Návod k použití PHILIPS 37257-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 37257-31-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 37257-31-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 37257-31-16.


PHILIPS 37257-31-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 37257-31-16 BROCHURE (819 ko)
   PHILIPS 37257-31-16 QUICK START GUIDE (2394 ko)
   PHILIPS 37257-31-16 BROCHURE (785 ko)
   PHILIPS 37257-31-16 QUICK START GUIDE (2394 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 37257-31-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Az ajtk egy vonalba hozshoz a kzpsOE pntot (H) lehet vzszintesen szablyozni egy szerszm segtsgvel, miutn a kt csavart kilaztotta (lsd az brt). WARNINGS G It is most important that this instruction book should be retained with the appliance for future reference. Should the appliance be sold or transferred to another owner, or should you move house and leave the appliance, always ensure that the book is supplied with the appliance in order that the new owner can be acquainted with the functioning of the appliance and the relevant warnings. If this appliance featuring magnetic door seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make that spring lock unusable before you discard the old appliance. You must read them carefully before installing or using the appliance. General Safety H Service Centre, and always insist on genuine spare parts. [. . . ] Prodvajc je povinen pedat Kupujcmu pi prodeji vrobku a na podn Kupujcho poskytnout mu i kdykoli pot aktuln seznam Autorizovanch servisnch stedisek v esk republice, vetn jejich telefonnch sel. Jakkoli bli informace o Zruce a Autorizovanch servisnch stediscch poskytnou: - prodvajc, - Electrolux Service, a to bu na telefonu: 261126112, nebo na adrese ELECTROLUX s. r. o. , Electrolux Service, Hanusova ul. , 140 21 Praha 4, - Bezplatn telefonn INFOLINKA: 800-160016. DLEIT UPOZORNN Je velmi dleit, aby tento nvod na pouit stle doprovzel spotfiebi a slouil jako zdroj informac o jeho obsluze. I v pfipad prodeje, pfievodu spotfiebie na novho vlastnka, nebo i v pfipad sthovn se ujistte, e nvod byl pfiiloen ke spotfiebii, aby se nov vlastnk mohl obeznmit s jeho funkcemi a dleitmi upozornnmi. U tohoto typu spotfiebie nahradilo magnetick uzavrn dvefi pvodn, kter u starch typ chladniek mlo na dvefich zpadku. Pfied vyskldkovnm va vyfiazen chladniky se postarejte, aby zpadka na jejm zavrn byla nepouiteln. Peliv si je pfiette pfied samotou instalac a pouitm spotfiebie. Veobecn bezpenost Toto zafizen by mlo bt obsluhovno pouze dosplmi osobami. Ledov kostky mohou zpsobit studen popleniny, jsouli povny ihned po vyjmut z elektrospotfiebie. V pfipad pfiemisovn elektrospotfiebie je zapotfieb postupovat opatrn, aby nedolo k pokozen chladc jednotky, kter by mohlo zpsobit nik chladc kapaliny. Zamezte tomu, aby byl elektrospotfiebi na del dobu vystaven pfimmu slunenmu zfien. Na zadn stran spotfiebie mus bt zajitna odpovdajc ventilace a mus bt vyloueno kad mon pokozen na chladcm okruhu. Pouze u mrazniky (krom zabudovanch model) je idelnm umstnm suternn sklep i podsklep. Potraviny uren na zmraen ulote do spodn pfiihrdky. D594 Zapojen do elektrick st Pfied zapojenm do st se pfiesvdte, zda hodnoty napt a frekvence uveden na vrobnm ttku pfistroje odpovdaj vlastnostem va elektrick st. Jestlie vae elektrick zsuvka nen uzemna, zapojte pfistroj do oddlenho uzemn v souladu s platnmi pfiedpisy a za tmto elem se porate s odbornkem. Vrobce odmt jakoukoliv zodpovdnost v pfipad, e nejsou dodrovny ve uveden bezpenostn zsady, Tento pfistroj odpovd nsledujcm pfiedpism Evropskho spoleenstv: 87/308 EEC z 2. 6. 1989 (Pfiedpis o elektromagnetick shodnosti) a nsledujc pravy. Nepouvejte rozpoutdla nebo brusn prky, nebo mohou pokodit ntr. Pouit Zapojte zstrku do zsuvky ve zdi. Otote kolekem termostatu Chcete-li spotfiebi vypnout, otote jednodue kolekem do pozice "0". Uskladnn zmrazench potravin V okamiku uveden do chodu anebo po delm odstaven spotfiebie, zapnte spotfiebi pfied uloenm potravin alespo na dv hodiny na nejchladnj nastaven a potom vrate knoflk termostatu do normln pracovn pozice. Chcete-li dosahovat dobrch vsledk pfii pouvn tohoto spotfiebie, postupujte nsledovn: Jestlie chcete uloit vt mnostv potravin najednou, odstrate ze spotfiebie vechny koe a zsuvky a potraviny polote pfimo na chladc mfiky. Dejte pozor, aby nedolo k pfiekroen meznho obsahu, kter je vyznaen po stran v horn sekci (jenom tam, kde to bylo pouito). dky nhlmu vpadku v dodvce proudu, jeho dlka pfieshne hodnotu vyznaenou v tabulce technickch daj pod heslem: "kritick as", bude tfieba rozmrazen potraviny co nejdfiv spotfiebovat, anebo je okamit uvafiit a teprve potom (uvafien) znovu zmrazit. Regulace teploty Teplota se nastavuje automaticky a me bt zvena, tj. nastavena na vy hodnoty (chlad mn), otoenm koleka termostatu na ni sla, anebo snena (chlad vce), otoenm koleka na vy sla. Sprvn pozice vak mus bt zvolena po zven faktor, kter vnitfin teplotu v chladnice ovlivuj: teplota mstnosti; frekvence otvrn dvefi; mnostv uchovvanch potravin; umstn spotfiebie. Vtinou nejlpe vyhovuje nastaven na stfiedn hodnoty. Dleit Je-li pokojov teplota dosti vysok nebo je-li spotfiebi zcela zaplnn a zrove je nastaven na nejni teploty, me se stt, e chladnika pob nepfietrit a na zadn stn se vytvofi nmraza. [. . . ] V prbhu tto lhty nen mon pfiidvat do mrazku nov potraviny na zmraen; zmrazujte jen zbo prvotfidn kvality, erstv a peliv oitn potraviny; pfiipravte si potraviny v malch porcch, abyste umonili jejich rychl a kompletn zmraen, co vm tak pozdji umon rozmrazovat pouze potfiebn mnostv; zabalte potraviny do igelitovch sk nebo alobalu, abyste omezili pfistup vzduchu; nedovolte, aby se erstv potraviny dotkaly ji zmrazench a zpsobovaly tak zven jejich teploty; libov potraviny se pfiechovvaj lpe a dle ne tun; sl zkracuje pfiechovvac ivotnost potravin; kostky ledu, pokud by dolo k jejich konzumaci okamit po vybrn z mrazniky, mohou zpsobit pfii styku se sliznic studen popleniny; doporuujeme vm, napsat si na kad balek datum jeho zmraen, co vm umon vst si tabulku s pfiehledem trvanlivosti uskladnnch potravin; sla oznauj skladovac obdob v mscch pro kad vrobek uren ke zmraen. Zvis na kvalit vrobk a na jejich zpracovn pfied zmraenm, zda platn obdob pro uskladnn bude del nebo krat. nedvejte do mrazku npoje sycen kyslinkem uhliitm (umiv npoje atd. ) nebo mohou explodovat. 17 Blubb Blubb patn umstn vnitfin vybaven: Vyndejte pfiihrdky a/anebo poliky a znovu je pfiimontujte na msto. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 37257-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 37257-31-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag