Návod k použití PHILIPS 37236-48-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 37236-48-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 37236-48-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 37236-48-16.


PHILIPS 37236-48-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 37236-48-16 BROCHURE (833 ko)
   PHILIPS 37236-48-16 QUICK START GUIDE (1127 ko)
   PHILIPS 37236-48-16 BROCHURE (731 ko)
   PHILIPS 37236-48-16 QUICK START GUIDE (1127 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 37236-48-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Vestavnou varnou desku lze s vestavnmi spor·ky nebo spÌnacÌmi sk¯ÌÚkami kombinovat pouze pomocÌ odpovÌdajÌcÌho p¯ipojovacÌho systÈmu (viz n·vod k instalaci). Poökozen· varn· deska s trhlinami nebo prasklinami na sklokeramickÈm povrchu se nesmÌ d·le pouûÌvat. OkamûitÏ ji vypnÏte, kromÏ toho vypnÏte takÈ jistiË, nebo vyöroubujte pojistky. Z bezpeËnostnÌch dvod smÏjÌ opravy spot¯ebiËe, a to zvl·ötÏ na jeho vodivch Ë·stech, prov·dÏt jen odbornÌ elektrik·¯i nebo vyökolenÌ servisnÌ technici, protoûe neodbornÈ opravy mohou uûivatele vystavit znaËnÈmu nebezpeËÌ. [. . . ] Tento zvuk je norm·lnÌ, nem· negativnÌ vliv na funkËnost spot¯ebiËe, a jakmile je plotnka dostateËnÏ zah¯·t·, zvuk zmizÌ. ZapÌn·nÌ, vypÌn·nÌ a regulace Plotnky se zapÌnajÌ, vypÌnajÌ a regulujÌ pomocÌ Ëty¯ p¯epÌnaË plotnek, integrovanch do vestavnÈho spor·ku nebo vestavnÈ spÌnacÌ sk¯ÌÚky. Ovl·d·nÌ p¯epÌnaË je pops·no v n·vodu k pouûitÌ spor·ku nebo spÌnacÌ sk¯ÌÚky. 4 Nepokl·dejte do blÌzkosti plotnek materi·ly, kterÈ se mohou roztavit, nap¯. Zvl·ötÏ opatrnÏ pracujte s cukrem a s tekutinami s obsahem cukru. Pokud se nedopat¯enÌm p¯ece jen dostanou na sklokeramick povrch, musÌte je ihned jeötÏ v horkÈm stavu - ökrabkou (bÏûnÏ dostupnou) z povrchu odstranit a povrch dosucha ot¯Ìt. JedinÏ tak zabr·nÌte poökozenÌ sklokeramickÈho povrchu. Ukazatel zbytkovÈho tepla Mezi obÏma p¯ednÌmi plotnkami se nach·zÌ ukazatel zbytkovÈho tepla. Tato kontrolka se rozsvÌtÌ vûdy, kdyû stoupne teplota zapnutÈ plotnky. Ukazatel zbytkovÈho tepla svÌtÌ i po vypnutÌ, dokud nenÌ plotnka dostateËnÏ ochlazen·. Rozumn· spot¯eba energie Chcete-li uöet¯it energii, mÏli byste: ukazatel zbytkovÈho tepla pouûÌvat jen vhodnÈ varnÈ a peËicÌ n·doby s hladkm, rovnm dnem, hrnce a p·nve stavÏt na plotnky z·sadnÏ p¯ed zapnutÌm, hrnce a p·nve zakrt pokud moûno ihned vhodnou pokliËkou nebo vÌkem, plotnku vypnout nÏkolik minut p¯ed ukonËenÌm va¯enÌ, abyste vyuûili zbytkovÈho tepla, vyuûÌvat zbytkovÈho tepla plotnek k udrûov·nÌ teplch pokrm nebo k rozpouötÏnÌ. VarnÈ n·doby a p·nve VarnÈ n·doby a p·nve by nemÏly bt menöÌ neû plotnky a pokud moûno ne vÏtöÌ neû 2-4 cm p¯es okraj plotnky. PouûÌvejte jen varnÈ n·doby a p·nve s rovnm a hladkm dnem. Dno n·doby musÌ bt vûdy ËistÈ a suchÈ. Va¯te jen v n·dob·ch zakrytch pokliËkou nebo vÌkem. Dbejte na to, aby varnÈ n·doby mÏly hladk· a nepoökozen· dna, protoûe n·doby s ûebry a s ostrmi hranami na dnÏ mohou poökr·bat sklokeramick povrch. SmÏjÌ se kombinovat pouze se spot¯ebiËi vybavenmi odpovÌdajÌcÌm systÈmem. Je p¯Ìpustn· kombinace s n·sledujÌcÌmi vestavnmi spor·ky: HN 212 HM 214 Dodrûujte takÈ pokyny z instalaËnÌho n·vodu vestavnÈho spor·ku nebo spÌnacÌ sk¯ÌÚky. VybalenÌ Zkontrolujte, zda byla varn· deska dod·na v nepoökozenÈm stavu. Varnou desku s viditelnm poökozenÌm p¯i p¯epravÏ nesmÌte zapojovat. Obalov materi·l Vöechny Ë·sti obalu jsou recyklovatelnÈ, fÛlie a Ë·sti z polystyrenu jsou odpovÌdajÌcÌm zpsobem oznaËeny. Obalov materi·l a p¯ÌpadnÏ i vyslouûilÈ spot¯ebiËe p¯edepsanm zpsobem zlikvidujte. Vestavba do kuchyÚskÈ pracovnÌ desky K zajiötÏnÌ elektrickÈ bezpeËnosti spot¯ebiËe je nezbytn· odbornÏ proveden· vestavba. Ochrana p¯ed nebezpeËnm dotykem a bezpeËnost elektrickch spot¯ebiË podle n·rodnÌch smÏrnic, p¯ÌpadnÏ smÏrnice EN 60335, musejÌ bt zajiötÏny p¯edpisovÏ provedenou vestavbou do odpovÌdajÌcÌch normovanch vestavnch sk¯ÌnÏk. To platÌ takÈ pro zadnÌ stÏnu spot¯ebiËe. ZadnÌ stÏna nesmÌ bt volnÏ p¯Ìstupn· ani p¯i takovÈm ¯eöenÌ vestavby, kdy je zadnÌ stÏna vzd·lena od zdi. VestavnÈ sk¯ÌÚky musejÌ bt zajiötÏny proti p¯eklopenÌ a upevnÏny. Do formul·¯e na stranÏ 9 zaznamenejte vrobnÌ ËÌslo (F. Toto ËÌslo budete pot¯ebovat p¯i eventu·lnÌm vyû·d·nÌ servisnÌch sluûeb. Vestavn· varn· deska mûe bt kombinov·na jen s vestavnm spor·kem nebo vestavnou spÌnacÌ sk¯ÌÚkou s odpovÌdajÌcÌm p¯ipojovacÌm systÈmem. vzd·lenost v¯ezu od zadnÌ stÏny vzd·lenost v¯ezu od boËnÌ stÏny nebo vysokÈ sk¯ÌÚky 7 P¯i pouûitÌ jinch vestavnch spor·k nebo spÌnacÌch sk¯ÌnÏk bude udÏlenÈ povolenÌ o kontrolnÌ znaËce neplatnÈ a vrobce vylouËÌ poskytnutÌ jakÈkoliv z·ruky. [. . . ] PouûÌvejte jen elektrickÈ nebo pneumatickÈ öroubov·ky s nastavitelnou kluznou t¯ecÌ spojkou (nastaven· hodnota 1-1, 1 Nm). r·m sklokeramick· varn· deska pracovnÌ deska vestavn· sk¯ÌÚka upevÚovacÌ svorka 8 ElektrickÈ zapojenÌ P¯ed p¯ipojenÌm do elektrickÈ sÌtÏ si ovϯte, zda napÏtÌ ud·vanÈ na vrobnÌm ötÌtku - tedy jmenovitÈ napÏtÌ varnÈ desky - odpovÌd· napÏtÌ v sÌti a jmenovitÈmu napÏtÌ spot¯ebiËe v kombinaci (spor·ku nebo spÌnacÌ sk¯ÌÚky). VrobnÌ ötÌtek se nach·zÌ na rubu obloûenÌ varnÈ desky. I ve staröÌ sÌti s napÏtÌm AC 220 V pracuje spot¯ebiË bez problÈm. Vestavn spor·k nebo vestavn· spÌnacÌ sk¯ÌÚka musejÌ bt p¯ipojeny tak, aby bylo moûnÈ odpojit vöechny pracovnÌ vodiËe za¯ÌzenÌm s minim·lnÌ vzd·lenostÌ kontakt 3 mm, nap¯. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 37236-48-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 37236-48-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag