Návod k použití PHILIPS 37208-17-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 37208-17-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 37208-17-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 37208-17-16.


PHILIPS 37208-17-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 37208-17-16 BROCHURE (952 ko)
   PHILIPS 37208-17-16 QUICK START GUIDE (818 ko)
   PHILIPS 37208-17-16 BROCHURE (920 ko)
   PHILIPS 37208-17-16 QUICK START GUIDE (818 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 37208-17-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 9 Rady k peèení a grilování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-12 Tabulka pro peèení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Tabulka pro grilování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Oetøování a údrba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Z vestavnÈ varnÈ desky jsou vyvedenÈ p¯ipojovacÌ kabely topnch prvk a kabel ochrannÈho vodiËe; tyto kabely se opat¯Ì p¯ipojovacÌ z·strËkou. Z·strËka a spojovacÌ kabely se zasunou do odpovÌdajÌcÌ z·suvky spor·ku. VyluËuje se tÌm moûnost öpatnÈho propojenÌ. -5- VAROV¡NÕ A DYLEéIT. . . PE»ÕCÕ TROUBY N·vod k pouûÌv·nÌ, dod·van s tÌmto p¯Ìstrojem, v kaûdÈm p¯ÌpadÏ uschovejte. Jestliûe by se totiû p¯Ìstroj p¯ed·val t¯etÌ osobÏ nebo prodal, nebo jestliûe byste p¯Ìstroj p¯i p¯estÏhov·nÌ ponechali ve starÈm bytÏ, je velmi dleûitÈ, aby se nov uûivatel(ka) mohl s tÌmto n·vodem k pouûÌv·nÌ a pokyny sezn·mit. Tento p¯Ìstroj je urËen k obsluze dospÏlmi osobami. Je nebezpeËnÈ, jestliûe se p¯enech· dÏtem k uûÌv·nÌ, nebo ke hranÌ. Ponechte instalaci a p¯ipojenÌ odbornÌkovi, kter provede pr·ce podle svch odbornch znalostÌ a p¯Ìsluönch smÏrnic (viz oddÌl Instalace). TakÈ p¯ÌpadnÈ pravy elektrickÈ instalace pro nap·jenÌ elektrickm proudem musÌ zajistit odbornÌk. Je nebezpeËnÈ prov·dÏt na tomto p¯Ìstroji nebo jeho vlastnostech zmÏny jakÈhokoliv druhu. Tuk, kter p¯i p¯ÌpravÏ v grilu nebo v peËÌcÌ troubÏ odkap·v·, se mûe odchyt·vat do nÏjakÈ nÌzkÈ, ohnivzdornÈ n·doby, kter· se naplnÌ trochou vody; takto se zamezÌ tvo¯enÌ kou¯e a sp·lenÌ odkapanÈho tuku. PouûÌvejte vûdy vhodnÈ rukavice nebo chÚapky k odebÌr·nÌ ohnivzdornch horkch mÌs, hrnc, nebo pek·Ë z peËÌcÌ trouby. ZneËiötÏnÌ se d· takto nejsnadnÏji odstranit. ZamezÌ se tÌm dalöÌmu p¯ipÈk·nÌ. VmÏna û·rovky v peËÌcÌ troubÏ P¯Ìstroj se odpojÌ od elektrickÈho proudu, odöroubuje se sklenÏn klobouËek (obr. 7), vadn· û·rovka se vymÏnÌ. SklenÏn klobouËek opÏt naöroubovat a p¯Ìstroj znovu p¯ipojit na sÌù. »iötÏnÌ dv̯ek peËÌcÌ trouby Aby se mohla dv̯ka peËÌcÌ trouby lÈpe Ëistit, doporuËujeme je pravidelnÏ snÌmat. P¯itom postupujte n·sledujÌcÌm zpsobem: dv̯ka se plnÏ otev¯ou; otoËte p·Ëky, nach·zejÌcÌ se na z·vÏsech a zcela je natoËte ve smÏru dve¯Ì; dv̯ka zav¯ete, aû se dotkajÌ p·Ëek a nakonec p¯itlaËte dv̯ka tak, jako byste je chtÏli zav¯Ìt, a vyt·hnÏte je p¯itom smÏrem ven; (obr. 8) dv̯ka poloûte na nÏjakou vodorovnou plochu; povolte örouby (obr. 9) a lehce nadzvednÏte sklenÏnou tabulku (obr. 9); tabulku odstraÚte jejÌm staûenÌm dop¯edu; po vyËiötÏnÌ tabulky se tato opÏt nasadÌ do dv̯ek (obr. 9); dv̯ka se znovu v obr·cenÈm po¯adÌ krok znovu nasadÌ. Dv̯ka sedÌ spr·vnÏ, kdyû p·Ëky dokonale zapadajÌ do z·vÏs. -6- - 15 - VÌcefunkËnÌ peËÌcÌ trouba - tabulka pro grilov·nÌ Pokrmy MnoûstvÌ Liöta zdola Doba peËenÌ 1. strana Vep¯ov· kotleta Biftek Uzeniny ChlÈb k opÈk·nÌ 4-6 4-6 15-20 4 4 4 4 0, 12 0, 10 0, 12 0, 03 2. strana 0, 08 0, 06 0, 05 0, 01 Pokyny pro z·kaznÌka Instalace Instalaci musÌ provÈst odborn person·l, p¯i dodrûenÌ st·vajÌcÌch p¯edpis. JednotlivÈ instalaËnÌ pr·ce jsou pops·ny d·le u pokyn pro odbornou instalaci. NÏkterÈ Ë·sti jsou potaûeny ochrannm plastem. Ten se musÌ p¯ed zah¯·tÌm bezpodmÌneËnÏ odstranit. PeËÌcÌ troubu p¯ed prvnÌm uvedenÌm do provozu vyh¯·t asi 45 minut p¯i maxim·lnÌm nastavenÌ. [. . . ] F61/84 (rakouskÈ provedenÌ), tkajÌcÌ se odruöenÌ rozhlasu. Speci·lnÌ tukov filtr (zvl·ötnÌ vbava - nenÌ ve standartnÌ vbavÏ) P¯i peËenÌ masa se musÌ pouûÌt speci·lnÌ filtr (viz obr. 6), aby se zamezilo zneËiötÏnÌ kola ventil·toru v zadnÌ stÏnÏ peËÌcÌ trouby. Po skonËenÈm peËenÌ se tukov filtr odejme n·sledujÌcÌm zpsobem a dkladnÏ vyËistÌ: pruûinu filtru stisknout nahoru a filtr sejmout (obr. 6). P¯i peËenÌ peËiva se filtr pouûÌt nemusÌ. PouûÌv·nÌ spor·ku Rady ke grilov·nÌ Ke grilov·nÌ se hodÌ vöechny druhy masa, vjimku tvo¯Ì pouze zvϯina a sekan· peËenÏ. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 37208-17-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 37208-17-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag