Návod k použití PHILIPS 37246-48-13

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 37246-48-13. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 37246-48-13 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 37246-48-13.


PHILIPS 37246-48-13 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 37246-48-13 BROCHURE (1429 ko)
   PHILIPS 37246-48-13 QUICK START GUIDE (866 ko)
   PHILIPS 37246-48-13 BROCHURE (1399 ko)
   PHILIPS 37246-48-13 QUICK START GUIDE (866 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 37246-48-13

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Nenechávejte nikdy dìti bez dozoru si s tímto pøístrojem , , hrát" nebo s ním pracovat. Nenechávejte nikdy pøístroj v provozu bez dozoru. · Pokud je napájecí sòùra pøístroje poskozená, musí ji výrobce, pracovníci servisního støediska nebo jiná kvalifikovaná osoba vymìnit, aby se zabránilo mozným skodám. · Opravy tohoto spotøebièe smí provádìt pouze odbornì vyskolení pracovníci. [. . . ] Potøebujete-li opravu, Popis pøístroje A Kotouèový ozubený nùz (kotouèový nùz) B Uzávìr noze s levotoèivým závitem C Sanì pro krájené zbozí s chránièem prstù D Drzák zbytku krájeného zbozí E Dorazová deska F Deska k øezání s drázkou pro vedení saní G Typový stítek (spodní strana pøístroje) H Koleèko k nastavení øezací tloust'ky J Stupnice k nastavení øezací tloust'ky K Zapínací/vypínací pøepínaè 1 Bezpeènostní pokyny · Pøed prvním pouzitím dbejte na to, ze se pøístroj smí pøipojit pouze k takovému napìtí a druhu proudu, které jsou udány na typovém stítku. · Pøístroj pøipojte pouze k pøedpisovì nainstalované zásuvce. · Do noze, který je v provozu nestrkejte tvrdé pøedmìty a nepøiblizujte k nìmu ruku. · Díly z umìlé hmoty se nesmí susit na topných tìlesech nebo v jejich bezprostøední blízkosti. · Tento univerzální krájeè je pøístroj do domácnosti a není proto urèen k prùmyslovému pouzití. 32 c obrat'te se na nasi zákaznickou sluzbu nebo na svého autorizovaného prodejce. · Výrobce neruèí za pøípadné skody, které byly zpùsobeny nevhodným pouzitím pøístroje nebo jeho chybnou obsluhou. Sikmo zvednuté sanì pro krájené zbozí (obr. 4) vlozte do boèní vodicí drázky desky k øezání a otoète je do polohy k pouzití. Drzák zbytku krájeného zbozí nastrète zprava na rukojet' saní pro krájené zbozí. ; Tento pøístroj odpovídá následujícím smìrnicím ES: · 73/23/EHS ze dne 19. 2. 1973 , , Nízkonapìt'ové smìrnice", vèetnì modifikaèní smìrnice 93/68/EHS. · 89/336/EHS ze dne 3. 5. 1989 , , Smìrnice EMV", vèetnì modifikaèní smìrnice 92/31/EHS. Uvedení univerzálního krájeèe do provozu Univerzální krájeè se zapíná stlaèením pøepínaèe palcem (obr. Souèasnì se musí zablokování ostatními prsty odblokovat (obr. Kotouèový nùz lze odejmout pouze z krytu pouzdra. ruènì propláchnout ve vodì nebo pøi max. Nikdy nedávejte nebo neponoøujte univerzální nùz do vody. Ulození pøístroje Vlození kotouèového noze Kotouèový nùz pøípadnì vlozte mírným otoèením do krytu pouzdra. Musí se celý nacházet ve vybrání krytu pouzdra a dorazové desky. Uzávìr noze zasroubujte proti smìru hodinových ruèièek (levotoèivý závit). Uzávìr noze pevnì utáhnìte. Odejmìte drzák zbytku krájeného zbozí a sanì pro krájené zbozí, slozte je. Tak se Vás pøístroj hodí do zásuvky o minimální výsce 125 mm (vnitøní míra). Likvidace 2 Obalový materiál Pouzité obalové materiály jsou ekologické a recyklovatelné. Umìlé hmoty jsou oznaèeny následujícím zpùsobem: >PE<, >PS<, atd. Obalový materiál zlikvidujte v souladu s jeho oznaèením ve speciálních sbìrných dvorech ve své obci. Starý spotøebiè Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, ze tento výrobek nepatrí do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sberného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zarízení. [. . . ] Zajistením správné likvidace tohoto výrobku pomuzete zabránit negativním dusledkum pro zivotní prostredí a lidské zdraví, které by jinak byly zpusobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnejsí informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u príslusného místního úradu, sluzby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchode, kde jste výrobek zakoupili. Rozebrání pøístroje (obr. 9/10) Kotouèový nùz odejmìte tak, jak je popsáno nahoøe. K vyjmutí desky k øezání ji vyklopte nahoru a vytáhnìte ji na zadním spodním konci z pouzdra (obr. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 37246-48-13

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 37246-48-13 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag