Návod k použití PHILIPS 37242-11-13

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 37242-11-13. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 37242-11-13 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 37242-11-13.


PHILIPS 37242-11-13 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 37242-11-13 BROCHURE (1566 ko)
   PHILIPS 37242-11-13 QUICK START GUIDE (1126 ko)
   PHILIPS 37242-11-13 BROCHURE (1408 ko)
   PHILIPS 37242-11-13 QUICK START GUIDE (1126 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 37242-11-13

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Také lze zvolit jazyk (funkce #48: strana 40). Ovládací prvky Pokyny k práci s návodem k obsluze Pi pouzití mjte návod k obsluze vzdy otevený na první stran (následující strana), abyste se mohli rychle informovat o umístní tlacítek. OTEVÍT i Ovládací prvky Pi pouzití návodu k obsluze jej mjte otevený na této stránce. Popis jednotlivých tlacítek viz strana 8. A B C D EF G HI JKL M NO P Q RST U V W Tlacítka (Uvedená v abecedním poadí) AUTO ANSWER H HANDSET MUTE K BROADCAST C HELP N CALLER ID PRINT R JUNK FAX PROHIBITOR E CALLER ID SEARCH S LOWER T COLLATE F MANUAL BROAD D COPY START W MENU P DIRECTORY PROGRAM O MONITOR M FAX START V NAME/TEL NO. T FLASH L NAVIGATOR Q QUICK SCAN START I REDIAL/PAUSE J RESOLUTION G SET V STOP U Tlacítka pedvolby B TONE A VOLUME Q ii Dkujeme, ze jste si zakoupili fax znacky Panasonic. Co je teba zaznamenat Pipojte sem svoji stvrzenku o nákupu. Pro budoucí pouzití Datum nákupu Výrobní císlo (je uvedeno vzadu na pístroji) Jméno a adresa prodejce Telefonní císlo prodejce Tento model je urcen k pouzití v Ceské republice, Maarsku, na Slovensku a ve Stední Evrop v závislosti na funkci pro nastavení umístní. L Výchozí nastavení je Stední Evropa. Chcete-li tento model pouzívat v Ceské republice, Maarsku a na Slovensku, zmte nastavení (funkce #74: strana 40). Jako jazyk lze zvolit cestinu, maarstinu, slovenstinu nebo anglictinu. L Údaje a hlásení na displeji se budou zobrazovat ve zvoleném jazyce. [. . . ] L V rezimu FAX ONLY (pouze fax) nastavte pro fax více nez 4 zvonní, pokud je automatický píjem aktivní. Píjem volání Pi píjmu hovoru záznamník zaznamená hlasové zprávy. 4. 5. 2 Pouzití zaízení jako telefonu a/nebo faxu Vase situace Chcete na telefonní hovory odpovídat sami a faxy automaticky pijímat bez zvonní. Zpsob nastavení Pepnte fax do rezimu TEL/FAX (strana 31) opakovaným stisknutím tlacítka {AUTO ANSWER}. Poznámka: L Nejprve ovte, zda je funkce #77 nastavena na hodnotu "TEL/FAX" (strana 41). 29 4. Fax Píjem fax pomocí externího telefonu Pokud je ke stejné lince pipojen dalsí telefon (externí), tento externí telefon mzete pouzít k píjmu fax. Jakmile externí telefon zazvoní, zvednte sluchátko. Pokud: ­ je vyzadován píjem dokumentu, ­ zazní faxový oznamovací tón (pomalé pípání) ­ nebo není slyset zádný zvuk, stisknte rázn tlacítko {*} {#} {9} (výchozí kód aktivace faxu). Poznámka: L Chcete-li faxové dokumenty pijímat externím telefonem, zapnte nejprve dálkovou aktivaci faxu (funkce #41: strana 39). Výchozí nastavení je VYPNUTO. 4. 6 Rucní píjem fax ­ rezim automatického píjmu je vypnutý 4. 6. 1 Aktivace rezimu TEL Nastavte fax do rezimu TEL opakovaným stisknutím tlacítka {AUTO ANSWER}. Zobrazí se následující polozka. REZIM TEL L Kontrolka {AUTO ANSWER} je vypnutá. {STOP} {FAX START} Píjem telefonních hovor a fax 1. Pokud: ­ je vyzadován píjem dokumentu, ­ zazní faxový oznamovací tón (pomalé pípání) ­ nebo není slyset zádný zvuk, stisknte tlacítko {FAX START}. SPOJENI. . . . . . . . 3. L Pokud na volání neodpovíte do 10 zazvonní, zaízení se docasn pepne do rezimu pro píjem faxu. L Pokud zvolíte rezim FAX ONLY (pouze fax), nastavte v rezimu FAX ONLY (pouze fax) více nez 4 zvonní (funkce #06: strana 38). Zkontrolujte, zda se vsechny nebo nkteré polozky neshodují: ­ kód vzdáleného pístupu na záznamník, ­ kód pro aktivaci faxu (funkce #41: strana 39) 6 Píjem hlasové zprávy a faxového dokumentu bhem jednoho volání Volající mze bhem jednoho volání zanechat hlasovou zprávu a odeslat faxový dokument. Sdlte volajícímu pedem následující postup. Volající zvolí císlo vaseho zaízení. Volající mze po zaznní uvítací zprávy zanechat zprávu. Volající stiskne tlacítko *#9 (pednastavený kód pro aktivaci faxu). Volající stiskne tlacítko pro odeslání dokumentu. Poznámka: L Kód pro aktivaci faxu lze zmnit pomocí funkce #41 (strana 39). 4. 8 Pouzití zaízení se záznamníkem 4. 8. 1 Nastavení faxu a záznamníku 1 Pipojte záznamník. L Pipojte kabel (1). 1 4. 9 Vyzádaný píjem (získání faxu umístného na jiném faxovém pístroji) Tato funkce umozuje získat dokument umístný na jiném kompatibilním zaízení. Pi pouzití této funkce za volání platíte vy. Zkontrolujte, zda do zaízení nejsou podávány zádné dokumenty a zda je druhá strana na vase volání pipravena. L Pi urcování polohy tlacítek mjte otevený navod na prvni stran. . Záznamník (není soucástí dodávky) 1 2 3 4 Opakovaným stisknutím tlacítka {MENU} zobrazíte zprávu "POLLING". [. . . ] 15 % oblast obrázku Lze vytisknout piblizn 800 list papíru formátu A4. 60 8. Obecné informace Poznámka: L Oblast obrázku se mní podle hloubky, tlousùky a velikosti znak. L Pokud zapnete funkci úspory toneru, zivotnost zásobníku s tonerem se prodlouzí piblizn o 40 %. Zivotnost válce Dodávaná jednotka fotoválce nebo Císlo modelu c. KXFA84E/KX-FA84X mze vytisknout piblizn 10. 000 list formátu A4 pi tisku 20 list v jedné úloze a piblizn 5. 000 list formátu A4 pi tisku jednoho listu v úloze, bez ohledu na obsah pokryté plochy stránky. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 37242-11-13

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 37242-11-13 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag