Návod k použití PHILIPS 37241-48-13

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 37241-48-13. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 37241-48-13 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 37241-48-13.


PHILIPS 37241-48-13 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 37241-48-13 BROCHURE (1395 ko)
   PHILIPS 37241-48-13 QUICK START GUIDE (1056 ko)
   PHILIPS 37241-48-13 BROCHURE (1365 ko)
   PHILIPS 37241-48-13 QUICK START GUIDE (1056 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 37241-48-13

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pøedejte jej pøípadným dalsím vlastníkùm pøístroje dále. Ovládací prvky obr. 9 A Displej pro indikaci HODINOVÝ ÆAS, ZAPÍNACÍÈAS a AROMATICKÝ STUPEÒ B Indikace provozu (zelená) pro PROGRAM C Indikace provozu (zelená) pro PÁRU D Otoèný voliè pro HODINY a MINUTY E Programové tlaèítko F Voliè páry G Otoèné volièe pro 3-5 sálkù a AUTOSTART H Tlaèítko pro zapnutí/vypnutí J Indikace provozu (zelená) pro POÈET SÁLKÙ K Indikace provozu (zelená) pro AUTOSTART L Indikace provozu (èervená) pro ZAP/VYP Vybavení Obr. 1 A B C D E F G H J K L M Víko zásobníku vody Ovládací prvky (viz obr. 9) Zásobník vody s oznaèením sálkù Voliè páry Parní tryska Zpìòovaè mléka Møízka s miskou k zachycení kapek Typový stítek (spodní strana pøístroje) Deska Termokonvice s uzávìrem Otoèný filtr Tlaèítko k otevøení otoèného filtru 1 Bezpeènostní pokyny · Provozní napìtí a napìtí sítì musí souhlasit! [. . . ] K vylití otevøete víko termokonvice otoèením proti smìru hodinových ruèièek az k vnímatelnému zasmeknutí (popø. az se kulatá znaèka nachází nad otvorem k vylévání). Po vylití uzavøete víko otoèením ve smìru hodinových ruèièek az na doraz, aby se uchovala zbývající káva teplá. Chcete-li po ukonèení prùtoku doplnit vodu pro dalsí pøípravu kávy, mìl byste pøístroj vypnout a nechat jej cca. Pøíprava kávy s pøedprogramováním zapínací doby Buïte jste pozadovanou zapínací dobu uz naprogramovali nebo to uèiòte nyní tak, jak je uvedeno v odst. 0 Aby se spaøovací postup ke zvole nému èasovému okamziku spustil, otoète otoèným volièem (obr. Je-li pøístroj prostøednictvím funkce AUTOSTART pøedprogramována, rozsvítí se indikace provozu ZAP/VYP (obr. 9/L) k èasovému okamziku spustìní a indikace provozu pro AUTOSTART (obr. U pøedprogramování zapící doby mùzete pouzít i aroma tické eefunkce (3-5 sálkù, viz odstavec 2, "Pøíprava kávy"). Pozor: Otoèili-li jste otoèným volièem (obr. 9/K) svítí, pak otoète otoèným volièem (obr. Dùlezité: Knoflíkem k regulování pìny (obr. 2/A) mùzete nastavit vytváøení pìny (pøívodem vìtsího èi mensího mnozství vzduchu) a teplotu mléka podle své chuti (obr. K tomu otáèejte pomalu knoflíkem doprava nebo doleva tak, az dosáhnete pozadovaného výsledku. 13/A: maximální pìna/ teplé mléko Obr. 13/C: ménì pìny/horké mléko 0 Po pøípravì pìny mléka otoète voliè páry (obr. 0 Mùzete zpìnit tolik mléka a tak èasto, kolik je zbytkové vody k dispozici v zásobníku vody. V pøípadì potøeby trochu vody doplòte. 0 Pozor: Pøi zpìòování neplòte zásobník vodou tak, aby pøesahovala ventil umístìný nahoøe, nebot' by voda odtekla do okruhu spaøování kávy. 3 3 Zkuste, co Vám lépe chutná nebo co se Vám víc líbí: nejprve naplòte kávu a pak pøidejte zpìnìné mléko nebo nejprve zpìòte mléko a pak naplòte sálek kávou. 3 Pøíprava kakaa Kakao pøipravíte tím, ze dáte do nádoby trochu kakaového prásku s mlékem a lehce zamícháte. Zpìòovaèem mléka se ohøeje kakao prostøednictvím horké páry. Podle libosti lze zpìnit také kakao (viz odstavec "Zpìòování mléka"). Ohøátí vody 0 Naplòte vodu do nádoby (obr. 0 Pøipojte nádobu ke zpìòovaèi mléka (obr. [. . . ] V pøípadì, ze pøesto vzniknou pøi pouzívání tohoto pøístroje dotazy, pak nám napiste. Pouze s Vasí podporou jsme schopni vyvinout takové pøístroje, které odpovídají Vasím pozadavkùm. 41 AEG Kundendienst in Europa Deutschland Sollte dieses AEG Kleingerät wider Erwarten nicht funktionieren, senden Sie es bitte an folgende Adresse: Beginnt die Postleitzahl Ihres Wohnortes mit 2 - 3 - 4 - 5 AEG Kleingeräte-Zentralwerkstatt Firma Elektro Stefan Irsen Sachtlebenstraße 1, 41541 Dormagen Beginnt die Postleitzahl Ihres Wohnortes mit 0 - 1 - 6 - 7 - 8 - 9 AEG Kleingeräte-Zentralwerkstatt Firma Trepesch GmbH Steinstraße 500, 90419 Nürnberg In Deutschland stehen wir Ihnen für Fragen, Anregungen oder bei Problemen rund um unsere Kleingeräte und Raumpflegegeräte montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr zur Verfügung. AEG Serviceline unter 01805-30 60 80* Fax: 0911/ 3 23-49 19 30 E-Mail: service. kleingeraete@aeg-hausgeraete. de Europa Österreich, 4010 Linz, 0732 / 770101 - 30 Belgique/België, 1502 Lembeek, 02/363. 04. 44 Danmark, 7000 Fredericia, 70 11 74 00 España, Madrid, 1-885-2700 France, 60307 Senlis, 03-44 62 24 24 Great Britain, Service Force 08705 929 929 Hellas, 18346 MOÓXATO, 01/4822646 Island, Reykjavik (Bræóurnir Ormsson hf), 91-3 88 20 Italia, 20394 Agrate Brianza (Milano), 39 / 68 99-8 39 Luxembourg, 1273 Luxembourg-Hamm, 4 24 31-433 Nederland, 2400 AC Alphen aan den Rijn, 0172-468 300 Norge, 0516 Oslo, 22 72 58 00 Portugal, 2635-445 Rio de Mouro, (01) 926 75 75 Schweiz/Svizzera, 5506 Mägenwil, 0848 848 348 Suomi, Porissa, puh. (02) 622 3300 Sverige, 10545 Stockholm, 08-738 60 00 *(Deutsche Telekom 24 Pf/Min. ) op de dag van aankoop. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 37241-48-13

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 37241-48-13 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag