Návod k použití PHILIPS 37227-11-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 37227-11-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 37227-11-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 37227-11-16.


PHILIPS 37227-11-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 37227-11-16 BROCHURE (771 ko)
   PHILIPS 37227-11-16 QUICK START GUIDE (1611 ko)
   PHILIPS 37227-11-16 BROCHURE (737 ko)
   PHILIPS 37227-11-16 QUICK START GUIDE (1611 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 37227-11-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Informace s tímto symbolem slouzí jako dodatek k pokynm pro praktické pouzití prístroje. Tulipán oznacuje rady a doporucení k hospodárnému vyuzívání pracky s ohledem na zivotní prostredí Nás píspvek k ochran zivotního prostedí: pouzíváme recyklovaný papír. Obsah Dlezité informace Likvidace Rady pro ochranu zivotního prostredí Technická specifikace Instalace Rozbalení Umístní a vyrovnání Pívod vody Odpad Elektrické zapojení 59 60 60 61 62 62 62 62 63 63 Údrzba Dvíka Skí automatické pracky Zásuvka dávkovace Odtokovy filtr Filtr na pívodu vody Nouzové vyprazdování Nebezpecí zamrznutí 79 79 79 79 79 80 80 80 Jestlize nco nefunguje správn 81-82 Záruka, servis a náhradní díly 83 Vase nová pracka Popis spotebice Kontrolka uzamcení dvíek Zásuvka na prací prostedky 64 64 64 64 Pouzití Ovládací panel Rady pro praní Tídní prádla Teploty Ped vlozením prádla do bubnu Maximální nápl prádla Hmotnost prádla Odstraování skvrn Prací prostedky a písady Mnozství pouzitého pracího prostedku Mezinárodní znacení Postup pi praní Tabulka program 65 65-70 71 71 71 71 71 71 71 72 72 73 74-76 77-78 58 Dlezité informace Následující upozornní poskytujeme v zájmu celkové bezpecnosti. Ped instalací spotebice a jeho pouzíváním si je musíte pecliv pecíst. Instalace · Vsechen vnitní obalový materiál se ped pouzíváním spotebice musí odstranit. Kdybyste neodstranili vsechny ochranné pepravní prvky, nebo je odstranili jen zcásti, mohlo by dojít k váznému poskození spotebice i nejblizsího zaízení. [. . . ] Doporuãuje se osobám s citlivou pokoÏkou anebo v oblastech s velmi vraznû mûkkou vodou. 8 DISPLEJ Na displeji se objevují následující informace: Spotfiebiã je pfiipraven k naprogramování ­ Trvání programu ­ OpoÏdûn start ­ Nesprávná volba ­ Poruchov kód Spotfiebiã je pfiipraven k naprogramování Po zapnutí spotfiebiãe prostfiednictvím tlaãítka ON/OFF se na displeji objeví tfii pomlãky, které signalizují, Ïe spotfiebiã je moÏno naprogramovat. V tomto pfiípadû je moÏné nastavit program. Trvání programu Po nastavení programu se na displeji objeví trvání navoleného programu vyjádfiené v hodinách a minutách (pfi. 2. 05). âas se vztahuje k maximálnímu mnoÏství prádla, které je urãeno pro kaÏd program. âísla blikají dokud program nebude sputûn prostfiednictvím tlaãítka START/PAUSE. Po sputûní programu zaãne bt údaj o zbvající délce programu postupnû po minutách sniÏován. Trvání programu ovliÀuje mnohoé faktorÛ, napfi. mnoÏství prádla, teplota uÏitkové vody, tvorba pûny atd. . Tyto faktory jsou monitorovány elektronickm systémem a údaj o zbvajícím ãase trvání je podle toho upravován. Konec programu je oznaãen blikající nulou na displeji. OpoÏdûn start OpoÏdûn start, kter byl navolen prostfiednictvím tlaãítka (10) je zobrazen na displeji (maximálnû o 24 hodin). Poruchov kód V pfiípadû poruchy na spotfiebiãi je na displeji signalizován jejich povahu prostfiednictvím speciálního kódového oznaãení, které je velmi uÏiteãné pro uÏivatele a pro servisní sluÏbu, napfi. 81). 9 Tlacítko , , START/PAUSE" Toto tlaãítko má 3 funkce: Start ­ Pauza - Vypoutûní vody U RT/ PA SE STA Nastaven ãas je sniÏován z hodiny na hodinu. sí ové záclony), smísené tkaniny vcetn syntetiky a vlny. Odstraování skvrn Siln zazrané skvrny se nedají odstranit jen vodou a pracím prostedkem. Zaschlé skvrny nechte pes noc namocené ve vod se speciálním pracím pípravkem a pak je odstraujte rucn vodou a mýdlem. Olejové barvy: Navlhcete benzinovým cisticem skvrn, polozte kus na mkkou látku a skvrnu vytete. Zaschlé olejové skvrny: Navlhcete terpentýnem a polozte kus na mkkou látku. Skvrnu vytírejte rucn pomocí klcku bavlnné látky. Rez: Pouzijte kyselinu s avelovou, rozpustnou v horké vod, nebo studený odstraovac rzi. U starých rzivých skvrn si pocínejte opatrn, protoze celulózová struktura bude jiz poskozená a tkanina má tendenci k dravní. Plísové skvrny: Osetete je blicím prostedkem a ádn vymáchejte (jen bílé a stálobarevné prádlo). Tráva: Lehce namydlete a osetete blicím prostedkem (jen bílé a stálobarevné prádlo). Skvrny od kulickového pera a lepidel: Navlhcete acetonem (*), polozte kus na mkkou látku a skvrnu rucn vytete. Rtnka: Navlhcete acetonem jako v pedchozím pípad a pak skvrny osetete metylalkoholem. [. . . ] Viz píslusný odstavec v cásti Vypoustní vody. · Zkontrolujte, jestli vypoustcí hadice není ohnutá nebo pekroucená. · Bylo pouzito velké mnozství pracího prostedku nebo nevhodný prostedek (vytváí se pílis mnoho pny). · Zkontrolujte, zda není poskozená vypoustcí hadice. · Pracka nemá uspokojivé výsledky praní: · Bylo pouzité malé mnozství pracího prostedku nebo nevhodný prostedek. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 37227-11-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 37227-11-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag