání dveøí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Elektrické pøipojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Tabulka dob uchovávání (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Tabulka dob uchovávání (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Záruka a servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Záruèní podmínky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Servis a náhradní díly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 From the Electrolux Group. Skupina Electrolux je nejvìtím výrobcem spotøebièù pro kuchyò, èistotu a venkovní pouití. Více ne 55 milionù výrobkù Skupiny Electrolux / jako jsou chladnièky, sporáky, praèky, vysavaèe, øetìzové pily a travní sekaèky/ vÊcelkové hodnotì a 14 miliard USD je prodáno kadým rokem ve více ne 150 zemích svìta. . 2 Dùleité bezpeènostní informace Obecná bezpeènostní opatøení Ulote tyto pokyny tak, aby mohly stále doprovázet spotøebiè pøi jeho stìhování nebo pøi zmìnì jeho vlastníka. [. . . ] Je praktické se ujistit o bezporuchovém provozu spotøebièe dennì, aby se pøípadná porucha zjistila vèas a zabránilo se pokození zmrazených potravin. Informace a poznámky V této kapitole jsou uvedeny praktické informace a poznámky, jak pouívat spotøebiè a dosáhnout maximálních úspor energie, a také obsahují informace o spotøebièi, týkající se ivotního prostøedí. Jak uetøit energii Neumisujte spotøebiè na místo vystavené sluneènímu záøení nebo blízko zdrojù tepla. Silná vrstva námrazy a ledu má izolaèní úèinek, sniuje úèinnost chlazení, zvyuje spotøebu energie a pøi urèité tlouce vrstvy ledu nedovoluje otevøít dveøe oddílu zmrazených potravin. U tohoto typu spotøebièe je odmrazování chladicí desky chladnièky automatické, bez jakéhokoli vnìjího zásahu. Termostatická regulace v pravidelných intervalech provoz kompresoru na delí nebo kratí dobu pøeruuje - pøitom je chlazení pøerueno - teplota chladicí desky stoupne na 0 °C díky vnitønímu tepelnému zatíení oddílu a dochází k odmrazování. Jakmile povrchová teplota chladicí desky dosáhne +3 - +4 °C, termostatická regulace provoz systému opìt zapne. Odtátá voda stéká vývodem odtáté vody, který je veden zadní stìnou do odpaøovací misky nad kompresorem a jeho teplem se zde odpaøuje. Pravidelnì kontrolujte a èistìte vývod odtáté vody, která bìhem odmrazování vytéká. Kdyby byl vývod ucpán, nashromádìná voda by brzy mohla zpùsobit poruchu, nebo by mohla natéci do izolace spotøebièe. Vývod odtáté vody èistìte dodaným èistièem, znázornìným na obrázku. Tento èistiè je tøeba ukládat do vývodu odtáté vody. CZ Mraznièka nemùe být opatøena automatickým odmrazováním, protoe silnì zmrazované a zmrazené potraviny by nevydrely teplotu tání ledu. Kdy se vytvoøí slabá vrstva námrazy a ledu, sekrábejte ji a odstraòte dodanou krabkou na led. Doporuèuje se prach a neèistoty, které jsou nashromádìny na kondenzátoru na zadní stranì chladnièky a na kondenzátoru odstranit a vyèistit odpaøovací misku na kompresoru jednou nebo dvakrát za rok. CZ Kdy nìco nefunguje správnì Bìhem provozu spotøebièe se mohou èasto vyskytnout nìkteré drobné, ale nepøíjemné potíe, které nevyadují pøivolání servisního technika. V následující tabulce jsou uvedeny pøísluné informace, jak se vyhnout zbyteènému placení za servis. Chtìli bychom, abyste si uvìdomovali, e provoz spotøebièe provází urèité zvuky (kompresoru a cirkulujícího chladiva). Takové zvuky nepøedstavují závadu, nýbr jsou souèástí normálního provozu. Jetì bychom chtìli upozornit, e spotøebiè pracuje pøeruovanì, take zastavování kompresoru neznamená, e by docházelo k porue dodávky proudu. Z toho vyplývá poadavek, e se nesmíte dotýkat elektrických èástí spotøebièe, dokud není spotøebiè vypnut. Kdy se chladnièka nepouívá V pøípadì, e se spotøebiè nebude dlouhou dobu pouívat, proveïte následující kroky: Vypnìte spotøebiè. Proveïte odmrazení a vyèistìte ji podle døíve uvedeného postupu. Nechte dveøe otevøené, aby vzduch uvnitø nezatuchl. Odstraòování závad Jak vymìnit árovku Kdy árovka pøestane svítit, mùete ji vymìnit takto: Vypnìte spotøebiè. Vyroubujte roubky pøidrující kryt osvìtlení, pak sejmìte kryt ve smìru ipky a mùete vymìnit árovku. (Typ árovky: Mignon 322, 230 V, 15 W, závit E 14). Po výmìnì árovky nasaïte kryt zpìt, zaroubujte roubky a spotøebiè zapnìte. Kdy árovka nesvítí, funkce chladnièky není nijak omezena. 8 CZ Problém Moná pøíèina V chladnièce je pøíli velké Termostat mùe být chybnì nastaven. [. . . ] Sejmìte dveøe mraznièky mírným tahem dolù. Vyroubujte horní pøídrný èep mraznièky a pak ho zaroubujte na druhou stranu. Vyjmìte záslepky dvojitého závìsu dveøí na levé stranì a pøesaïte je na druhou stranu. Nasaïte dveøe mraznièky na horní dveøní èep. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 37257-53-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 37257-53-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag